Matt.3.1-Matt.3.12; Mark.1.2-Mark.1.8; Luke.3.2-Luke.3.17
John.1.6-John.1.7; Josh.15.61; Judg.1.16
Matt.4.17; Mark.1.15; Matt.10.7; Dan.2.44; Matt.6.10
John.1.23; Isa.40.3; Luke.1.76
2Kgs.1.8; Zech.13.4; Heb.11.37; Lev.11.22; 1Sam.14.26
Acts.19.18
Matt.23.13; Matt.23.15; Matt.22.23; Matt.12.34; Matt.23.33; Ps.139.4; Rom.5.9; Eph.5.6; Col.3.6; 1Thess.1.10
Acts.26.20
John.8.39; Matt.4.3
Matt.7.19; Luke.13.7; Luke.13.9; John.15.2; John.15.6
John.1.26; Acts.1.5; Acts.13.24; Acts.19.4; John.1.15; John.1.27; John.3.30-John.3.31; Acts.13.25; John.1.33; Acts.11.16; Isa.4.4; Mal.3.2-Mal.3.3; Acts.2.3
Isa.30.24; Matt.13.30; Mal.4.1; Mark.9.43; Mark.9.48
Matt.3.13-Matt.3.17; Mark.1.9-Mark.1.11; Luke.3.21-Luke.3.22; John.1.32-John.1.34
Matt.2.22
John.13.6
Acts.7.56; John.1.32-John.1.33; Luke.4.18; Luke.4.21; Acts.10.38
John.12.28; Matt.17.5; 2Pet.1.17; Ps.2.7; Isa.42.1; Eph.1.6; Col.1.13; 1John.5.9

ГИРИШ

Паалы окуйуӂулар!
Сиз тутэрсыныз елиниздӓ Ени Баалантыйы, ангысы чевирили шиндики заманда кулланылан гагауз дилинӓ. Ени Баалантынын 27 кийады, Ески Баалантынын кийатларыннан барабар, дӱзер Айоз Йазылары, Библийайы, ангысы бӱӱн дӓ калэр дӱннедӓ ен окунан кийат.
Ени Баалантыйа топлу аннатмак кийатлары, насаат мектуплары хем пророк кийады Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Аннатмак кийатларына гирер Евангелийа (Ии Хабер) Матфейдӓн, Марктан, Лукадан хем Иоандан, хем дӓ Апостолларын Йаптыклары.
«Евангелийа» – бу лаф урум (грек) дилиндӓн чекилер, маанасы онун – «Ии Хабер». Иисус Христос бӧлӓ ады койду ӱӱретмесинӓ. Онуштан Евангелийа айырылмаз баалы Она: О – Ии Хабер куртулмак ичин, ани баашлады Аллахын Оолу инсана йашамасыннан, ӧлмесиннӓн, дирилмесиннӓн хем гӧкӓ калкмасыннан. Пек ӧнемли, ани биздӓ вар Евангелийа дӧрт йазыӂыдан. Оннар йардым едер гӧрмӓӓ бирсой олайлары тӱрлӱ бакышлара гӧрӓ хем таа ии ачыкламаа Иисус Христозун ӱӱретмесини хем йашамасыны.
Ени Баалантыда йаздырылма олайлар гечер 1-ӂи асирдӓ Палестинада бизим тарихин башлантысында. Озаман Палестина булунурду Рим (Рома) императорларын куведи алтында. Иудей халкы, ани йашарды кенди топраанда, чалышарды корумаа кенди динини, ангысынын темели – Айоз Закон, ани Аллах вердийди пророк Моисейӓ.
Моисейин ардындан гелӓн пророклар чойу сӧлӓрмиш, ани гелеӂек Аллахын Сечилмиши, Ангысы гетиреӂек инсана куртулмак гӱнахтан хем ӧлӱм кувединдӓн. Да те бизим ени тарихин чекетмесиндӓ, Палестинанын кӱчӱк касабасында, Вифлеемдӓ, дууду чоктан бекленӓн Мессийа – Иисус Христос. «Христос» чевирилер урум дилиндӓн ниӂӓ «Йааланмыш», «Сечилмиш».
Аллахын Оолу баашлады Ии Хабер куртулмак ичин хербир адама, нередӓ о йашаса хем несой да дилдӓ лафетсӓ.
Иисус Христос ичин, ниӂӓ дӱннедӓ даалмыш Ии Хабер, аннадэр кийат Апостолларын Йаптыклары. Бу кийадын бӱӱк паасы вар, чӱнкӱ о гӧстерер илк христианнарын йашамак олайларыны сыравардыр, ниӂӓ оннар олду. Онда аннадылэр, ниӂӓ биркач апостол, бакмайып коркулара, корумушлар хем етиштирмишлӓр Ии Хабери инсана бӱтӱн дӱннедӓ.
Ени Баалантыйа топлу 21 кийат, ангыларын белли йазыӂылары – Иаков, Петри, Иоан, Иуда, Павли. Хербир кийат сӧлеер, кимӓ йазылды хем йолланды. Оннар йазылы христиан клиселеринӓ йада саде бир кишийӓ. Йолланма кийатлар ӂувап едер тӱрлӱ сорушлара: ачыклээр, ниӂӓ Аллахын сӧзӱнӱ, ӧлӓ дӓ дин сорушларыны хем христианнарын йашамасыны.
Ени Баалантынын сонунку кийады – Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Бу – пророк кийады. Ону диил колай окумаа, онда вар чок сӱрет, ангыларында ачыкланэр Аллахын хербир инсана даава кесмеси ичин, шиндики дӱннейин сонунда кайбелмеси ичин хем онун еринӓ «ени гӧк хем ени ер» гелмеси ичин.
Илкинки Ени Бааланты кийатлары дӱзӱлмӱш евелки урум дилиндӓ. Бу кийатлары 2000 йыл ичиндӓ – христианныын ӧмӱрӱндӓ – чевирмишлӓр ӱзлӓрлӓн диллерӓ бу дӱннедӓ. Гагауз дилинӓ Айоз йазыларын чевирилмеси башлээр 20-ӂи асирин чекетмесиндӓн, ачан гагауз протоиерей Михаил Чакир чевирмиш ана дилинӓ кими Ески хем Ени Бааланты кийатларыны.
Окуйуӂулар тексти аннасын дейни, кийадын биткисиндӓ вар сӧзлӱк хем карталар. Сайфаларын ашаасында вар сноскалар, ани ачыклээр зор аннашылан лафлары хем ерлери, хем дӓ гӧстерер евелки оригинал текстлерин бири-биринӓ уймайан ерлерини. Лафлар, ани ен ески урумӂа текстлердӓ йок, чевирмемиздӓ алынэр кыйнаш скобкалара.
Библийайы чевирӓн Институт шӱкӱр едер чевириӂилерӓ хем редакторлара, ким он йылын ичиндӓ чалышты Ени Баалантыйы гечирмӓӓ гагауз дилинӓ, хем дӓ хепсинӓ, ким, йардым едип, чалышты хазырламаа бу ени басымы.
Йазык, ки баш чевириӂи пастор Стефан Байрактар (1939 – 2001) гӧрмейеӂек шансора бу кийадын типарланмасыны, дӱннейӓ чыкмасыны, онуштан биз есапладык корумаа онун чевирилмиш текстини, май бишей дииштирмейип.
Библийайы чевирӓн Институт

ИИ ХАБЕР МАТФЕЙДӒНЕни Бааланты
http://ibt.org.ru/bible
Ени Бааланты гагауз дилиндӓ Чевириӂи Стефан Байрактар
Теологийа редактору Ӂеймс Данненберг/par Илӱстрацийалары кулланмак ичин изин верди: /par Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972 /par © United Bible Societies, 1994
© 1999 Corel Corporation
© Palphot, Herzlia, Israel
© Pictorial Archive Near Eastern History, est., Israel
All rights reserved.
ISBN 5-93943-090-2
© Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006Copyrighted: © Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Иоан Ваатизедиӂинин насаады

1 О вакыт гелер Иоан Ваатизедиӂи Иудейанын чолуна да насаат едер,
2 дейип: «Дӧнӱн Аллаха гӱнахларыныздан, зерӓ йаклашты Гӧк Падишахлыы!»
3 Иоан одур, кимин ичин хаберледийди пророк Исайа: «Бааранын сеси чол ердӓ ишидилер: „Саабийӓ йолу хазырлайын, йолӂаазлары узладын“».
4 Иоан гиийимнийди девӓ йапаасындан рубайлан хем кушаныкты деридӓн кайышлан. Онун имееси – чекиргелӓр хем кыр ары балы.
5 Инсаннар Иерусалимдӓн, бӱтӱн Иудейадан хем Иорданын долайларындан чыкардылар она.
6 Ваатиз олардылар ондан Иордан дересиндӓ, ачыклайарак кенди гӱнахларыны.
7 Ачан Иоан гӧрдӱ чок фарисей хем садукей, ани она гелӓрдилӓр, ваатиз олсуннар дейни, о деди оннара: «Йылан йаврулары, ким ӱӱретти сизи, качасыныз Аллахын гелӓр ӱфкесиндӓн?
8 Йапын йакышыклы мейва, гӧрӱнсӱн, ани дӧндӱнӱз Аллаха гӱнахларыныздан.
9 Бошуна дӱшӱнмейин, дейип: „Бизим бобамыз – Авраам“, зерӓ сӧлеерим сизӓ, ани Аллах бу ташлардан вар насыл йапсын ушак Авраама.
10 Артык наӂак фиданнарын кӧкӱндӓ саплы дурэр. Хербир фидан, ани гетирмеер ии мейва, кесилеӂек да атешӓ атылаӂэк.
11 Бӓн сизи суйлан ваатиз едерим, гӧстерилсин, ани дӧндӱнӱз Аллаха гӱнахларыныздан, ама бендӓн сора гелӓн – бендӓн таа каави. Бӓн диилим йакышыклы ташымаа Онун айак капларыны. О сизи Айоз Духлан хем атешлӓн ваатиз едеӂек.
12 Онун елиндӓ кӱрек, О паклайаӂэк тыназыны. Боодайы топлайаӂэк амбара, ама плӓвайы йакаӂэк сӱӱнмӓз атештӓ».

Иисус ваатиз олэр

13 О вакыт Иисус гелди Галилейадан Иордан дересинӓ Иоана, ваатиз олсун ондан дейни.
14 Иоан дургударды Ону, дейип: «Бӓн лӓӓзым Сендӓн ваатиз олайым, Сӓн са бана гелерсин?»
15 Ама Иисус она ӂувап етти: «Брак шинди, зерӓ бӧлӓ дӱшер, таманнайалым хепсини, не доору». Озаман Иоан бракты Ону, ваатиз олсун.
16 Ачан Иисус ваатиз олду да чыкты су ичиндӓн, гӧк ачылды да Иоан гӧрдӱ Аллахын Духуну, Ангысы инӓрди бир гугуш гиби хем конарды Иисусун ӱстӱнӓ.
17 Гӧктӓн ишидилди бир сес, ани деди: «Будур Беним севгили Оолум, Онда Беним ислеелиим».
prev / next