Luke.3.23-Luke.3.38; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Ps.131.11; Isa.11.1; Jer.23.5; Luke.1.32; Luke.1.69; John.7.42; Acts.2.30; Acts.13.23; Rom.1.3; 2Tim.2.8; Rev.22.16; Gen.22.18; Gal.3.16
Gen.21.3; Gen.25.26; Gen.29.35
Ruth.4.18-Ruth.4.22; 1Chr.2.1-1Chr.2.15
Josh.6.24
1Sam.16.1; 1Sam.17.12; 2Sam.12.24; 2Sam.12.10
Matt.1.7-Matt.1.10; 1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Kgs.15.1; 1Chr.3.11-1Chr.3.12
1Chr.3.15-1Chr.3.16; Esth.2.6; Jer.24.1; Jer.27.20
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Luke.3.27; Ezra.3.2
Luke.3.23
Matt.2.4; Matt.11.2; Matt.16.16; Matt.22.42; Matt.23.10; Mark.8.29; Luke.3.15; John.1.41; John.4.25
Matt.1.1; Mark.1.1; John.1.17; John.17.3; Matt.1.16; Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.24.1
Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.1.25; Luke.1.31; Luke.2.21; Luke.2.11; Acts.4.12; Acts.5.31; Acts.13.23; Acts.13.38; Acts.3.26
Matt.21.4; Matt.26.56; John.19.36; Matt.2.15; Matt.2.23; Matt.4.14; Mark.14.49
Isa.7.14; Isa.8.8; Isa.8.10; Matt.28.20
Matt.1.21

ГИРИШ

Паалы окуйуӂулар!
Сиз тутэрсыныз елиниздӓ Ени Баалантыйы, ангысы чевирили шиндики заманда кулланылан гагауз дилинӓ. Ени Баалантынын 27 кийады, Ески Баалантынын кийатларыннан барабар, дӱзер Айоз Йазылары, Библийайы, ангысы бӱӱн дӓ калэр дӱннедӓ ен окунан кийат.
Ени Баалантыйа топлу аннатмак кийатлары, насаат мектуплары хем пророк кийады Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Аннатмак кийатларына гирер Евангелийа (Ии Хабер) Матфейдӓн, Марктан, Лукадан хем Иоандан, хем дӓ Апостолларын Йаптыклары.
«Евангелийа» – бу лаф урум (грек) дилиндӓн чекилер, маанасы онун – «Ии Хабер». Иисус Христос бӧлӓ ады койду ӱӱретмесинӓ. Онуштан Евангелийа айырылмаз баалы Она: О – Ии Хабер куртулмак ичин, ани баашлады Аллахын Оолу инсана йашамасыннан, ӧлмесиннӓн, дирилмесиннӓн хем гӧкӓ калкмасыннан. Пек ӧнемли, ани биздӓ вар Евангелийа дӧрт йазыӂыдан. Оннар йардым едер гӧрмӓӓ бирсой олайлары тӱрлӱ бакышлара гӧрӓ хем таа ии ачыкламаа Иисус Христозун ӱӱретмесини хем йашамасыны.
Ени Баалантыда йаздырылма олайлар гечер 1-ӂи асирдӓ Палестинада бизим тарихин башлантысында. Озаман Палестина булунурду Рим (Рома) императорларын куведи алтында. Иудей халкы, ани йашарды кенди топраанда, чалышарды корумаа кенди динини, ангысынын темели – Айоз Закон, ани Аллах вердийди пророк Моисейӓ.
Моисейин ардындан гелӓн пророклар чойу сӧлӓрмиш, ани гелеӂек Аллахын Сечилмиши, Ангысы гетиреӂек инсана куртулмак гӱнахтан хем ӧлӱм кувединдӓн. Да те бизим ени тарихин чекетмесиндӓ, Палестинанын кӱчӱк касабасында, Вифлеемдӓ, дууду чоктан бекленӓн Мессийа – Иисус Христос. «Христос» чевирилер урум дилиндӓн ниӂӓ «Йааланмыш», «Сечилмиш».
Аллахын Оолу баашлады Ии Хабер куртулмак ичин хербир адама, нередӓ о йашаса хем несой да дилдӓ лафетсӓ.
Иисус Христос ичин, ниӂӓ дӱннедӓ даалмыш Ии Хабер, аннадэр кийат Апостолларын Йаптыклары. Бу кийадын бӱӱк паасы вар, чӱнкӱ о гӧстерер илк христианнарын йашамак олайларыны сыравардыр, ниӂӓ оннар олду. Онда аннадылэр, ниӂӓ биркач апостол, бакмайып коркулара, корумушлар хем етиштирмишлӓр Ии Хабери инсана бӱтӱн дӱннедӓ.
Ени Баалантыйа топлу 21 кийат, ангыларын белли йазыӂылары – Иаков, Петри, Иоан, Иуда, Павли. Хербир кийат сӧлеер, кимӓ йазылды хем йолланды. Оннар йазылы христиан клиселеринӓ йада саде бир кишийӓ. Йолланма кийатлар ӂувап едер тӱрлӱ сорушлара: ачыклээр, ниӂӓ Аллахын сӧзӱнӱ, ӧлӓ дӓ дин сорушларыны хем христианнарын йашамасыны.
Ени Баалантынын сонунку кийады – Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Бу – пророк кийады. Ону диил колай окумаа, онда вар чок сӱрет, ангыларында ачыкланэр Аллахын хербир инсана даава кесмеси ичин, шиндики дӱннейин сонунда кайбелмеси ичин хем онун еринӓ «ени гӧк хем ени ер» гелмеси ичин.
Илкинки Ени Бааланты кийатлары дӱзӱлмӱш евелки урум дилиндӓ. Бу кийатлары 2000 йыл ичиндӓ – христианныын ӧмӱрӱндӓ – чевирмишлӓр ӱзлӓрлӓн диллерӓ бу дӱннедӓ. Гагауз дилинӓ Айоз йазыларын чевирилмеси башлээр 20-ӂи асирин чекетмесиндӓн, ачан гагауз протоиерей Михаил Чакир чевирмиш ана дилинӓ кими Ески хем Ени Бааланты кийатларыны.
Окуйуӂулар тексти аннасын дейни, кийадын биткисиндӓ вар сӧзлӱк хем карталар. Сайфаларын ашаасында вар сноскалар, ани ачыклээр зор аннашылан лафлары хем ерлери, хем дӓ гӧстерер евелки оригинал текстлерин бири-биринӓ уймайан ерлерини. Лафлар, ани ен ески урумӂа текстлердӓ йок, чевирмемиздӓ алынэр кыйнаш скобкалара.
Библийайы чевирӓн Институт шӱкӱр едер чевириӂилерӓ хем редакторлара, ким он йылын ичиндӓ чалышты Ени Баалантыйы гечирмӓӓ гагауз дилинӓ, хем дӓ хепсинӓ, ким, йардым едип, чалышты хазырламаа бу ени басымы.
Йазык, ки баш чевириӂи пастор Стефан Байрактар (1939 – 2001) гӧрмейеӂек шансора бу кийадын типарланмасыны, дӱннейӓ чыкмасыны, онуштан биз есапладык корумаа онун чевирилмиш текстини, май бишей дииштирмейип.
Библийайы чевирӓн Институт

ИИ ХАБЕР МАТФЕЙДӒНЕни Бааланты
http://ibt.org.ru/bible
Ени Бааланты гагауз дилиндӓ Чевириӂи Стефан Байрактар
Теологийа редактору Ӂеймс Данненберг/par Илӱстрацийалары кулланмак ичин изин верди: /par Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972 /par © United Bible Societies, 1994
© 1999 Corel Corporation
© Palphot, Herzlia, Israel
© Pictorial Archive Near Eastern History, est., Israel
All rights reserved.
ISBN 5-93943-090-2
© Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006Copyrighted: © Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEWKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

back
close
:
prev / next
1
Иисус Христозун, Давидин оолунун хем Авраамын оолунун сенселеси будур:
1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2 Авраамдан дуума Исаак. Исаактан дуума Иаков. Иаковдан дуума Иуда хем онун кардашлары.
2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3 Иудадан дуума Фарес хем Зара, ангыларын анасы Фамар. Фарестӓн дуума Есром. Есромдан дуума Арам.
3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4 Арамдан дуума Аминадав. Аминадавдан дуума Наассон. Наассондан дуума Салмон.
4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5 Салмондан дуума Вооз, Воозун анасы Раав. Вооздан дуума Овид, ангысынын анасы Руф. Овидтӓн дуума Иессей.
5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6 Иессейдӓн дуума падишах Давид. Давидтӓн дуума Соломон, ангысы Урийанын дулундан дууду.
6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
7 Соломондан дуума Ровоам. Ровоамдан дуума Авийа. Авийадан дуума Аса.
7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
8 Асадан дуума Иосафат. Иосафаттан дуума Иорам. Иорамдан дуума Озийа.
8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
9 Озийадан дуума Иоафам. Иоафамдан дуума Ахаз. Ахаздан дуума Езекийа.
9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
10 Езекийадан дуума Манассийа. Манассийадан дуума Амон. Амондан дуума Иосийа.
10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
11 Иосийадан дуума Иехонийа хем онун кардашлары, таа Израил миллети гечмедийнӓн Вавилон есирлиинӓ.
11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12 Вавилона гечтиктӓн сора: Иехонийадан дуума Салафиил. Салафиилдӓн дуума Зоровавел.
12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13 Зоровавелдӓн дуума Авиуд. Авиудтан дуума Елиаким. Елиакимдӓн дуума Азор.
13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14 Азордан дуума Садок. Садоктан дуума Ахим. Ахимдӓн дуума Елиуд.
14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15 Елиудтан дуума Елеазар. Елеазардан дуума Матфан. Матфандан дуума Иаков.
15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16 Иаковдан дуума Иосиф, Марийанын коӂасы. Марийадан дуума Иисус, Ангысына денер Христос.
16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17 Ӧлӓ ки, Авраамдан Давидӓ кадар ондӧрт евлат бойу; Давидтӓн Вавилон есирлиинӓ кадар ондӧрт евлат бойу; Вавилон есирлииндӓн Христоза кадар хеп ондӧрт евлат бойу.
17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18
Иисус Христозун дуумасы бӧлӓ олду: ачан Онун анасы Марийа Иосифлӓн йавклу олдуйду, ама таа йашамардылар барабар, аннашылды, ани Марийа Айоз Духтан гебӓ калды.
18
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19 Онун йавклусу Иосиф, чӱнкӱ доору бир адамды да истӓмӓрди утандырсын Марийайы аалемин ӧнӱндӓ, карарлады саклыдан ондан атылмаа.
19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
20 Буну дӱшӱнӓркӓн, Саабидӓн бир ангил дӱшӱндӓ она гӧрӱндӱ да деди: «Иосиф, Давидин оолу! Коркма Марийайы кендинӓ кары алмаа, зерӓ онун гебӓ калмасы Айоз Духтан.
20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21 Марийа бир оол дуудураӂэк. Онун адыны Иисус койаӂан, зерӓ О Кенди инсаныны гӱнахларындан куртараӂэк».
21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22 Буннар хепси олду, ки таманнансын, не Сааби сӧледи пророклан, ангысы деер:
22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
23 «Тӓ кыз гебӓ калаӂэк да бир оол дуудураӂэк. Онун адыны койаӂэклар „Еммануил“, аннамасы „Аллах бизимнӓн“».
23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
24 Ачан Иосиф уйанды, йапты ниӂӓ Саабинин ангили сымарлады, да Марийайы кары кендинӓ каблетти.
24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25 Ама онуннан бирлешмеди, таа Марийа дуудурмайынӂа оолуну, да дууан ушаан адыны Иисус койду.
25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.
prev / next