Acts.18.1-Acts.18.17; Rom.1.7
2Cor.8.7; 2Cor.9.11
Luke.17.30; 1Thess.3.13; 1Thess.4.16-1Thess.4.18; Phil.3.20
Phil.1.6
John.17.21; 1John.1.3; 1Thess.5.24; 2Thess.3.3; Heb.10.23
1Cor.11.18
1Cor.3.3
Acts.18.24; Acts.19.1; 1Cor.3.4-1Cor.3.5; 1Cor.4.6; 1Cor.6.12; Titus.3.13; John.1.42
Eph.4.4-Eph.4.5
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15
2Cor.10.10
1Cor.2.1; 2Cor.2.15; Rom.1.16
Isa.29.14
Prov.21.30; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.3.19
Matt.12.38; Mark.8.11; John.2.18; John.4.48; John.6.30
Gal.5.11
1Cor.2.7; Col.2.3
Jas.2.5
Rom.3.27; Eph.2.9
Eph.1.7; Phil.3.9
Jer.9.24; 2Cor.10.17

Коринфдегилеге язылгъан биринчи кагъыз

1 Коринфдегилеге

Бу кагъызын Павел Эфесде турагъан заманында язгъан. Шондан бираз алдын, ят халкълагъа Сююнч Хабарны билдирмек учун чыкъгъан экинчи сапарыны вакътисинде, о Коринф деген грек шагьарда Исагъа иман салгъанланы жыйынын къургъан. Элчи Коринфден гетген сонг, янгы жыйынны алдында бир тюрлю четимликлер тувулунгъан. Павел Коринфдегилеге кагъыз язмаса бирдокъда ярамай деп гьисап эте. Кагъызында о жыйынны ортакъчылары Исагъа иман салгъанлагъа лайыкълы болмагъан юрюшлеге ёл берме тюшмейгенин айта.
Коринфдегилени кёплери Павелни элчи гьисапда къабул этмейгенлик масъаланы бирден бир четимлешдирген. Олар экмек бёлюв адатны герти маънасын англамагъанлар ва къайсы ёлбашчыгъа артыкъ гьюрмет этме тюшегенликни гьакъында эришгенлер. Исагъа иман салгъан коринфлилени бирлери ялгъан аллагьлагъа къурбан этилген этни ашамагъа ярайгъанын ярамайгъанын билмегенлер. Олар бир бири булан ватандашлыкъ дуванлагъа чыкъгъанлар, уьягьлюлени бузулувуна, пасатлыкъгъа ёл къойгъанлар, гьатта оланы арасында Месигьни тувмакълыгъын инкар этегенлери де болгъан. Жыйын ярплашмасын учун, Павел онда тувулунгъан эришивлю масъалаланы бирлерини уьстюнде тындырыкълы кюйде токътай. Бир вакътини ичинде о иманны кёп кюрчю масъалалары гьакъда да сёйлей. Исаны мисалгъа гелтире туруп, Павел Огъар иман салгъан коринфлилени масъалаларын чечмеге къарай. О гьисаплайгъан кюйде, Месигьни инсанлагъа бакъгъан якъдагъы сюювю жыйынны ортакъчыларыны арасындагъы аралыкъланы оьлчевю болуп токътамагъа тарыкъ.


къумукъ тил
Сыйлы Китап къумукъча таржумасы
Сыйлы Китап: Таврат (ISBN 978-5-93943-303-7), Пачаланы китаплары (ISBN 978-5-93943-272-6), Аюбну китабы (ISBN 978-5-93943-245-0), Забур (ISBN 978-5-93943-221-4) Яратылыв ва Айтывлар (ISBN 978-5-93943-128-6), Янгы Разилешив (ISBN 5-93943-100-3)


Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Башлапгъы саламлар

1 Аллагьны буйругъу булан Иса Месигьни элчиси болгъан мен Павелден ва иман къардашыбыз Сосфенден
2 Исагъа иман салгъанланы Коринфдеги жыйынына салам! Мен Иса Месигьден таба юреклери тазалангъан, Аллагьныки болмакъ учун танглангъан ва гьар ерде бары халкъ булан бирче Раббибиз Иса Месигьни атын тутгъанлагъа язаман. О бизин Раббибиз ва оланы Раббиси.
3 Атабыз Аллагьдан ва Раббибиз Иса Месигьден сизге рагьму ва парахатлыкъ болсун!
4 Аллагьны Иса Месигьден таба сизге берилген рагьмусу учун сизин гьакъыгъыздан токътавсуз Аллагьыма шюкюр этемен.
5 Неге тюгюл де, сиз гьар сёйлевюгюзде, гьар тюрлю билгенигизде ва гьар затда Ондан таба бай болдугъуз.6 Шо буса Иса Месигьни гьакъындагъы мен айтгъан затлар гьакъ герти экенин гёрсете.7 Гьали буса ругь савгъатлардан сизге гьеч бир етишмейгени ёкъ, сиз де Раббибиз Иса Месигь къачан гелер экен деп къаравуллап токътагъансыз.8 Раббибиз Иса Месигь къайтып гележек гюн сизин гиши сёз табып болмасдай болмакълыгъыгъызны ахыргъа ерли беклешдирежек.9 Сизин яшавугъузну Оьзюню Уланы болгъан Раббибиз Иса Месигь булан ортакъ этмеге чакъыргъан Аллагь аминдир!

Бирликге чакъырыв

10 Барыгъыз да бир биригиз булан къыйышывлу яшасын учун ва арагъызда эришивлюк болмасын учун, Раббибиз Иса Месигьни аты булан ялбараман сизге, къардашлар. Мен сиз ойларыгъызда да, муратларыгъызда да бир болгъаныгъызны сюемен.
11 Гьей къардашларым, Гьилойну уьюндегилер магъа берген хабарлардан мен сизин арагъызда эришивлюклер барны билдим.12 Мен айтма сюегеним, сизин бирлеригиз: «Мен Павелни яныман», яда «Мен Аполлосну яныман», яда «Мен Петерни яныман», яда «Мен Месигьни яныман», – деп айтып юрюйсюз.
13 Месигь де шолай бёлюндюмю дагъы? Сизин учун хачгъа илинген Павелми эди дагъы? Сиз Павелни аты булан, сувгъа чомдуртуп, оьзюгюзню Аллагьгъа тапшуртдугъузму дагъы?
14 Криспден ва Гайдан башгъа сизин гьеч биригизни де мен сувгъа чомуп, Аллагьгъа тапшурмадым. Шо зат саялы мен Аллагьгъа шюкюрлюк этемен.15 Мени атым булан сизин шолай Аллагьгъа тапшургъан деп бирев де айтып болмас.16 Стефанасны ва ону уьюндегилерин де мен шолай Аллагьгъа тапшурдум, амма дагъы гьеч гишини тапшургъаным мени эсимде ёкъ.17 Мени Месигь, башгъаланы сувгъа чомуп, Оьзюне тапшурма тюгюл чю, Сююнч Хабарны билдирмеге йиберди. Месигьни хачы къудратдан магьрюм къалмасын учун, инсанны гьакъылыны тили гери уруп, шо Сююнч Хабарны билдиремен.

Аллагьны къудраты ва гьакъыллылыгъы Месигьдир

18 Хачдагъы оьлюмню гьакъындагъы уьйретив оьлюмню ёлу булан юрюйгенлер учун авлиялыкъдыр, бизин, къутгъарылывну ёлу булан юрюйгенлер учун буса о Аллагьны къудратыдыр.
19 Сыйлы Язывларда булай язылгъан:
Алимлени билимлерин ёкъ этермен, гьакъыллыланы
гьакъыллылыгъын болмагъандай этермен.
20 Къайдадыр гьакъыллы? Къайдадыр алим? Къайдадыр бу девюрню ойчусу? Аллагь бу дюньяны гьакъыллылыгъыны бары авлиялыгъын аян этмедими дагъы?
21 Аллагьны гьакъыллылыгъыны себебинден дюнья оьзюню гьакъыллылыгъы булан Аллагьгъа тюшюнмеген. Шо саялы да Аллагь биз билдиреген уьйретивню «авлиялыгъына» инанагъанланы къутгъармакъ учун сайлагъан.22 Ягьудилер муъжизатлар гёрсетмекни тилейлер, ят халкълар буса гьакъыллылыкъ ахтаралар.23 Биз хачгъа илинген Месигьни гьакъында уьйретебиз. Шо уьйретив ягьудилеге тогъас болуп токътай, ят халкълар буса ону авлиялыкъ деп гьисаплай.24 Аллагьны янындан чакъырылгъан ягьудилер ва ят халкълар учун буса Аллагьны къудратын ва Аллагьны гьакъыллылыгъын гёрсетген Месигьдир!25 Аллагьны «авлиялыгъы» инсанланы гьакъыллыгъындан эсе оьрдедир, Аллагьны «гючсюзлюгю» буса инсанны гючлюлюгюнден эсе гючлюдюр.
26 Къардашлар, Аллагь чакъыргъан заманда, сиз кимлер болгъаныгъызны эсге алып къоюгъуз: инсан оьлчевлерине гёре алгъанда, сизин арагъызда гьакъыллылар кёп тюгюл эди, гючлюлер кёп тюгюл эди, белгили тухумлардан чыкъгъанлар кёп тюгюл эди.
27 Амма гьакъыллыланы биябур этмек учун, Аллагь дюньяда авлиялар деп гьисапланагъанланы сайлады; гючлюлени биябур этмек учун буса, дюньяда гючсюзлер деп гьисапланагъанланы сайлады.28 Аллагь дюнья учун умпагьатсыз деп гьисапланагъан белгисиз тухумлардагъыланы ва налатлангъанланы сайлады. Аллагь шону дюнья учун умпагьатлы деп гьисапланагъанланы умпагьатсыз деп гьисапланагъанлагъа айландырмакъ учун этди.29 Шо саялы Аллагьны алдында бирев де макътанмагъа болмас!30 Аллагь чы сизин Иса Месигь булан бирикдирип къойду! Аллагь Исаны бизин гьакъыллылыгъыбыз этди. Исадан таба юреклерибиз тазаланды, муъмин болдукъ ва азат этилдик.31 Шолай болгъан сонг, Сыйлы Язывларда язылгъан кюйде: «Ким макътанмагъа сюе буса, Раббибиз этгени булан макътансын!»
prev / next