Эс гихлә Бурхна салькн.
John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

Нүр үг

Күндтә үүрмүд!
Түрүн болҗ хальмг келнд Библияс орчулгдсн «Эклц» болн «Руфь» гидг дегтрмүдтә тадн ода таньлдҗанат.
Библь хамгин икәр умшгддг дегтр. Нарт делкә деерк йир ик һурвн шаҗна – иудаизмин, христианствин болн исламин – Бурхнд иткдг улст эн дегтр бүклдән болн энүнә онц әңгснь oрүнд тоолгдна.
Библин тоод җирнәс даву дегтрмүд орна. Тедниг кесг зун җилин эргцд олн автормуд бичҗ. Тер дегтрмүдт шин җирһлин түрүн зун җил эклхин өмн делкә яһҗ үүдснә тускар келгдҗәнә. Библь хойр ик әңгд хувагдна – «Хуучн Бооцан» болн «Шин Бооцан». Хальмг келәр «Шин Бооцан» гидг дегтр 2002 җилд барас һарла.
Хуучн Бооцанд орсн «Эклц» болн «Руфь» дегтрмүд хуучн цага евреймүдин бичврәс хальмг келнд орчулгдв.
Библь орчуллһна Институт орчулачнрт, редактормудт, орчуллһна көдлмшт орлцсн улст, барлһнд дөңгoн күргсн цуг улст ханлтан өргҗәнә. Эн дегтрмүд эңкр келәрн умшх эв-арһ хальмг умшачнрт учрснд бидн байрлҗанавидн.
Библь орчуллһна Институт

Эклц

Әрүн Бичгин түрүн дегтрнь – «Эклц». Эн дегтрт делкән үүдәлтин, келн-әмтнә үүдәлтин, килнц болн зовлң яһҗ эклснә тускар, дәкәд Бурхн күүнлә яһҗ бийән бәрснә тускар бичәтә.
«Эклц» гидг дегтр нурһлҗ хойр әңгд хувагдна. Негдгч әңгднь – 1–11 бөлг күртл орна. Терүнд делкән үүдәлтин болн күүнә уңг-тохмин тууҗин эклцин тускар келгдҗәнә, Адам Ева хойрин, Каин Авел хойрин, Ноахин болн усна ик аюлын тускар, вавилона бәәшңгин тускар бичәтә.
Хойрдгч әңгднь – 12–50 бөлг күртл барлата. Энд еврей келн-улсин тууҗин тускар бичәтә. Теднә түрүңк өвкнь болсн Абрахам Бурхнд шүтәд, соңсврч болна. Цааранднь терүнә көвүн Ицхакин, терүнә ач Яковин тускар умшч болхмн. Яковин 12 көвүн израилин улсин 12 отгин эклцнь болсна тускар бас бичәтә. Тедн дундас Йосип гидг көвүнд онц оньг тусхагдҗана. Хойрдгч әңгд Яков эврәннь өрк-бүлтәһән Египетд яһҗ бәәснә тускар тодрхаһар бичәтә.
Шин зун җилин эклцәр хальмг келнд түрүн болҗ орчулгдсн «Эклц» гидг дегтриг өдгә цага умшачнр соньмсч умшх гиҗ сангдна. Хуучна цага иврит келнәс орчулгдсн эн Бичг эврәннь учр-утхан геесн уга.
Кезәнә Библь бичсн бичәчнр терүг теҗгәр биш, йирин олнд медгдх амн үгин янзта келәр бичҗ. Тегәд Әрүн Бичгин гүн чинринь өдгә цага умшачнрт күргхин төлә эн дегтр төв келәр, умшхд амрар орчулгдв.
Хамгин түрүнд эн дегтриг Әрүн Бичгәр соньмсчах улс умшх.
«Эклц» – делкән үүдәлтин тууҗиг чикднь медхд кенд чигн тусан күргхнь маһд уга.


Хальмг келн
http://ibt.org.ru/bible
Шин Бооцан, Эклц, Рут, Цецн Селвгүд, Псалмс, Йов, Цецн Ухана Багш, Соломона хамгин сән дун
Шин Бооцан (2002 ISBN 5-93943-026-0 91-89122-70-4)
Эклц, Рут (2005 ISBN 5-93943-054-6 21-89122-98-4)
Цецн Селвгүд (2013 ISBN 978-5-93943-187-3)
Псалмс (2006 ISBN 5-93943-055-4)
Йов, Цецн Ухана Багш, Соломона хамгин сән дун (2018 ISBN 978-5-93943-254-2)
Библь орчуллһна Институт 2002, 2005, 2006, 2013, 2018Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Библь орчуллһна Институт
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Делкән үүдәлт

1 Түрүләд Бурхн теңгр һазр хойриг үүдәв.
2 Һазр эҗго, дүрсн уга бәәҗ. Йорал уга гүн һазр деер харңһу бәәҗ.
Усн деерәһүр Бурхна Сәкүсн деләд нисҗәҗ.
3 Тиигәд Бурхн келв:
– Герл ортха!
– Герл орв.
4 Герлтә болсиг сән гиҗ Бурхн үзәд, герлиг харңһуһас салһв.5 Герлиг Бурхн «өдр» гиҗ нерәдв, харңһуг – «сө» гив.
Тиигәд асхн болв, өрүн болв. Эн түрүн өдрнь.
6 Бурхн келв:
– Усиг уснас салһдг заг усн хоорнд һартха.
7 Бурхн тер заг үүдәһәд, деерк усиг дор бәәх уснас салһв, тиигәд тиим болв.
8 Тер ормд Бурхн «теңгр» гидг нер өгв.
Тиигәд асхн болв, өрүн болв. Эн хойрдгч өдрнь.
9 Бурхн келв:
– Цуг усн теңгр дор хурад, хүүрә һазр һартха.
Келснь күцв.
10 Хүүрә һазрт Бурхн «һазр» гидг нер өгв, хурсн уснд «теңгсмүд» гидг нер өгв. Эннь сән болсиг Бурхн үзв.11 Бурхн келв:
– Һазр урһмл һарһтха: һазр деер эктә урһмл, дотран эктә темс өгдг модд зүс-зүсәрнь һартха.
Келснь күцв.
12 Һазр урһмл һарһв: эк өгдг зүсн-зүүл урһмл, дотран эктә темс өгдг моддыг зүс-зүсәрнь. Эннь сән болсиг Бурхн үзв.
13 Тиигәд асхн болв, өрүн болв. Эн һурвдгч өдрнь.
14 Бурхн келв:
– Өдриг сөөһәс салһх нарн, сар, одн теңгрин орад һартха. Тедн цаг, өдрмүд, җилмүд тоолх темдгүд болтха.
15 Тедн һазр тал герл илгәдг теңгрин орад бәәх герлин гегән болтха.
Келснь күцв.
16 Бурхн хойр ик алдр гегә үүдәв – өдриг залхин төлә нар, сөөг залхин төлә сар үүдәв, бас одд үүдәв.17-18 Һазрт герл өгхин төлә, өдр, сөөг залхин төлә, гегәг харңһуһас салһхин төлә Бурхн тедниг теңгрт тәвв. Эннь сән болсиг Бурхн үзв.
19 Асхн болв, өрүн болв. Эн дөрвдгч өдрнь.
20 Бурхн келв:
– Әмтә-киитә юмар усн бигштхә, һазр деерәһүр шовуд теңгрт нистхә.
21 Бурхн теңгсин ик гидг адусд үүдәв, уснд бигшх цуг әмтә-киитә юмиг болн нисдг җивртә зүсн-зүүл шовудыг үүдәв. Эннь сән болсиг Бурхн үзв.
22 Теднд Бурхн әдс өгәд иигҗ келв:
– Түргәр өстн, олн болтн, теңгсмүдин ус дүүргтн, шовуд һазр деер түргәр өстхә.
23 Асхн болв, өрүн болв. Эн тавдгч өдрнь.
24 Бурхн келв:
– Зүсн-зүүл зүстә әмтә-киитә юм һазр һарһтха: мал, мөлкдгүд болн зерлг аңгуд.
Келснь күцв.
25 Бурхн зүсн-зүүл зүстә зерлг аңгуд, мал, цуг мөлкдг юм һазр деер зүс-зүсәрнь үүдәв. Эннь сән болсиг Бурхн үзв.26 Дарунь Бурхн келв:
– Мана дүртә болн бәәдлтә кү үүдәхмн. Тиигәд тер теңгсин заһсдт болн теңгрин шовудт, аңгудт, цуг һазр дееркд, цуг мөлкдг юмнд бас нойлг.
27 Тиигәд Бурхн Эврәннь дүртә кү үүдәв.
Терүг Бурхна дүртәһәр Тер үүдәв.
Залу болн күүкд күүнә зүстәһәр
Тедниг Бурхн үүдәв.
28 Теднд Бурхн әдс өгәд, иигҗ келв:
– Өстн, олн болтн, һазр дүүргәд энүг эзлтн. Теңгсин заһсдт, теңгрин шовудт, мөлкдг юмнд цугтаднь нойрхтн.
29 Терүнә дару Бурхн келв:
– Һазр деерк эктә цуг урһмлмудыг, дотран эктә темс өгдг цуг моддыг Би таднд өгчәнәв. Эдн таднд эдлвр болх.
30 Һазр деерк цуг аңгудт, теңгрин цуг шовудт, цуг мөлкдгүд, әмтә-киитә юмнд хот кетхә гиһәд, Би ноһа өгчәнәв.
Келснь күцв.
31 Үүдәсн юман Бурхн цугтаһинь үзв, тегәд цугнь йир сән болв.
Асхн болв, өрүн болв. Эн зурһадгч өдрнь.
prev / next