Еврей хэлэн дээрэ энэ нэрэ «Дээдын Эзэн абарна» гэһэн удхатай юм.
Luke.3.23-Luke.3.28
Gen.22.18; 2Sam.7.12-2Sam.7.13
Gen.21.3; Gen.25.6; Gen.29.35
Gen.38.1-Gen.38.30; Num.26.21; 1Chr.2.9
Ruth.4.18-Ruth.4.22
Josh.2.1; Josh.6.24
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Ezra.3.2; Hag.1.1
Luke.1.27
Luke.2.1-Luke.2.7
Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.22.23-Deut.22.24; Deut.24.1
Isa.49.1; Luke.1.31; Acts.4.12; Acts.13.38
Isa.7.14; Matt.2.14; Matt.4.14; Matt.21.4; Matt.26.56; Mark.14.49; John.19.36; Isa.8.8; Isa.8.10

Шэнэ Хэлсээн

Оролто үгэ

Хүндэтэ уншагшад!

Таанад мүнөө гартаа буряад хэлэндэ оршуулагдаһан Шэнэ Хэлсээн гэжэ нэрэтэй ном барижа байнат. Шэнэ Хэлсээн Хуушан Хэлсээн хоёр сугтаа Нангин Бэшэг гэхэ гү, али Библи гэжэ ном бүрилдүүлнэ. Дэлхэй дээрэ энэ ном бусад номуудһаа үлүү ехээр уншагдаг юм.
Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн хорин долоон номһоо бүридэнэ. Урдань Римэй хаанай орондо ажаһуудаг арадууд хоорондоо эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэе бэетэйгээ харилсадаг һэн. Шэнэ Хэлсээн болбол «Һайн Мэдээсэлэй» дүрбэн ном, Элшэнэрэй үйлэ хэрэгүүдэй ном, элшэнэрэй хандалганууд, мүн ерээдүй сагые уридшалан харуулһан Гэршэлгэһээ бүридэдэг. «Һайн Мэдээсэлые» грек хэлэн дээрэ «Евангели» гэжэ нэрлэдэг. Иисус Христос номноһон һургаалаа тон тиигэжэл нэрлэһэн юм. Мүн баһа Матвей, Марк, Лука болон Иоаннай бэшэһэн Шэнэ Хэлсээнэй түрүүшын дүрбэн ном тиигэжэ нэрлэгдэһэн байгаа. Тэдэ номууд соо Иисус Христосой ажамидарал, газар дэлхэй дээрэ ябуулһан ажал, номноһон һургаал, бүтээһэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүд тухайнь, наһанһаа нүгшэһэн, һүүлдэнь амидырһан тухайнь хөөрэгдэнэ.
Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлэй яажа дэлгэрһэн тухай Элшэнэрэй үйлэ хэрэгүүд гэжэ нэрэтэй ном соо хэлэгдэнэ. Эндэ Христос шажанай һууришажа дэлгэрһэн түрүүшын жэлнүүд хойно хойноһоон удаа дараалан зураглагдана. Тиимэһээ энэ ном түүхын тусхай ажахолбогдолтой ном мүн. Элшэнэрэй ашаар Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэй дээгүүр хаа хаанагүй таража эхилһэниинь эндэ харуулагдана.
Шэнэ Хэлсээн соо баһа хорин нэгэн хандалганууд гэхэ гү, али бэшэгүүд оролсодог. Тэдэниие Павел, Петр, Иоанн элшэнэр болон бусадшье хүнүүд Христосой түрэхэһөө хойшо зуун жэлэй туршада бэшэһэн байгаа. Эдэ хандалганууд христос шажантанай һүзэг этигэлэй болон ажамидаралай элдэб янзын асуудалнуудые хүндэнэ, зүблэл болон захяа заабаринуудые үгэнэ.
Гэршэлгэ гэдэг Шэнэ Хэлсээнэй һүүлшын ном уридшалан хэлэһэн удха шэнжэтэй юм. Энэ ном уншахада бэлэн бэшэ. Энэ ном соо хүн түрэлхитэнтэй хамта Бурханай байлсаһан нюуса олон бэлгэ тэмдэгүүдээр элирхэйлэгдэнэ, газар дэлхэйн зоной Бурханай зарга шүүбэридэ орохо тухай, энэ газар дэлхэйн орондо бүри һайн, хэтэ мүнхын «шэнэ огторгой тэнгэри, шэнэ газар дэлхэй» байгуулагдаха тухай хэлэгдэнэ.

Оршуулагдаһан Шэнэ Хэлсээнэй номуудай эхэ бэшэг тухай

Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшээтэй байгаа. Тэрэ оло дахин гараар буулгажа бэшэгдээ. Тиимэ ушарһаа Шэнэ Хэлсээнэй номуудай грек эхэ бэшэгүүд хоорондоо илгаралтай байдаг. Гэбэшье олон ушарнуудта тэдэ илгаралнууд номой удха ойлгоходо нүлөөлдэггүй, тиигээдшье бусад эртэнэй олон бэшэгүүдтэй зэргэсүүлхэдэ, Шэнэ Хэлсээнэй эхэ бэшэгүүд соо тиимэ илгаралнууд үсөөнөөр дайралдана.

Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн дээрэ оршуулһан тухай

Оршуулгынгаа һайн шанар баталхын, удха үнэн зүбөөр тайлбарилхын тула оршуулгамнай Библиин номуудай оршуулгада хэрэглэгдэдэг хэдэн шалгалтануудые заатагүй гарадаг. Шэнэ Хэлсээе грек хэлэнһээ буряад хэлэн дээрэ оршуулхадаа, оршуулагшад библиин номуудые тайлбарилха дүримүүдые хэрэглээ. Олон янзаар ойлгожо болохо удхын нэгэ тайлбарилгань оршуулгада оруулагдаа, нүгөө тайлбарилгань хуудаһанай доорохи ажаглалтада табигдаа.
Номой түгэсхэлдэ оршуулга соо дурдагдаһан газар дэбисхэрэй зурагууд, мүн шухала ойлгосонуудые тайлбарилһан толи үгтэнэ. Шэнэ Хэлсээ ойлгоходо хүнгэн байхын тула энэ нэмэри мэдээсэлнүүд ном соо оруулагдаба. Үгэнүүдые тайлбарилһан толи Библиин шухала ойлгосонуудые, жэшээлэн нэрлэбэл, Бурханай Эльгээмэл, тоһоор түрхихэ, Нангин Һүлдэ, Бурханай табисуурта, Хүн түрэлтэнэй Хүбүүн, Бурханай Хурьган, Бурханай хаан түрэ, һүзэглэгшэдэй бүлгэм гэхэ мэтые тайлбарилха, мүн номуудай удха ойлгоходо шухала мэдээ үгэхэ зорилготой юм. Библиин үшөө ямар газарта адли шэнжэ удхатай зарим үгэ, ойлгосонууд дайралданаб гэжэ заажа үгэнэ.
Шэнэ Хэлсээнэй номууд нэгэдэхи зуунай хоёрдохи хахадта бэшэгдэһэн байгаа. Тэрэ сагһаа хойшо мянга гаран хэлэнүүд дээрэ оршуулагдаа. Мүнөө буряад хэлэн дээрэ оршуулагдаба. 1909 ондо эхирид-булагадай нютаг хэлэн дээрэ анха түрүүн Матвейн дуулгаһан Һайн Мэдээсэл, 1912 ондо анхан хэблэгдэһэн Маркын дуулгаһан Һайн Мэдээсэл Нангин Бэшэг оршуулгын институт шэнээр хэблэжэ гаргаһан байгаа. Тэрээнһээ гадна шэнээр оршуулагдаһан Маркын дуулгаһан Һайн Мэдээсэл (1996), Иисус – хүүгэдэй нүхэр (1999), Иоаннай дуулгаһан Һайн Мэдээсэл (2003), Хүүгэдэй Библи (2004 ондо) хэблэжэ гаргаа.
Нангин Бэшэг оршуулгын институт Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн дээрэ оршуулжа хүдэлһэн оршуулагшадта, редакторнуудта, мүн энэ оршуулга хэблэхэдэ оролдолго гаргаһан хүнүүдтэ һайн һанаагаа элирхэйлнэ, баяр баясхалан хүргэнэ.
Нангин Бэшэг оршуулгын институт

Печатается по благословению Преосвященного Савватия, Епископа Улан-Удэнского и Бурятского

Шэнэ Хэлсээн

Оршуулагшад: С. Б. Будаев, Д. А. Райцанова Редактор: Р. С. Дылыкова
Һанамжа, һайшаалнуудаа энэ хаягаар эльгээжэ болохо: ibt_inform@ibt.org.ru
Horace Knowles © The British Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972
ISBN 978-5-93943-153-8
© Институт перевода Библии, Москва, 2010


Матвейн дуулгаһан Һайн Мэдээсэлбуряад хэлэн
http://ibt.org.ru/bible
Новый Завет на бурятском языке Печатается по благословению Преосвященного Савватия, Епископа Улан-Удэнского и Бурятского. Оршуулагшад: С. Б. Будаев, Д. А. Райцанова, Редактор: Р. С. Дылыкова.
Һанамжа, һайшаалнуудаа энэ хаягаар эльгээжэ болохо: ibt_inform@ibt.org.ru .
Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972 .
ISBN 978-5-93943-153-8Copyrighted: © Институт перевода Библии, Москва, 2010

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEWKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

back
close
:
prev / next
1
Абраһамай үри һадаһан болохо Давидай үри һадаһан Иисус Христосой уг гарбалынь иимэ:
1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2
Абраһам болбол Исаагай эсэгэ, ИсаакЯковай эсэгэ, Яков – Иудын ба тэрэнэй аха дүүнэрэй эсэгэ байгаа.
2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3 Иуда болбол Тамар гэдэг эхэнэрһээ Перец Зерах хоёр хүбүүтэй байгаа. Перец – Һэцрон хүбүүтэй, Һэцрон – Арам гэдэг хүбүүтэй,
3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4 Арам – Аминадаб хүбүүтэй, Аминадаб – Нахшон хүбүүтэй, Нахшон – Салмон хүбүүтэй байгаа.
4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5 Салмон болбол Рахаб гэдэг эхэнэрһээ Боаз хүбүүтэй болоо. Боаз Руфь хоёрһоо Обед хүбүүн түрөө. Обедһээ Иесай хүбүүн түрөө.
5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6-11 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
6-11 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
6-11 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
6-11 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
6-11 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
6-11 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12
Вавилон руу хашалтаар нүүлгэгдэһэнһэйнь хойшо Иехониһоо Залафиил гараа, Залафиилһаа Зоробабэл,
12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13 Зоробабэлһээ – Абиуд, Абиудһаа – Елиаким, Елиакимһаа – Ацор,
13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14 Ацорһоо – Садок, Садокһоо – Ахим, Ахимһаа – Елиуд,
14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15 Елиудһаа – Елеазар, Елеазарһаа – Матфан, Матфанһаа – Яков,
15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16 Яковһаа Мариятай һууһан Иосиф түрэһэн байгаа. Марияһаа Бурханай табисуурта гэжэ алдаршаһан Иисус хүбүүн түрөө.
16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17 Иигээд, Абраһамһаа Давид хүрэтэр арбан дүрбэн үе болоно. Мүн Давидһаа эхилээд, Вавилондо нүүлгэгдэһэн саг болотор арбан дүрбэн үе, Вавилондо нүүлгэгдэһэнһээ хойшо Бурханай табисууртын түрэтэр баһал арбан дүрбэн үе болоно.
17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18
Бурханай табисуурта Иисус Христосой түрэһэн түүхэ иимэ: Мария эжынь хадагаа табиһан Иосиф нүхэртэйгөө гэрлэхынгээ урда Нангин Һүлдэһөө хээлитэй болоһоноо мэдэрбэ.
18
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19 Мариягай Иосиф нүхэрынь үнэн сэдьхэлтэй хүн байжа, зоной урда басаганай нэрэ муугаар хэлүүлэн бузарлахагүйн тула түрэ хуримаа шэмээгүйхэн болюулха гэжэ шиидэбэ.
19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
20 Тиигэжэ бодоод, Иосифой дууран хэбтэхэдэнь, Бурханай Эльгээмэл зүүдэндэнь үзэгдөөд, иигэжэ хэлэбэ:
«Давидай үри һадаһан Иосиф, Мариягай түрэхэ хүбүүн Нангин Һүлдэһөө бүрилдэһэн юм. Тиимэһээ ши тэрэниие һамган болгожо абахаяа бү ай.
20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21 Тэрэшни хүбүү түрэхэ, тэрээндэ Иисус гэжэ нэрэ үгэхэш, юундэб гэбэл, тэрэ арад зоноо нүгэл хилэнсэгһээ абарха юм».
21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22
Тиигэжэл Дээдын Эзэнэй лүндэншөөрөө иигэжэ дамжуулжа айладхаһаниинь бүтэбэ даа:
22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
23
«Басаган хээлитэй болоод, хүбүү түрэхэ, тэрээниие Эммануил гэжэ нэрлэхэ», энэ нэрэнь Бурхан мантай хамта байна гэһэн удхатай.
23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
24 Иосиф нойрһоо һэреэд, уданшьегүй Бурханай Эльгээмэлэй захирһан ёһоор Мариятайгаа гэрлэжэ һууба.
24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25 Хүбүүнэйнгээ түрэтэр Иосиф һамгантайгаа хамта унтаагүй һэн. Хүбүүндээ тэрэ Иисус гэжэ нэрэ үгөө һэн.
25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.
prev / next