Мысыр – Египет.
Luke.2.4-Luke.2.7; Luke.2.15; John.7.42; Luke.1.5; Gen.25.6; 1Kgs.4.30
Matt.27.11; Matt.27.37; Jer.23.5; Jer.30.9; Zech.9.9; Num.24.17; Rev.22.16; Matt.8.2
Matt.1.17
Mic.5.2; Ezek.34.23; John.21.15-John.21.17; 2Sam.5.2; Rev.7.17
1Sam.9.7; Ps.71.10; Isa.60.6; Rev.18.13; Exod.30.23; Ps.44.9; John.19.39
Matt.2.22; Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.27.19; Gen.20.6; Gen.31.11; Num.12.6; Job.33.15
Matt.2.19; Matt.1.20; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.1.22; Hos.11.1
Matt.27.9; Matt.1.22
Jer.31.15; Gen.42.13; Gen.42.36; Lam.5.7
Exod.4.19
Matt.2.12
Matt.4.13; Mark.1.9; Luke.1.26; Luke.2.39; Luke.4.16; John.1.45; Matt.1.22

ГИРИШ

Паалы окуйуӂулар!
Сиз тутэрсыныз елиниздӓ Ени Баалантыйы, ангысы чевирили шиндики заманда кулланылан гагауз дилинӓ. Ени Баалантынын 27 кийады, Ески Баалантынын кийатларыннан барабар, дӱзер Айоз Йазылары, Библийайы, ангысы бӱӱн дӓ калэр дӱннедӓ ен окунан кийат.
Ени Баалантыйа топлу аннатмак кийатлары, насаат мектуплары хем пророк кийады Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Аннатмак кийатларына гирер Евангелийа (Ии Хабер) Матфейдӓн, Марктан, Лукадан хем Иоандан, хем дӓ Апостолларын Йаптыклары.
«Евангелийа» – бу лаф урум (грек) дилиндӓн чекилер, маанасы онун – «Ии Хабер». Иисус Христос бӧлӓ ады койду ӱӱретмесинӓ. Онуштан Евангелийа айырылмаз баалы Она: О – Ии Хабер куртулмак ичин, ани баашлады Аллахын Оолу инсана йашамасыннан, ӧлмесиннӓн, дирилмесиннӓн хем гӧкӓ калкмасыннан. Пек ӧнемли, ани биздӓ вар Евангелийа дӧрт йазыӂыдан. Оннар йардым едер гӧрмӓӓ бирсой олайлары тӱрлӱ бакышлара гӧрӓ хем таа ии ачыкламаа Иисус Христозун ӱӱретмесини хем йашамасыны.
Ени Баалантыда йаздырылма олайлар гечер 1-ӂи асирдӓ Палестинада бизим тарихин башлантысында. Озаман Палестина булунурду Рим (Рома) императорларын куведи алтында. Иудей халкы, ани йашарды кенди топраанда, чалышарды корумаа кенди динини, ангысынын темели – Айоз Закон, ани Аллах вердийди пророк Моисейӓ.
Моисейин ардындан гелӓн пророклар чойу сӧлӓрмиш, ани гелеӂек Аллахын Сечилмиши, Ангысы гетиреӂек инсана куртулмак гӱнахтан хем ӧлӱм кувединдӓн. Да те бизим ени тарихин чекетмесиндӓ, Палестинанын кӱчӱк касабасында, Вифлеемдӓ, дууду чоктан бекленӓн Мессийа – Иисус Христос. «Христос» чевирилер урум дилиндӓн ниӂӓ «Йааланмыш», «Сечилмиш».
Аллахын Оолу баашлады Ии Хабер куртулмак ичин хербир адама, нередӓ о йашаса хем несой да дилдӓ лафетсӓ.
Иисус Христос ичин, ниӂӓ дӱннедӓ даалмыш Ии Хабер, аннадэр кийат Апостолларын Йаптыклары. Бу кийадын бӱӱк паасы вар, чӱнкӱ о гӧстерер илк христианнарын йашамак олайларыны сыравардыр, ниӂӓ оннар олду. Онда аннадылэр, ниӂӓ биркач апостол, бакмайып коркулара, корумушлар хем етиштирмишлӓр Ии Хабери инсана бӱтӱн дӱннедӓ.
Ени Баалантыйа топлу 21 кийат, ангыларын белли йазыӂылары – Иаков, Петри, Иоан, Иуда, Павли. Хербир кийат сӧлеер, кимӓ йазылды хем йолланды. Оннар йазылы христиан клиселеринӓ йада саде бир кишийӓ. Йолланма кийатлар ӂувап едер тӱрлӱ сорушлара: ачыклээр, ниӂӓ Аллахын сӧзӱнӱ, ӧлӓ дӓ дин сорушларыны хем христианнарын йашамасыны.
Ени Баалантынын сонунку кийады – Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Бу – пророк кийады. Ону диил колай окумаа, онда вар чок сӱрет, ангыларында ачыкланэр Аллахын хербир инсана даава кесмеси ичин, шиндики дӱннейин сонунда кайбелмеси ичин хем онун еринӓ «ени гӧк хем ени ер» гелмеси ичин.
Илкинки Ени Бааланты кийатлары дӱзӱлмӱш евелки урум дилиндӓ. Бу кийатлары 2000 йыл ичиндӓ – христианныын ӧмӱрӱндӓ – чевирмишлӓр ӱзлӓрлӓн диллерӓ бу дӱннедӓ. Гагауз дилинӓ Айоз йазыларын чевирилмеси башлээр 20-ӂи асирин чекетмесиндӓн, ачан гагауз протоиерей Михаил Чакир чевирмиш ана дилинӓ кими Ески хем Ени Бааланты кийатларыны.
Окуйуӂулар тексти аннасын дейни, кийадын биткисиндӓ вар сӧзлӱк хем карталар. Сайфаларын ашаасында вар сноскалар, ани ачыклээр зор аннашылан лафлары хем ерлери, хем дӓ гӧстерер евелки оригинал текстлерин бири-биринӓ уймайан ерлерини. Лафлар, ани ен ески урумӂа текстлердӓ йок, чевирмемиздӓ алынэр кыйнаш скобкалара.
Библийайы чевирӓн Институт шӱкӱр едер чевириӂилерӓ хем редакторлара, ким он йылын ичиндӓ чалышты Ени Баалантыйы гечирмӓӓ гагауз дилинӓ, хем дӓ хепсинӓ, ким, йардым едип, чалышты хазырламаа бу ени басымы.
Йазык, ки баш чевириӂи пастор Стефан Байрактар (1939 – 2001) гӧрмейеӂек шансора бу кийадын типарланмасыны, дӱннейӓ чыкмасыны, онуштан биз есапладык корумаа онун чевирилмиш текстини, май бишей дииштирмейип.
Библийайы чевирӓн Институт

ИИ ХАБЕР МАТФЕЙДӒНЕни Бааланты
http://ibt.org.ru/bible
Ени Бааланты гагауз дилиндӓ Чевириӂи Стефан Байрактар
Теологийа редактору Ӂеймс Данненберг/par Илӱстрацийалары кулланмак ичин изин верди: /par Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972 /par © United Bible Societies, 1994
© 1999 Corel Corporation
© Palphot, Herzlia, Israel
© Pictorial Archive Near Eastern History, est., Israel
All rights reserved.
ISBN 5-93943-090-2
© Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006Copyrighted: © Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEWKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

back
close
:
prev / next
1
Ачан Иисус дууду Иудейанын Вифлеем касабасында, падишах Иродун вакыдында, гелдилӓр гӱндуусундан Иерусалимӓ йылдыз билгичлери да дедилӓр:
1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
2 «Нередӓ Иудейлерин Падишахы, ани дууду? Зерӓ биз гӧрдӱк гӱндуусунда Онун йылдызыны да гелдик Она баш иилтмӓӓ».
2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
3 Ачан падишах Ирод буну ишитти, о касаветленди. Онуннан билӓ бӱтӱн Иерусалими кахыр басты.
3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
4 Ирод топлады бӱӱк попазлары хем билгичлери да сорду оннара: «Нередӓ лӓӓзым дуусун Христос?»
4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
5 «Иудейанын Вифлеем касабасында, зерӓ бӧлӓ пророктан йазылы», – ӂувап еттилӓр оннар:
5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
6 «Сӓн, Вифлеем, Иуданын ери, хич диилсин ен кӱчӱк Иуданын ӧндерӂилерин ӧнӱндӓ, зерӓ сендӓн чыкаӂэк Ӧндерӂи, Ангысы гӱдеӂек Беним инсанымы – Израили».
6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
7 Озаман Ирод йылдыз билгичлерини саклыдан чаарды да, аннайып вакыды, незаман йылдыз пейдаланды,
7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.
8 йоллады оннары Вифлеемӓ, дейип: «Гидин да ислӓӓ аарайын Ушаа. Ачан булаӂэныз, хабер верин бана, ки бӓн дӓ гидейим да Она баш иилдейим».
8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
9 Оннар, падишахы сеслейип, гиттилӓр. Йылдыз, ани гӧрдӱйдӱлӓр гӱндуусунда, йолу гӧстерӓрди оннара. Ачан етишти орайы, нередӓ Ушак булунурду, дургунду.
9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
10 Гӧрӱп йылдызы, оннар пек севиндилӓр.
10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
11 Ачан оннар гирдилӓр ичйанына, гӧрдӱлӓр Ушаа анасыннан, Марийайлан. Йылдыз билгичлери диз чӧктӱлӓр да баш иилттилӓр Она. Ачып хазналарыны, баашладылар Она алтын, гӱннӱк хем смирна йаайы.
11
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.
12 Чӱнкӱ Аллах дӱшлериндӓ хаберледи, геери Ирода дӧнмесиннӓр, оннар кенди мемлекетлеринӓ гиттилӓр башка йолдан.
12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
13
Ачан йылдыз билгичлери гиттилӓр, Саабидӓн бир ангил Иосифӓ дӱшӱндӓ гӧрӱндӱ да деди: «Калк, ал Ушаа хем Онун анасыны да кач Мысыра. Орада дурасын, бӓн сана сӧлейинӂӓ, зерӓ Ирод аарайаӂэк ӧлдӱрсӱн Ушаа».
13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.
14 Иосиф калкты геӂӓ, алды Ушаа хем анасыны да гитти Мысыра.
14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:
15 Орада дурду Иродун ӧлӱмӱнӓ кадар, ки таманнансын, не пророклан Сааби сӧледийди: «Мысырдан Бӓн чаардым Оолуму».
15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.
16
Ирод аннады, ани йылдыз билгичлери ону алдаттылар. О пек ӱфкеленди да йоллады аскерлери Вифлеемӓ, ӧлдӱрсӱннӓр дейни хепси ушаклары ики йашындан ашаа, таман о вакыда гӧрӓ, ниӂӓ аннадыйды йылдыз билгичлериндӓн.
16
Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.
17 Озаман таманнанды, не сӧлендийди пророк Иеремийадан, ангысы деер:
17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,
18 «Бир сес ишидилер Рамада, аалайыш хем аӂы баарыш. Рахилӓ аалээр кенди ушакларыны да истӓмеер хошланмаа, зерӓ оннар йок».
18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
19
Ачан Ирод ӧлдӱ, Саабидӓн бир ангил Мысырда Иосифӓ дӱшӱндӓ гӧрӱндӱ
19
But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,
20 да деди: «Калк, ал Ушаа хем анасыны да гит Израил мемлекетинӓ, зерӓ ӧлдӱлӓр оннар, ангылары аарардылар Ушаан йашамасыны алмаа».
20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.
21 Иосиф калкты, алды Ушаа хем Онун анасыны да гитти Израил мемлекетинӓ.
21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
22 Ама ишидип, ани Иудейада Архелай падишахлык едер кенди бобасынын, Иродун, еринӓ, коркту орайы гитмӓӓ. Дӱшӱндӓ хабер каблетти да Галилейа ерлеринӓ гитти.
22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:
23 Гелди, ерлешти Назарет касабасында, ки таманнансын, не сӧленмишти пророклардан, ани Она Назаретли денеӂек.
23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.
prev / next