Еврей хэлэн дээрэ энэ нэрэ «Дээдын Эзэн абарна» гэһэн удхатай юм.
Luke.3.23-Luke.3.28
Gen.22.18; 2Sam.7.12-2Sam.7.13
Gen.21.3; Gen.25.6; Gen.29.35
Gen.38.1-Gen.38.30; Num.26.21; 1Chr.2.9
Ruth.4.18-Ruth.4.22
Josh.2.1; Josh.6.24
1Sam.17.12; Isa.11.1; 2Sam.11.3; 2Sam.12.24
1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Chr.26.1
1Chr.3.16; 2Chr.36.1; 2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Ezra.3.2; Hag.1.1
Luke.1.27
Luke.2.1-Luke.2.7
Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.22.23-Deut.22.24; Deut.24.1
Isa.49.1; Luke.1.31; Acts.4.12; Acts.13.38
Isa.7.14; Matt.2.14; Matt.4.14; Matt.21.4; Matt.26.56; Mark.14.49; John.19.36; Isa.8.8; Isa.8.10

Шэнэ Хэлсээн

Оролто үгэ

Хүндэтэ уншагшад!

Таанад мүнөө гартаа буряад хэлэндэ оршуулагдаһан Шэнэ Хэлсээн гэжэ нэрэтэй ном барижа байнат. Шэнэ Хэлсээн Хуушан Хэлсээн хоёр сугтаа Нангин Бэшэг гэхэ гү, али Библи гэжэ ном бүрилдүүлнэ. Дэлхэй дээрэ энэ ном бусад номуудһаа үлүү ехээр уншагдаг юм.
Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн хорин долоон номһоо бүридэнэ. Урдань Римэй хаанай орондо ажаһуудаг арадууд хоорондоо эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэе бэетэйгээ харилсадаг һэн. Шэнэ Хэлсээн болбол «Һайн Мэдээсэлэй» дүрбэн ном, Элшэнэрэй үйлэ хэрэгүүдэй ном, элшэнэрэй хандалганууд, мүн ерээдүй сагые уридшалан харуулһан Гэршэлгэһээ бүридэдэг. «Һайн Мэдээсэлые» грек хэлэн дээрэ «Евангели» гэжэ нэрлэдэг. Иисус Христос номноһон һургаалаа тон тиигэжэл нэрлэһэн юм. Мүн баһа Матвей, Марк, Лука болон Иоаннай бэшэһэн Шэнэ Хэлсээнэй түрүүшын дүрбэн ном тиигэжэ нэрлэгдэһэн байгаа. Тэдэ номууд соо Иисус Христосой ажамидарал, газар дэлхэй дээрэ ябуулһан ажал, номноһон һургаал, бүтээһэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүд тухайнь, наһанһаа нүгшэһэн, һүүлдэнь амидырһан тухайнь хөөрэгдэнэ.
Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлэй яажа дэлгэрһэн тухай Элшэнэрэй үйлэ хэрэгүүд гэжэ нэрэтэй ном соо хэлэгдэнэ. Эндэ Христос шажанай һууришажа дэлгэрһэн түрүүшын жэлнүүд хойно хойноһоон удаа дараалан зураглагдана. Тиимэһээ энэ ном түүхын тусхай ажахолбогдолтой ном мүн. Элшэнэрэй ашаар Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэй дээгүүр хаа хаанагүй таража эхилһэниинь эндэ харуулагдана.
Шэнэ Хэлсээн соо баһа хорин нэгэн хандалганууд гэхэ гү, али бэшэгүүд оролсодог. Тэдэниие Павел, Петр, Иоанн элшэнэр болон бусадшье хүнүүд Христосой түрэхэһөө хойшо зуун жэлэй туршада бэшэһэн байгаа. Эдэ хандалганууд христос шажантанай һүзэг этигэлэй болон ажамидаралай элдэб янзын асуудалнуудые хүндэнэ, зүблэл болон захяа заабаринуудые үгэнэ.
Гэршэлгэ гэдэг Шэнэ Хэлсээнэй һүүлшын ном уридшалан хэлэһэн удха шэнжэтэй юм. Энэ ном уншахада бэлэн бэшэ. Энэ ном соо хүн түрэлхитэнтэй хамта Бурханай байлсаһан нюуса олон бэлгэ тэмдэгүүдээр элирхэйлэгдэнэ, газар дэлхэйн зоной Бурханай зарга шүүбэридэ орохо тухай, энэ газар дэлхэйн орондо бүри һайн, хэтэ мүнхын «шэнэ огторгой тэнгэри, шэнэ газар дэлхэй» байгуулагдаха тухай хэлэгдэнэ.

Оршуулагдаһан Шэнэ Хэлсээнэй номуудай эхэ бэшэг тухай

Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшээтэй байгаа. Тэрэ оло дахин гараар буулгажа бэшэгдээ. Тиимэ ушарһаа Шэнэ Хэлсээнэй номуудай грек эхэ бэшэгүүд хоорондоо илгаралтай байдаг. Гэбэшье олон ушарнуудта тэдэ илгаралнууд номой удха ойлгоходо нүлөөлдэггүй, тиигээдшье бусад эртэнэй олон бэшэгүүдтэй зэргэсүүлхэдэ, Шэнэ Хэлсээнэй эхэ бэшэгүүд соо тиимэ илгаралнууд үсөөнөөр дайралдана.

Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн дээрэ оршуулһан тухай

Оршуулгынгаа һайн шанар баталхын, удха үнэн зүбөөр тайлбарилхын тула оршуулгамнай Библиин номуудай оршуулгада хэрэглэгдэдэг хэдэн шалгалтануудые заатагүй гарадаг. Шэнэ Хэлсээе грек хэлэнһээ буряад хэлэн дээрэ оршуулхадаа, оршуулагшад библиин номуудые тайлбарилха дүримүүдые хэрэглээ. Олон янзаар ойлгожо болохо удхын нэгэ тайлбарилгань оршуулгада оруулагдаа, нүгөө тайлбарилгань хуудаһанай доорохи ажаглалтада табигдаа.
Номой түгэсхэлдэ оршуулга соо дурдагдаһан газар дэбисхэрэй зурагууд, мүн шухала ойлгосонуудые тайлбарилһан толи үгтэнэ. Шэнэ Хэлсээ ойлгоходо хүнгэн байхын тула энэ нэмэри мэдээсэлнүүд ном соо оруулагдаба. Үгэнүүдые тайлбарилһан толи Библиин шухала ойлгосонуудые, жэшээлэн нэрлэбэл, Бурханай Эльгээмэл, тоһоор түрхихэ, Нангин Һүлдэ, Бурханай табисуурта, Хүн түрэлтэнэй Хүбүүн, Бурханай Хурьган, Бурханай хаан түрэ, һүзэглэгшэдэй бүлгэм гэхэ мэтые тайлбарилха, мүн номуудай удха ойлгоходо шухала мэдээ үгэхэ зорилготой юм. Библиин үшөө ямар газарта адли шэнжэ удхатай зарим үгэ, ойлгосонууд дайралданаб гэжэ заажа үгэнэ.
Шэнэ Хэлсээнэй номууд нэгэдэхи зуунай хоёрдохи хахадта бэшэгдэһэн байгаа. Тэрэ сагһаа хойшо мянга гаран хэлэнүүд дээрэ оршуулагдаа. Мүнөө буряад хэлэн дээрэ оршуулагдаба. 1909 ондо эхирид-булагадай нютаг хэлэн дээрэ анха түрүүн Матвейн дуулгаһан Һайн Мэдээсэл, 1912 ондо анхан хэблэгдэһэн Маркын дуулгаһан Һайн Мэдээсэл Нангин Бэшэг оршуулгын институт шэнээр хэблэжэ гаргаһан байгаа. Тэрээнһээ гадна шэнээр оршуулагдаһан Маркын дуулгаһан Һайн Мэдээсэл (1996), Иисус – хүүгэдэй нүхэр (1999), Иоаннай дуулгаһан Һайн Мэдээсэл (2003), Хүүгэдэй Библи (2004 ондо) хэблэжэ гаргаа.
Нангин Бэшэг оршуулгын институт Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн дээрэ оршуулжа хүдэлһэн оршуулагшадта, редакторнуудта, мүн энэ оршуулга хэблэхэдэ оролдолго гаргаһан хүнүүдтэ һайн һанаагаа элирхэйлнэ, баяр баясхалан хүргэнэ.
Нангин Бэшэг оршуулгын институт

Печатается по благословению Преосвященного Савватия, Епископа Улан-Удэнского и Бурятского

Шэнэ Хэлсээн

Оршуулагшад: С. Б. Будаев, Д. А. Райцанова Редактор: Р. С. Дылыкова
Һанамжа, һайшаалнуудаа энэ хаягаар эльгээжэ болохо: ibt_inform@ibt.org.ru
Horace Knowles © The British Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972
ISBN 978-5-93943-153-8
© Институт перевода Библии, Москва, 2010


Матвейн дуулгаһан Һайн Мэдээсэлбуряад хэлэн
http://ibt.org.ru/bible
Новый Завет на бурятском языке
Печатается по благословению Преосвященного Савватия, Епископа Улан-Удэнского и Бурятского. Оршуулагшад: С. Б. Будаев, Д. А. Райцанова, Редактор: Р. С. Дылыкова.
Һанамжа, һайшаалнуудаа энэ хаягаар эльгээжэ болохо: ibt_inform@ibt.org.ru .
Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972 .
ISBN 978-5-93943-153-8Copyrighted: © Институт перевода Библии, Москва, 2010

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Иисус Христосой уг гарбал

1 Абраһамай үри һадаһан болохо Давидай үри һадаһан Иисус Христосой уг гарбалынь иимэ:
2 Абраһам болбол Исаагай эсэгэ, ИсаакЯковай эсэгэ, Яков – Иудын ба тэрэнэй аха дүүнэрэй эсэгэ байгаа.
3 Иуда болбол Тамар гэдэг эхэнэрһээ Перец Зерах хоёр хүбүүтэй байгаа. Перец – Һэцрон хүбүүтэй, Һэцрон – Арам гэдэг хүбүүтэй,4 Арам – Аминадаб хүбүүтэй, Аминадаб – Нахшон хүбүүтэй, Нахшон – Салмон хүбүүтэй байгаа.5 Салмон болбол Рахаб гэдэг эхэнэрһээ Боаз хүбүүтэй болоо. Боаз Руфь хоёрһоо Обед хүбүүн түрөө. Обедһээ Иесай хүбүүн түрөө.6-11 Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
12 Вавилон руу хашалтаар нүүлгэгдэһэнһэйнь хойшо Иехониһоо Залафиил гараа, Залафиилһаа Зоробабэл,
13 Зоробабэлһээ – Абиуд, Абиудһаа – Елиаким, Елиакимһаа – Ацор,14 Ацорһоо – Садок, Садокһоо – Ахим, Ахимһаа – Елиуд,15 Елиудһаа – Елеазар, Елеазарһаа – Матфан, Матфанһаа – Яков,16 Яковһаа Мариятай һууһан Иосиф түрэһэн байгаа. Марияһаа Бурханай табисуурта гэжэ алдаршаһан Иисус хүбүүн түрөө.17 Иигээд, Абраһамһаа Давид хүрэтэр арбан дүрбэн үе болоно. Мүн Давидһаа эхилээд, Вавилондо нүүлгэгдэһэн саг болотор арбан дүрбэн үе, Вавилондо нүүлгэгдэһэнһээ хойшо Бурханай табисууртын түрэтэр баһал арбан дүрбэн үе болоно.

Бурханай табисуурта Иисусай түрэһэн тухай

18 Бурханай табисуурта Иисус Христосой түрэһэн түүхэ иимэ: Мария эжынь хадагаа табиһан Иосиф нүхэртэйгөө гэрлэхынгээ урда Нангин Һүлдэһөө хээлитэй болоһоноо мэдэрбэ.
19 Мариягай Иосиф нүхэрынь үнэн сэдьхэлтэй хүн байжа, зоной урда басаганай нэрэ муугаар хэлүүлэн бузарлахагүйн тула түрэ хуримаа шэмээгүйхэн болюулха гэжэ шиидэбэ.20 Тиигэжэ бодоод, Иосифой дууран хэбтэхэдэнь, Бурханай Эльгээмэл зүүдэндэнь үзэгдөөд, иигэжэ хэлэбэ:
«Давидай үри һадаһан Иосиф, Мариягай түрэхэ хүбүүн Нангин Һүлдэһөө бүрилдэһэн юм. Тиимэһээ ши тэрэниие һамган болгожо абахаяа бү ай.
21 Тэрэшни хүбүү түрэхэ, тэрээндэ Иисус гэжэ нэрэ үгэхэш, юундэб гэбэл, тэрэ арад зоноо нүгэл хилэнсэгһээ абарха юм».
22 Тиигэжэл Дээдын Эзэнэй лүндэншөөрөө иигэжэ дамжуулжа айладхаһаниинь бүтэбэ даа:
23 «Басаган хээлитэй болоод, хүбүү түрэхэ, тэрээниие Эммануил гэжэ нэрлэхэ», энэ нэрэнь Бурхан мантай хамта байна гэһэн удхатай.
24 Иосиф нойрһоо һэреэд, уданшьегүй Бурханай Эльгээмэлэй захирһан ёһоор Мариятайгаа гэрлэжэ һууба.25 Хүбүүнэйнгээ түрэтэр Иосиф һамгантайгаа хамта унтаагүй һэн. Хүбүүндээ тэрэ Иисус гэжэ нэрэ үгөө һэн.
prev / next