Acts.18.1-Acts.18.17; Rom.1.7
2Cor.8.7; 2Cor.9.11
Luke.17.30; 1Thess.3.13; 1Thess.4.16-1Thess.4.18; Phil.3.20
Phil.1.6
John.17.21; 1John.1.3; 1Thess.5.24; 2Thess.3.3; Heb.10.23
1Cor.11.18
1Cor.3.3
Acts.18.24; Acts.19.1; 1Cor.3.4-1Cor.3.5; 1Cor.4.6; 1Cor.6.12; Titus.3.13; John.1.42
Eph.4.4-Eph.4.5
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15
2Cor.10.10
1Cor.2.1; 2Cor.2.15; Rom.1.16
Isa.29.14
Prov.21.30; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.3.19
Matt.12.38; Mark.8.11; John.2.18; John.4.48; John.6.30
Gal.5.11
1Cor.2.7; Col.2.3
Jas.2.5
Rom.3.27; Eph.2.9
Eph.1.7; Phil.3.9
Jer.9.24; 2Cor.10.17

ПАУЛДАН КОРИНТШИЛЕРГЕ БИРИНШИ ХАТ

Коринт шахар Эски Грециядынъ маьнели саьвдегерлик орталыгы болган. Паул онда Инжилди биринши кере, янъы оьмирдинъ 50-нши йылларына ювыкласып, насихатлаган. Паул Коринттен кеткеннен сонъ, оны ман янъы христиан ямагаты арасында хат язув байланысы басланады. Сосы хат Паулдынъ Коринттен йиберилгенлерининъ экиншиси болады (бириншиси Янъы Антласувга киргистилмеген). Ол хат – Паул ман Эфес шахарыннан 50-нши йыллардынъ ортасында йиберилген эди.
Коринт ямагатында аз болмаган маьселелер шыгадылар: Паул кеткеннен сонъ, коринт ямагатытынынъ коьплери энди де «христиан» деген атка тийисли яшавы ман яшап басламаган эдилер. Ога да косып бир кесеклери Паулдынъ насихатынынъ акыйкатлыгын эм онынъ абырайын кабыл этип алалмадылар.
Хаттынъ биринши кесегинде (1-6 бб.) Паул окувшыларга динде эм ийги яшав аьлинде турмага керегин насихатлайды. Оннан сонъ (7:1–16:4) Паул коринтшилердинъ соравларынынъ бир нешевине яваплайды: хатын-кызлар эм эр аьдемлер ара байланыслар, балбалга-бутка курманлык этилген туздаьм акында, Аллага табынув заманда аьдемлердинъ дережесине коьре этуьви акында, кие савгалар акында, кевдеди тирилтуьв акында, Ерусалимде христианларга садака акында. Сонъында (16:4-24) Паул оьзининъ мыратлары акында хабарлайды эм саламларын йибереди.


Ногай тили
Инжил, Муса Пайхамбардынъ биринши Китабы (Яратылув), Рут китабы, Эстер китабы, Юнус китабы, улейманнынъ таварыхлары
Инжил(ISBN 978-5-93943-164-4); Муса Пайхамбардынъ биринши Китабы (ISBN 978-5-93943-224-5); Рут китабы, Эстер китабы, Юнус китабы (ISBN 978-5-93943-059-7); Сулейманнынъ таварыхлары (ISBN 978-5-93943-227-6)


Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Саламлар ман разылыклар

1 Алладынъ ыхтыяры ман Иса Масихтинъ элшиси болмага шакырылган Паулдан эм де кардашымыз Состенистен –
2 Алладынъ Коринттеги иман ямагатына салам! Алла сизди Оьзине байыр болмага шакырган, сиз де Масих аркалы Аллага багыслангансыз. Сизге эм аьр туьрли ерде Раббийимиз, олардынъ да бизим де Раббийимиз Иса Масихтинъ атын айтып дува эткенлердинъ баьрисине.
3 Атамыз Алладан эм Раббий Иса Масихтен шапагат эм тынышлык болсын.
4 Сизинъ акынъызда ойларымда Иса Масих пен сизге берилген шапагаты уьшин дайым Аллама шуькир этемен.
5 Масих аркалы сиз аьр затка, аьр туьрли тил шеберликке эм билимге байыдынъыз.
6 Онынъ себеби – Масихке шаатлык этуьвимиз сизде беркиди.
7 Сонынъ уьшин сиз Раббийимиз Иса Масихтинъ келуьвин аьсирет куьтетаган бу заманда эш бир рух савгасында етиспевлигинъиз йок.
8 Раббийимиз Иса Масих иманда берк турувынъызды сонъына дейим саклаяк. Соьйтип сиз Ол кайтаяк куьнинде айыпсыз боларсынъыз.
9 Сизди Оьзининъ Улы Раббийимиз Иса Масих пен айкаспага шакырган Алла ваьдесине берк.

Бирликке шакырув

10 Кардашлар, баьринъиздинъ ойларынъыз, пикирлеринъиз баьри ягыннан бир болсын, аранъызда эрис-суьрислер болмасын, татымлыкта яшанъыз деп, Раббийимиз Иса Масихтинъ аты ман тилеймен.
11 Кардашларым, аранъызда урсыслар болатаганы акында мага Клоядан келгенлерден белгили болды.
12 Бир затты айтпага суьемен: аьр биринъиз: «Мен – Паул яклы», «Мен – Аполлос яклы», «Мен – Кефа яклы» яде «Мен – Масих яклыман» деп айтасыз.
13 Аьше, Масих боьлиндиме? Сиз уьшин Паулды кашта кердилерме? Паулдынъ аты ман сувда шомылдырылып тазаландынъызба?
14 Крисп пан Гайдан баска эш биринъизди де сувда шомылдырып тазаламаганым уьшин Аллага шуькир этемен.
15 Суьйтип, меним атым ман сувда шомылдырылып тазалангансыз деп эш бирев де айтаяк тувыл.
16 Аьше, мен Степанастынъ аьелин сувда шомылдырганман. Билмеймен, тагы да кимди болса да биревди сувда шомылдырдымма…
17 Раббий мени шомылдырмага тувыл, Ийги Хабарды яймага йиберген. Муны да, Масих оьлтирилген каштынъ маьнеси йойылмасын деп, акыл соьзлер кулланмай этемен.

Масих – Алладынъ куьдирети эм акыллылыгы

18 Йойылув йолына туьскенлерге сол каш акында хабар – акылсызлык, а бизге, куткарылув йолындагыларга – Алладынъ куьдирети.
19 Кие Язувда Алла:
«Акыллылардынъ акыллылыгын йокка шыгарарман,
Ойшыллардынъ ойлары бос болганын коьрсетермен» – деп, айтады.
20 Кайда ды акыллы аьдеминъиз? Кайда ды дин аьлими? Кайда ды бу оьмир мен яратылган философ? Алла бу дуныядынъ акыллылыгынынъ маьнесизлигин коьрсетпедиме?
21 Алла акыллы болганы уьшин дуныя оьзининъ акыллылыгы ман Аллады анъламага етисалмайды. Соны уьшин Алла иманлыларды акылсыздай коьринген увазымыз аркалы куткармага токтасты.
22 Ювытлар аьлемет нышанлар талаплайдылар, а греклер акыллылык излейдилер,
23 ама биз кашта керилген Масих акында хабарлаймыз. Ювытлар соны айыпка, а баска миллетлилер акылсызлыкка санайдылар.
24 Ама Алла шакырганлар уьшин, ювытлардай болып, баска миллетлилер уьшин Масих – Алла куьдирети эм Алла акыллылыгы.
25 Неге десе Алладынъ «акылсызлык» деп айтылган заты аьдемнинъ акыллылыгыннан йогары, Алладынъ «карувсызлык» деп айтылган заты аьдемнинъ карувыннан куьшли.
26 Кардашлар, эсинъизге туьсиринъиз: Алла сизди шакырганда сиз ким эдинъиз? Инсан оьлшемине коьре аранъызда акыллы, абырайлы эм де аксуьек асылыннан аьдемлер коьп тувыл эди.
27 Алла акыллыларды уялтар уьшин дуныядынъ акылсыз деп, санаган затларын, куьшлилерди уялтар уьшин де дуныядынъ карувсыз деп, санаган затларын сайлады.
28 Дуныядынъ маьнели деп айтканларын йояр уьшин Алла дуныядынъ маьнесиз, асылсыз, кадирсиз деп санаганларын сайлады.
29 Соьйтип, бирев де Алладынъ алдында мактаналмас.
30 Неге десе Алла аркалы сиз Иса Масих пен бирликте турасынъыз. Масих бизим уьшин Алладан келген акыллылык болды. Масих аркалы Алла бизди аклады, Оьзине байыр этти эм эркинликке еткерди.
31 Кие Язувда айтылгандай: «Мактанган, Раббий мен мактансын».
prev / next