Иудейлернің кибірі хоостыра хоных хонарға молҷас салған соонда, той полғалахха даа читтер ирепчее саналҷаңнар че хада чуртабаҷаңнар.
Хыс – пу сӧс грек тілінде ир кізінең чағын палғалыста полбаан хысты таныхтапча.
Luke.3.23-Luke.3.38; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Ps.131.11; Isa.11.1; Jer.23.5; Luke.1.32; Luke.1.69; John.7.42; Acts.2.30; Acts.13.23; Rom.1.3; 2Tim.2.8; Rev.22.16; Gen.22.18; Gal.3.16
Gen.21.3; Gen.25.26; Gen.29.35
Ruth.4.18-Ruth.4.22; 1Chr.2.1-1Chr.2.15
Josh.6.24
1Sam.16.1; 1Sam.17.12; 2Sam.12.24; 2Sam.12.10
Matt.1.7-Matt.1.10; 1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Kgs.15.1; 1Chr.3.11-1Chr.3.12
1Chr.3.15-1Chr.3.16; Esth.2.6; Jer.24.1; Jer.27.20
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Luke.3.27; Ezra.3.2
Luke.3.23
Matt.2.4; Matt.11.2; Matt.16.16; Matt.22.42; Matt.23.10; Mark.8.29; Luke.3.15; John.1.41; John.4.25
Matt.1.1; Mark.1.1; John.1.17; John.17.3; Matt.1.16; Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.24.1
Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.1.25; Luke.1.31; Luke.2.21; Luke.2.11; Acts.4.12; Acts.5.31; Acts.13.23; Acts.13.38; Acts.3.26
Matt.21.4; Matt.26.56; John.19.36; Matt.2.15; Matt.2.23; Matt.4.14; Mark.14.49
Isa.7.14; Isa.8.8; Isa.8.10; Matt.28.20
Matt.1.21

Матфейнің Чахсы Хабары

Христианнар кибірі пу Чахсы Хабарның авторына Матфей Левийні санапча. Ол албан чығҷаң кізі полған Аны Иисус Христос Позынаң хада парарға хығырған паза он ікі илҷізінің пірсі поларға турғысхан.
Матфей позының Чахсы Хабарын ӧӧнінде еврей хығырығҷыларына пасхан полған. Тархынны ӱгренчеткеннернің хай піреелері, тізең, ол киндені Матфей пастап еврей алай арамей тілінең пасхан, соонаң на грек тіліне тілбестеен тіп, санапчалар. Матфей позының киндезін Иисустың пурунғыларынаң пасти пасча. Ол Иисусты еврейлернің Адазы Авраамның паза Израиль ханы Давидтің кӧні тӧлі полчатханын кӧзітче. Матфей, пурунғы Молҷаға удаа сылтанып ала, еврей ухаанҷылары чоохтааны хоостыра, Назареттең сыххан Иисус Худай таллаан Хан паза Арачылағҷы полчатханын киртістіг киречілепче. Ол ідӧк Иисустың чоохтарына паза ӱгредиине кӧп хайығ (прай кинденің тӧртінҷі чардығынҷа) айландырча. Матфейнің Чахсы Хабарында Иисус, Худайның Чахиин чарыда чоохтаҷаң паза Худай хан-чирінеңер ӱгретчең Худайдаң пирілген ӱлгӱзі пар ӱгретчі чіли, кӧзіділче. Матфей Иисустаңар ӱгредігні сағызы хоостыра пис чара пӧлче: 1) Тағда ӱгреткені (5–7 пастағлар), 2) илҷілерге Чахсы Хабарны тарадарға чахаанынаңар (10-ҷы пастағ), 3) Худай хан-чирінеңер кип-чоохтар (13-ҷі пастағ), 4) Христостың чахсы ӱгренҷізі хайди полардаңар ӱгреде чоохтааны (18-ҷі пастағ), 5) тилекейні килер тустарда ниме сағыпчатханнаңар (24–25-ҷі пастағ). Матфейнің киндезіне ідӧк пасха Чахсы Хабарларда чох полған 10 кип-чоох кірче.


Наа Молҷағ
http://ibt.org.ru/bible
Хакас тілінең Наа Молҷағ. Новый Завет на хакасском языке.      Сірернің алныңарда хакас тіліне тілбестелген Наа Молҷағ. Наа Молҷағнаң Пурунғы Молҷағ пір кинде полып, тилекейде иң хығырылчатхан Худайның (Ызых) Пічии алай ба Библия полча.
     Наа Молҷағ – ол 27 кинденің чыындызы полча. Андар тӧрт Чахсы Хабар, Худай илҷілерінің чуртастарынаңар кинде, Илҷілернің пічіктері паза Ухаанҷыларның Азых Чооғы киріл парғаннар. Грек тілінең «Евангелие» сӧс «Чахсы Хабар» тіп тілбестелче. Ӏди Иисус Христос Позының ӱгредиин адап салған, сах ідӧк Наа Молҷағның пастағы тӧрт киндезі адалча. Анда евангелисттер Матфей, Марк, Лука паза Иоанн Иисус Христостың чуртазынаңар паза иткен киректерінеңер, Аның ӱгредиинеңер паза Ол иткен хайхастардаңар, Аның ӧлімінеңер паза тірілгенінеңер чоохтапчалар.
     Худай илҷілерінің чуртастарынаңар киндеде Иисус Христостаңар Чахсы Хабар хайди тарадылғаннаңар чоохталча. Пу киндеде Христос киртінізінің пастағы чылларында полған киректернің изерезі кӧзіділчеткеннеңер, ол тархынның тың аарлалчатхан киречізі полча. Анда илҷілернің кӱстенізі сылтаанда, Иисус Христостаңар хабар тиксі-тилекейге хайди тарадылғаннаңар чоохталча.
     Наа Молҷаға ідӧк Павелнің, Петрның, Иоанның паза илҷілернің пасхалары даа Христос тӧрееннең 1-ғы чӱс чылында пасхан 21 пічии кірген. Полған на пічік кемге-де, христиан ӧмелеріне алай алынҷа кізілерге адалып, пазыл парғаннар.
     Наа Молҷағның халғанҷы киндезі, Илҷілернің Азых Чооғы, ухаанҷы ниме. Аны хығырары оой ла нимес. Анда тилекейнің тархынында Худай полғанының чазыдын асчатхан кӧп омалар пар. Пу киндеде ідӧк Худай тилекейні чарғылирдаңар паза пу чир-чарыхтың орнына «наа тигірнең наа чир» тіп адалчатхан артых, мӧгі хан-чир килерінеңер чоохталча.
    
     Наа Молҷағны тілбестирінде тузаланылчатхан сын пічіктердеңер
     Наа Молҷағ пурунғы грек тілінең пазыл парған. Ол кӧп хати холнан хобырылған. Прай ла грек пічіктері пір тӧӧй ниместер. Че пасхалалчатхан орыннарның кӧп сабазы сағыс хоостыра тың на ырабинчалар. Пурунғы пасха пічіктернең тиңни Наа Молҷағның пічиинде андағ киліспес орыннар асхынахтар.
     Хакас тіліне тілбестег орыс Синод тілбестиине тӧстенче. Піс пілчеткен иң артых пічіктер пірее чирлерде Синод тілбестиинең пасхалалчалар. Хығырығҷыларға грек пічіктерінең пасхалалчатхан андағ орыннар страницаның алтында паза кинденің соондағы таблицаларда чарыда чоохталчалар.
     Синод тілбестии удаа таныс грек пічіктерінің пірдеезіне тӧстенминче. (Сағамғы Синод тілбестеглері андағ орыннарны курсивнең алай тӧрткіл скобкаларнаң таныхтапчалар. Че пірееде пір дее хайди таныхтабинчалар). Андағ оңдайларда хакас тілбестии грек пічиин хооп, Синод тілбестиинең пасхалалчатханына сноскаларда ӱндеспинче.
    
     Пу киндее хоза сығарылған нимелер
     Кинденің соонда сӧстік табарзар. Анда хакас тілбестиинде тузаланылчатхан паза чарыда чоохтиры киректелчеткен сӧстерні таап аларзар. Сӧстікте пирілчеткен сӧстернің ӱстӱнде мындағ «c» підір пазылых полча. Кинденің соонда, тізең, Наа Молҷағ тузындағы Палестин паза Чағынғы Ӏскеркі чирлернің карталары, ідӧк Библия тузында полған киректернің орыннарының сомнары кӧзіділ парғаннар.
    
     Хакас тіліне тілбестегдеңер
     Тілбестег чахсы синде иділерінің ӱчӱн паза сын грек пічиинің сағызын хыйыстырбастың ӱчӱн, Библияны тілбестепчетсе, хайзы-пірсі сыныхтағлар хайди даа иділедірлер. Хакас тілбестегде, грек пічиин чарытчатса, Библияны тілбестеҷең институттың пасха даа тоғыстарында чіли, пу тоғыста тілбесчілер чоннар аразында алылған оңдайларны хыйыстырбасха кӱстенчелер. Піске грек пічиинің пасха-пасха оңдайли чарыдылчатхан орыннарының тілбестеге пірсін не аларға киліскен, пасхазын (грек пічиинің чарыдылчатхан олох орнын) сноскаа кир салғабыс.
     Наа Молҷағ ікі муңҷа чыл мының алнында пазыл парған. Ол сыынаң аны чӱзерлеп улуғ-кічіг тіллерге тілбестеп салғаннар. Амды ол санға хакас тілі кірібӧк парды. Худай Пічии хакас тіліне тілбестелгеннең кӧп ле тус иртпеді – пу проектке он чыл азыра ла. Пу тустың аразына Библияны тілбестеҷең институтнаң Марктың Чахсы хабары (1995), Луканың Чахсы Хабары, Худай илҷілерінің чуртастары (1999), Иоанның Чахсы Хабары, Иоанның пічіктері паза Азых чоох Киндезі (2004), тӧрт Чахсы Хабар (2007) тілбестеліп, сынағ оңдайынаң сығарыл парғаннар.
     Библияны тілбестеҷең институт Наа Молҷағны хакас тіліне тілбестир тоғыста кӧп чыллар изере араласхан тілбесчілерге паза редакторларға, ідӧк пу тілбестегні чарыхха сығарарына хабасхан прай кізілерге алынҷа алғызын читірче.

Тілбесчілер: Т.Н. Боргоякова, Г.Н. Литвиненко, И.П. Топоев
Худай сӧзінҷе редакторлар: М. Домагала, П. Кнапп, С.Н. Сычев
Редакторлар: Т.Н. Боргоякова, В.Г. Карпов, А.Г. Сунчугашева (редактор полысчызы)
Худай сӧзінҷе консультант: Д. Кларк

ISBN 978-5-93943-126-2Copyrighted: © Библияны тілбестеҷең институт, Москва, 2009

Библияны тілбестеҷең институт
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Иисус Христостың ӧбекелері

(Лк 3:23-38)

1 Иисус Христостың ӧбекелері: Ол Давидтің паза Авраамның тӧлі полча. Аның ӧбекелері мындағлар:
2 Авраамнаң Исаак тӧреен. Исаактаң – Иаков, Иаковтаң – Иуда паза аның харындастары.3 Иуданаң Фамарьдаң Фарес паза Зара тӧрееннер. Фарестең Есром тӧреен, Есромнаң – Арам.4 Арамнаң Аминадав тӧреен, Аминадавтаң – Наассон, Наассоннаң – Салмон.5 Салмоннаң Рахавтаң Вооз тӧреен. Воознаң Руфтаң Овид тӧреен. Овидтең – Иессей.6 Иессейдең Давид хан тӧреен, Давид ханнаң Соломон тӧреен. Соломонның іҷезі, тізең, пастап Уриейнің ипчізі полған.7 Соломоннаң Ровоам тӧреен, Ровоамнаң – Авий, Авийдең – Аса.8 Асадаң Иосафат тӧреен, Иосафаттаң – Иорам, Иорамнаң – Озий.9 Озийдең Иоафам тӧреен, Иоафамнаң – Ахаз, Ахазтаң – Езекий.10 Езекийдең Манассий тӧреен, Манассийдең – Амон, Амоннаң – Иосий.11 Иосийдең Иоаким тӧреен Иоакимнең – Иехоний паза аның харындастары. Олар прайзы Израиль чоны Вавилонзар сӱрдірер алнындох, тӧрееннер.12 Вавилонзар сӱрдірген соонда, Иехонийдең Салафииль тӧреен. Салафиильдең Зоровавель тӧреен.13 Зоровавельдең Авиуд тӧреен, Авиудтаң – Елиаким, Елиакимнең – Азор.14 Азордаң Садок тӧреен, Садоктаң – Ахим, Ахимнең – Елиуд.15 Елиудтаң Елеазар тӧреен, Елеазардаң – Матфан, Матфаннаң – Иаков.16 Иаковтаң Марияның ирі Иосиф тӧреен. Мариядаң, тізең, Иисус тӧреен. Аны Мессий-Христос тіп адаҷаңнар.17 Ана іди Авраамнаң Давидке теере прай он тӧрт тӧл полған, Давидтең дее Вавилонзар сӱрдіртчең тусха теере он тӧрт тӧл сыххан, Вавилонзар сӱрдірткеннең пеер Мессий-Христос тӧреен тусха теере он тӧртӧк тӧл.

Иисус Христостың тӧреені

(Лк 2:1-7)

18 Мына піди Иисус Христос тӧреен. Аның іҷезі Мария паза Иосиф хоных хонарға молҷас салған полғаннар, че Мария, хоных хонғалаххаох, Худай Худынаң азах аар пол партыр.
19 Иосиф, тізең, аның ирі, арығ чӱректіг кізі полған, аннаңар Марияны, тылаасха кір парбазын тіп, сым-туюххан позыдыбызарға иткен.20 Че ол іди идерге сағын чӧрген туста, тӱзінде андар Хан Худайның ангелі киліп, теен:
– Давид тӧлі, Иосиф! Мариядағы пала Худай Худынаң, аннаңар аннаң хоных хонарға хорыхпа.
21 Мария Оол тӧрідер. Ол Позының чонын чазыхтардаң арачылир, аннаңар Аны Иисус тіп адап саларзың.
22 Прай пу ниме, Хан Худайның Позының ухаанҷызы пастыра чоохтааны тол парар ӱчӱн, пол парған:
23 «Хыс, азах аар пол парып, Оол тӧрідер. Аны Еммануил тіп адап саларлар». Еммануил «Худай піснең хада» теені полча.
24 Иосиф, усхун парып, Хан Худайның ангелінің чахиин толдырып, Марияны ал салған.
25 Че Мария позының Оолғын тӧріткенҷе, ол ағаа теңмеен. Иосиф тӧреен паланы Иисус тіп адап салған.
prev / next