DRG:Luke.3.23-Luke.3.28
DRG:Gen.22.18; DRG:2Sam.7.12-2Sam.7.13
DRG:Gen.21.3; DRG:Gen.25.6; DRG:Gen.29.35
DRG:Gen.38.1-Gen.38.30; DRG:Num.26.21; DRG:1Chr.2.9
DRG:Ruth.4.18-Ruth.4.22
DRG:Josh.2.1; DRG:Josh.6.24
DRG:1Sam.17.12; DRG:Isa.11.1; DRG:2Sam.11.3; DRG:2Sam.12.24
DRG:1Chr.3.10-1Chr.3.14
DRG:2Chr.26.1
DRG:1Chr.3.16; DRG:2Chr.36.1; DRG:2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
DRG:1Chr.3.17-1Chr.3.19; DRG:Ezra.3.2; DRG:Hag.1.1
DRG:Luke.1.27
DRG:Luke.2.1-Luke.2.7
DRG:Luke.1.27; DRG:Luke.1.35
DRG:Deut.22.23-Deut.22.24; DRG:Deut.24.1
DRG:Isa.49.1; DRG:Luke.1.31; DRG:Acts.4.12; DRG:Acts.13.38
DRG:Isa.7.14; DRG:Matt.2.14; DRG:Matt.4.14; DRG:Matt.21.4; DRG:Matt.26.56; DRG:Mark.14.49; DRG:John.19.36; DRG:Isa.8.8; DRG:Isa.8.10

ГЬАЛАГЪАЙ

ХІурматла учІан!

ХІела гьалабси – Матфейла Инжил саби, сабира Сагаси ВягІзала ца жузли сабси. Сагаси ВягІзали Эски ВягІзаличил бархли Библия бетарахъуси саби – ил Жузала жуз. Библия биалли даршдусмала бухІнаб дунъяличиб бегІлара бучІуси жузли бирусири ва илгъунали кавлулира саби.
«Инжил» ибси грек мезли «ГІяхІ хабар» ибси саби. Илгъуна у бедибсири ГІиса МасихІли Сунела белчІудилис. Сагаси ВягІзализир авал Инжил лер, сарира авал декІар-декІарти адамтани (Маркли, Лукани, Матфейли, Югьанни) делкІунти. Илди лерилра ГІиса МасихІла гІямруличила, Илала балга-дугІяличила, Илала белчІуди-динничила, Илини чедаахъибти гІяламатуначила, Ил вебкІниличила ва мицІириъниличила гъайдикІули сари.
Инжиллизир чедаахъибти анцІбукьуни кадиркули сари Палестинализир нушала манзилла І даршдуслизир. ИтхІели Палестина Римла императортала арилиуб сабри. Амма Палестинализиб хІербирути жугьутІунани чула диннис мардеш калахъулри. Ил динна хьулчи – «Таврат» – илдас Муса идбагличибад Аллагьли бедибсири.
Муса идбаглис гІергъити бахъал идбагунани гьалахили бурусири Сунени адамтас бунагьла ва бебкІала арилизибад берцуди лебхуси МасихІ – Аллагьли чевикІибил – лявкьян или. Ва, хІера, нушала манзилла бехІбихьудлизив Палестинала Вифлеем бикІуси биштІаси шагьарлизив Сунечи бахъхІи хІерси ГІиса МасихІ акІуб. Ил вакІибсири Ванзаличиб хІербирути лебилра адамти берцахъес. Илбагьандан уцахъниличила ГІяхІ хабар, сабира, Аллагьла Уршиличибли, гІяламлис бедибси, ил цазаманализиб гьарил адамлисра ГІяхІ хабар саби, сай чинав хІерирули ва чидил мезли гъайикІули виалра.
Инжил грек мезли белкІунси саби, амма христиан дин бузуси 20 даршдусла бухІнаб ил дунъяла даршани мезаначи шурбатурсири. Гьанна Матфейла Инжил (ГІяхІ хабар) бегІгьалаб дарган мезли дурабулхъули саби.
Дарган мезличил Маркла Инжил (2002, 2008) ва Лукала Инжил (2010) дурадухъун. Илди шурдатес ва гьунчидикахъес багьандан гІяхІцад хІянчи бариб Ш. ХІясановли, И. ХІясановли, М.-Ш. ГІисаевли.
Матфейла Инжил дарган мезличи Х. Юсуповли шурбатурси саби. Жузла текст редактироватбариб Р. Булатовани. Динна гІилмула шайчиб ил балкьаахъур филологияла гІилмуртала доктор, профессор М.Е. Алексеевли.
Библия шурбалтуси Институтли Матфейла Инжил шурбатурти тилмажунас, редактортас ва ил балкьаахъесра, дурабухъахъесра икьалабиубти лебтасалра баркалла балахъули саби. Нуша разилира Библияла ца гьатІи табтар нешла мезли белчІес хІушаб имкан бакІниличи.

Библия шурбалтуси Институт

МАТФЕЙЛИЧИБАДСИ ИНЖИЛ (ГІяхІ хабар)дарган мез
http://ibt.org.ru/bible
Инжил: Матфейла ГIяхI хабар; Лукала гІяхІ хабар


Copyrighted: Библия шурбалтуси Институт, Москва, 2013

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru

THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MATTHEWKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

back
close
:
prev / next
1

ГІиса МасихІла акІуди

Даудла Урши сайси, Ибрагьимла Урши ГІиса МасихІла акІуди.
1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2 Ибрагьимличивад ГІисакь акІуб, ГІисакьличивад Якьуб акІуб, Якьубличивад биалли Ягьуда ва илала узби акІуб.
2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
3 Ягьудачибад Фаресра, Фамарилизирадси Зарара акІуб, Фаресличивад биалли Есром акІуб, Есромличивад Арам акІуб.
3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
4 Арамличивад – Аминадав, Аминадавличивад – Наассон, Наасcонничивад – Салман.
4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
5 Салманничивад – Рахавилизивадси Ваэз, Ваэзличивад – Руфилизивадси Явид, Явидличивад – Яссей.
5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
6 Яссейличивад биалли, Дауд пача акІуб, Даудличивад ва гьалар Урияла хьунул рирурсилизивад Сулайбан акІуб.
6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
7 Сулайбайчивад Раваам акІуб, Раваамличивад – Авия, Авиядличивад Асап акІуб.
7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
8 Асапличивад – Ясапат, Ясапатличивад – Ярам, Ярамличивад ГІузия акІуб.
8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
9 ГІузияличивад – Яапам, Яапамличивад – Ахаз, Ахазличивад Язекия акІуб.
9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
10 Язекияличивад – Манассия, Манассияличивад – Амос, Амосличивад Ясия акІуб.
10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
11 Вавилоннизи жугьутІуни гужли гечбарес гьалаб Ясияличибад Ягьун ва илала узби акІуб.
11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
12
Вавилоннизи гечбиубхІели биалли, Ягьунничивад Салафаил акІуб. Салафаилличивад Зарабабел акІуб.
12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
13 Зарабабелличивад Авиут акІуб, Авиутличивад – ЯлихІяким, ЯлихІякимличивад ГІязур акІуб.
13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
14 ГІязурличивад Садокь акІуб, Садокьличивад – ГІяхІим, ГІяхІимличивад Ялиут акІуб.
14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
15 Ялиутличивад Ялазар акІуб, Ялазарличивад – Матпан, Матпанличивад Якьуб акІуб.
15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
16 Якьубличивад, сунес МасихІ бикІуси, ГІиса варкьибси Марияла мурул Юсуп акІуб.
16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
17
Илкьяйда, Ибрагьимличирад Даудличи бикайчи лерилра наслуби вецІнуавра сари: Даудличирад Вавилоннизи гечбиайчира вецІнуавра наслу сари, Вавилоннизи гечбиубхІейчирад МасихІличи бикайчира вецІнуавра наслу сари.
17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
18

ГІиса МасихІ дунъяличи вакІни

ГІиса МасихІ акІуб ишкьяйда: илала неш Мария Юсуплис ураркьибси замана, хъайчикариэс гьаларал, Дурхъати РухІлизирад дурхІялисраили уррухъун.
18
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
19 Илала мурул Юсупли биалли, сай гІябид виъни багьандан, Иличила багьахъес хІейрули, дигІянали ил раткаэс кьасбариб.
19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
20 Ил барес пикрибарибхІели, Аричила малаик муэрлизив иличи вакІили, иб: «Даудла урши Юсуп! Мария хьунулрарес урухмакІуд, илизиб акІубси Дурхъати РухІлизибадси сабину.
20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
21 Илини Урши виркьу ва Илис хІуни ГІиса ибси у бирхьид. ИлиникІун Сунела халкь чула бунагьуназибад уцахъу.
21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
22 Ил секІал бетаурси саби Аричини бурибси бетерхахъес багьандан. Аричини сунела идбагла гъайличибли бурибсири:
22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
23 „Иш Рурси дурхІялисриур ва Урши виркьу, сунесра Еммануил – Аллагь нушачил сай – ибси ура бедлуга“».
23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
24 ГьанкІлизивад чеваргъибси Юсупли Аричила малаикли бурибсиван бариб: ил рурси сунела хьунулли кьабулрариб.
24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
25 Урши варкьили, илис ГІиса ибси у бихьайчи, Мариячил варххІеркули калун.
25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.
prev / next