Ио̄на – Эдӯ Тар-ты Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ бэелӣ 4 Царстводӯ 14:25 дукувча̄.
Омолги – Тар лӯчады̄ тӯрэ̄н сын, парень.
Ио̄ппия – Тар Исраиль Средиземноморской дяпкадӯн илит-чарӣ город.
Сиребий – Тар лӯчады̄ тӯрэ̄н жребий.
2Kgs.14.25
Nah.1.1; Zeph.2.13
1Kgs.10.22; Isa.23.1; Josh.19.46
Ps.106.25
Acts.27.18
Joel.2.13-Joel.2.14; Amos.7.3; Amos.7.6; Jonah.3.9
1Sam.14.41-1Sam.14.42
Ps.94.5; Ps.145.6
Deut.21.8
Ps.64.8
Isa.19.21

СЭВЭКӢ ТӮРЭ̄НМЭ̄Н ИХИВДЯРӢ БЭЕ ИО̄НА КНИГАН

эвэды̄т тадук лӯчады̄т-та Синодальнай переводнун

Институт перевода Библии

Москва

2018

Ая̄врӣл гиркил!

Сӯ Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ бэе Ио̄на книгава̄н дявӯчадярас. Эр книга Нонопты Гунмэ̄чиндук. Нонопты Гунмэ̄чин О̄макта Гунмэ̄чиннӯн умундӯ Библия о̄ран. Эр книгака̄кун упкат книгалдук аяткӯ бихин. Тара̄ ноноптыдук ты̄киндэлэ̄н упкат книгалдук кэтэды̄мэт таӈдяра. Нонопты Гунмэ̄чин о̄н бинӣ эр бугадӯт о̄вча̄н, о̄н бэел билчэ̄тын улгучэ̄ндерэн. Эр книгадӯ мит о̄н буга о̄вча̄н, он евреил хуӈтул-дэ тэгэ̄л ноноптыдук билчэ̄тын таӈдяӈа̄т.
Сӯ эр книгадӯ лӯчады̄ Синодальнай Перевод дарандӯн эвэды̄-переводпа-да ичэдерэс. Таӈдянал, са̄кэллу, ха̄лдӯн эвэды̄ перевод Синодальнай переводтукин хуӈтутыкин. Эвэды̄ перевод ха̄лдӯн учэ̄лэпты еврей дукувурин Синодальнай перевод дукувурдукин хуӈтул, тарит ха̄дӯн Синодальнай Переводнун эхин дёкта.
Ио̄на Книгадӯн Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ Ио̄на гэрбичӣ бэелӣ гунмувдерэн. Нуӈан Сэвэкӣ гундеривэ̄н о̄мӣ ба̄ча̄н, упкатва Сэвэкӣ дэ̄птыкӣн о̄дяча̄н. Тар инэӈӣл дяпкун няма̄ди анӈанӣлва амаскӣ Сэвэкӣ эделӣн балдыра бичэ̄н. Сэвэкӣ Ио̄надӯ Нине̄вияла̄ сурудэ̄н ипкэчэ̄н. Нине̄вия Ассирийскай империя хэгдыгӯн городын бичэ̄н. Тар империя ӈа̄ладӯви бэел хуӈтул тэгэ̄лвэтын дявӯчадяна, маннӣт, эрӯт-тэ тырэдечэ̄н. Ио̄на израильче̄р булэсэгилин, нине̄вияче̄р, эрӯлвэ о̄нарӣдуквар хуеттэ̄тын, Сэвэкӣ нуӈартын ӈэ̄лумӯхӣлвэтын тэхӣдэ̄н эчэ̄н эе̄ттэ. Тыкэ̄н-гу дялда̄на, булэсэгилдук-ку ӈэ̄лэденэ, нуӈан Нине̄виядук бугаска̄кӣ хуктылчэ̄н.
Тар-да бичэ̄лӣн, Ио̄на адыра̄-кат бэе со̄хирӣва̄н ичэксэ̄, Сэвэкӣ гуннэвэ̄н о̄ча̄н. Мэ̄нин-кэ Сэвэкӣ нине̄вияче̄р эрӯлвэ о̄наватын тэхӣнэдукин со̄т тыкулча̄н. Сэвэкӣ-кэ Ио̄надӯ, о̄н Нуӈан бэелвэ Нуӈан тӯрэ̄рвэ̄н дялувдярӣлва ая̄вдерэн, ичэвкэ̄нчэ̄н. Сэвэкӣ эрӯлвэ о̄дярӣл бэел а̄чин о̄датын эхин эе̄ттэ, тарил эрулвэ о̄надуквар хуеттэ̄тын эе̄тчэрэн. Бэгин израильче̄р-нюн Сэвэкӣтын эчэ бирэ. Нуӈан упкат буга, бугадӯ бидерӣ бэйӈэ̄лдӯ-дэ, упкат дӯннэдӯ балдыдярӣдӯ-да Сэвэкӣ. Тарил-да Нуӈанма̄н долча̄тчара, тарилва Нуӈан-да ая̄вдерэн.
О̄макта Гунмэ̄чиндӯ Ӣсӯс, Ио̄налӣ улгучэ̄нденэ, миттӯ о̄н будэрӣви, аиврӣви-да улгучэ̄ндерэн. Ӣсӯс, нине̄вияче̄рдулӣ улгучэ̄нденэ, миттӯ о̄н эрӯвэ о̄надуквар хуетчиксэ̄л, ӈӯӈнэт бинӣт бидевкӣл, тара̄ ичэвкэ̄дерэн.
Эр Нонопты Гунмэ̄чиндук урумкӯн книгава таӈикса̄л, сӯ упкат Библиява таӈда̄вэр эе̄ттэ̄хун бӯ со̄т эе̄тчэрэв. Библиява хуӈтул тӯрэ̄рди дукудярӣ Институт тӯрэ̄рди о̄дярӣ Институт эр Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ бэе Ио̄на книгава̄н эвэды̄т о̄вча̄лдӯ, эвэды̄ переводпа аяргӯвча̄лдӯ тадук гӣл бэелдӯ эр книга ю̄дэ̄н бэлэтчэрӣлдӯ пахива гундерэн.
Ио̄на книгава̄н Библиява хуӈтул тӯрэ̄рди дукудярӣ Институт тӯрэ̄рди о̄дярӣ Институт сайттӯн бакадяӈа̄хун: https: ibt.org.ru

Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ бэе Ио̄на книган

Книга пророка Ионы на эвенкийском языке

Jonah in the Evenki language (ISO:evn)

Художник - Ирина Павлишина

Онёмнӣ - Ирина Павлишина

ISBN 978-5-93943-251-1
©Институт перевода Библии, 2018
Электронные версии и аудиоверсии переводов библейских текстов на эвенкийский язык можно скачать на сайте Института перевода Библии:
https: ibt.org.ru/ru/media?id=EVK


Эвэды̄ турэ̄н
Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ бэе Ио̄на книган; Лука̄ Ӣсӯстулӣ дукунан
Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ бэе Ио̄на книган; Лука̄ Ӣсӯстулӣ дукунан

Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н ихивдярӣ бэе Ио̄на книган
Книга пророка Ионы на эвенкийском языке
Jonah in the Evenki language (ISO:evn)

Художник - Ирина Павлишина
Онёмнӣ - Ирина Павлишина
ISBN 978-5-93943-251-1
©Институт перевода Библии, 2018

Лука̄ Ӣсӯстулӣ дукунан
лучады̄ Синодальнай переводнун

Эвэды̄т о̄ча̄тын: Булатова Н.Я., Мыреева А.Н.
Сэвэкӣ тӯрэ̄нмэ̄н тэде̄т дукувча̄ва ичэтчэ̄н: Котроцци С.
Консультант: Гардинер Д.
Переводчики: Булатова Н.Я., Мыреева А.Н.
Богословский редактор: Котроцци С.
Консультант: Гардинер Д.
ISBN 978-5-93943-186-6
© Институт перевода Библии, 2002, 2013Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
prev / next

Ио̄на Бэгиндук тукса̄ндяран

1 Умнэ̄ Бэгин Ио̄наткӣ , Амафий омолгиткӣн , эргэчӣр тӯрэ̄рвэ ю̄вчэ̄н:
2 «Хэгды городтула̄ Нине̄вияла̄ суруксэ̄, тадӯ индерӣл бэелдӯ тэпкэкэл: Сэвэкӣ гундерэн: Бӣ эрӯвэ о̄дярӣвахун са̄м. Тара̄ ча̄скӣ эдеӈэ̄в тэрэ̄рэ».
3 Ио̄на-ка Бэгин гуннэвэ̄н эдэ̄ви дялувра Нуӈандукин тукса̄нча̄н, городтула̄, Тарсис гэрбичӣлэ̄, суручэ̄н. Нуӈан Ио̄ппияла̄ исча̄н, тадӯ корабльва, Тарсистула̄ эе̄ндерӣвэ, бакача̄н. Хоктови тамакса̄, нуӈан корабльдула̄ туктычэ̄н тадук Тарсистыкӣ ӈэнэхинчэ̄н.
4 Тэ̄лӣ Бэгин со̄ эӈэхӣ эдынмэ ла̄мула̄ уӈчэ̄н; эӈэхӣмэмэ сугӣ о̄ча̄н, корабль капургаликнан.
5 Корабль хавамнӣлин, ӈэлэликсэ̄л, бэлэттэ̄тын сэвэкӣтыкӣнмэр э̄рӣлчэ̄л. Нуӈартын корабль эимкӯтмэр о̄да̄н тадӯ бихӣ тэвӯлвэ мӯлэ̄ но̄даты̄ча̄л. Ио̄на-ка корабль до̄гӣда̄ла̄н эвуксэ̄, хуглэ̄хинчэ̄н, маннӣт а̄хинча̄н.
6 Корабль капита̄нин нуӈандула̄н эмэчэ̄, гунчэ̄: «О̄н-ка сӣ а̄дянни? Илкал, мэ̄нӈӣдӯви Сэвэкӣдӯви уӈке̄рокал! Нуӈан, багар, сӣ уӈке̄родярӣвас до̄лдыкса̄, митпэ этэ̄н бувкэ̄нэ».
7 Тэ̄лӣ корабль хавамнӣлин мэ̄мэ̄рӣдӯвэр гунчэ̄тын: «Ӈӣдук мит эр биргэвэ ичэдерӣвэт са̄да̄вар сиребийвэ но̄да̄гат». Нуӈартын сиребийвэ но̄дача̄л, тар Ио̄нала̄ тыкчэ̄н.
8 Корабль хавамнӣлин Ио̄надӯ гунчэ̄л: «Эр ӈӣ буруйдукин мунэвэ биргэ боконон? Сӣ ӈӣ? Ӣдук эмэчэ̄с? Э̄ма бугадук, э̄ма тэгэ̄дук?»
9 Нуӈан дявча̄: «Бӣ еврей бихим, Бэгиндӯ, няӈня Сэвэкӣдӯн, ла̄мува дӯннэвэ-дэ о̄вча̄дӯ, уӈке̄ро̄дям».
10 Ио̄на нуӈардӯтын Бэгиндук тукса̄ндярӣви гунчэ̄. Гуннэн бэелвэ со̄т ӈэ̄лэливкэ̄нчэ̄, нуӈартын улгумӣчэ̄тын: «Э̄да̄ тара̄ о̄нни?»
11 Ла̄му-ка эӈэхӣтмэр-дэ эӈэхӣтмэр бе̄лкинидяча̄н. Тэ̄лӣ нуӈартын нуӈандукин ханӈӯктача̄л: «Э̄кунма бӯ синнун ла̄му бэрэдэ̄н о̄дярав?»
12 Нуӈан гунчэ̄: «Бӣ са̄м: эр со̄ хэгды сугӣ сундулэ̄ миндук тыктэн, тарит минэвэ гакса̄л, мӯлэ̄ гарада̄каллу, тэ̄лӣ ла̄му бэрэдеӈэ̄н».
13 Тар оннудӯн бэел упкат эӈэхӣдуквэр ла̄му хулӣлэ̄н улӣнилча̄тын. Тар-ка нуӈартын эӈэхӣдуктын эдын ӯгэ̄л-дэ эӈэхӣтмэрит-тэ эӈэхӣтмэр о̄дярӣдуктын эӈэ̄т ке̄йивра бичэ̄.
14 Тэ̄лӣ корабль хавамнӣлин Бэгиндук со̄т гэлэ̄лчэ̄л: «Бэгин, экэл мунэ эр бэе эрӣксэвэ̄н гадярӣдуквун бувкэ̄нэ. Эр буруйя а̄чин бэевэ ва̄дярӣдуквун мунэвэ экэл буруйда̄ра, Сӣ – Бэгин, Сӣ мэ̄нни тара̄ о̄вка̄нинни. Эр-ты эе̄тчэрӣс бичэ̄, тара̄ о̄дянни».
15 Тара̄ гуниксэ̄л, нуӈартын Ио̄нава мӯлэ̄ гарада̄ча̄л, тэ̄ли со̄т бе̄лка̄ндярӣ ла̄му бэрэчэ̄н.
16 Ичэнэдуквэр, бэел Бэгиндук со̄т ӈэ̄лэликсэ̄л, Нуӈандӯн хулганӣча̄тын-да одё̄рӣ тӯрэ̄нмэр бӯчэ̄тын-дэ.
prev / next