the light from…: Heb. between the light and between the darkness
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
firmament: Heb. expansion
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
grass: Heb. tender grass
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
the day…: Heb. between the day and between the night
to rule the day…: Heb. for the rule of the day, etc.
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
moving: or, creeping
life: Heb. soul
fowl…: Heb. let fowl fly
open…: Heb. face of the firmament of heaven
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
Бүтин ер йүзүндәки хайванларың – бу җүмле кәбир голязмаларда бүтин ер йүзи дийип душ гелйәр.
moveth: Heb. creepeth
bearing…: Heb. seeding seed
yielding…: Heb. seeding seed
life: Heb. a living soul
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

Көне Әхт

Гелип чыкыш

Гириш

Гелип чыкыш Төврадың илкинҗи китабыдыр. Онуң гадымы голязмасы еврейче языландыр. Китабың еврейче ады «гелип чыкыш» я-да «башда» диймеги аңладып, ол китабың илкинҗи сөзүдир. Бу китапда дүнйәниң ярадылышы, тутуш адамзадың, шол санда ысрайыл халкының гелип чыкышы беян эдилйәр.
Гелип чыкышың биринҗи бөлүминде (1 – 11‑нҗи баплар) Ыбрайым пыгамбериң дөврүне ченли болуп гечен вакалар ве шол дөвүрде яшан адамлар хакында гүррүң берилйәр.
Худайың ярадан затларының әхлиси аҗайыпды. Эмма илкинҗи ынсанлар: Адам ата ве Хов эне Ребби диңлемән, гүнәниң дүнйә аралашмагына себәп болдулар. Адамларың эдйән гүнәси гитдигисайы артып, Худайың сабыр кәсеси пүрепүр болансоң, Ол тутуш адамзады сил аркалы ёк этмеги йүрегине дүвди. Реб тутуш адамзатдан диңе Нух пыгамбери ве онуң машгаласыны аман галдырмак иследи, себәби олар Реббе ыбадат эдип, догручылдылар. Худай олара өзлерини, хайванларың ве гушларың хер гөрнүшинден бир җүбүтини халас этмек үчин, улы гәми ясамагы буюрды. Гәми тайяр боландан соң, хениз гөрлүп-эшидилмедик сил гелип, ер йүзүндәки әхли адамлары, җанлы--җандарлары ёк этди.
Силден соң Нух пыгамбериң несли ене-де ер йүзүне яйрады. Йөне оларың көпүси Реббе ыбадат этмеклерини бес этдилер.
Китабың галан бөлегинде (12 – 50‑нҗи баплар) Ыбрайым пыгамбер ве онуң машгаласы барадакы тарыхы вакалар беян эдилйәр. Ыбрайым пыгамбер Реббе иман эдип, өрән догручыл адамды. Ол Худайың гөркезен юрдуна – Кенган юрдуна өз машгаласы билен гөчди. Худай ондан бир бейик халк яратҗакдыгыны, бу халка шол юрды мирас берҗекдигини, онуң несли аркалы тутуш адамзады ялкаҗакдыгыны вада эдип, онуң билен әхт баглашды. Ыбрайым хем өзүниң хич перзендиниң ёкдугына гарамаздан, Худайың берен бу вадасына ынанды.
Йыллар гечйәрди, эмма Ыбрайым пыгамбер билен Сараның хениз-де чагалары ёкды. Шонда Сара өз гырнагы Хаҗары Ыбрайыма аяллыга берйәр. Шейдип, хезрети Ысмайыл дүнйә инйәр. Ыбрайым бу вада берлен огулдыр өйдүп, өрән бегенйәр. Эмма Худай вада берлен оглуң Ыбрайымың өз аялындан, ягны Сарадан догулҗакдыгыны ене-де бир гезек айдяр. Вагт гечип, вада эдилен огул, ягны хезрети Ысхак дүнйә инйәр. Эмма Худай сөйгүли оглуңы гурбанлык бер дийип, Ыбрайымың иманыны сынап гөрмекчи боляр. Ыбрайым Худайың сөзүнден чыкман, Ысхагы Оңа гурбанлык бермек үчин ханҗары ёкары галдыран пурсадында, Ол онуң иманының нәдереҗеде гүйчлүдигини гөрүп, гурбанлык үчин бир гоч берйәр. Ыбрайымың шейле иманы Худайың назарында догрулык сайыляр. Худай Ыбрайыма берен вадасыны берҗай эдип, онуң оглы Ысмайыл пыгамберден арап халкыны, оглы Ысхак пыгамберден болса еврей халкыны ярадяр.
Булардан башга-да, китапда Ыбрайым пыгамбериң оглы Ысхак ве агтыгы Якуп пыгамберлериң дурмушлары җикме-җик беян эдилйәр.
Ёкарда агзалып гечилен «әхт» дүшүнҗеси илкинҗи гезек Гелип чыкыш китабында душ гелйәр. Ата-бабалар берлен әхте миннетдар болансоңлар, Худая хөвес билен ыбадат эдйәрдилер, Оңа якма гурбанлыкларыны берйәрдилер. Ол Өзүни олара аян эден Худайдыр. «Якма гурбанлыгы» ве шулар ялы бирнәче гурбанлык адалгалары, хайванлар бабатдакы «харам» ве «халал» диен дүшүнҗелер хем илки Гелип чыкышда душ гелйәр.
Худай хезрети Ысмайыла-да, хезрети Ысхага-да бирнәче тирелериң несилбашылары болҗакдыкларыны вада эдйәр. Ол Ыбрайым пыгамбериң агтыгы Якуба «Ысрайыл» (Ысрайыл пыгамбер) дийип ат берйәр. Ысрайылың көрпе оглы Юсуп пыгамбер доганлары тарапындан Мүсүре гул эдилип сатыляр. Эмма Худайың берен акылдарлыгы ве башарҗаңлыгы аркалы Юсуп Мүсүриң хәкими боляр. Кенган юрдуна дүшен ачлык зерарлы Якубың доганлары Мүсүре гелип, ол ерде орнашярлар. Юсуп өз ата-бабаларының юрдунда узакда яшамалы боляндыгына гарамаздан, Худайың Өз халкына берен вадасыны бир гүн берҗай этҗекдигини билйәрди.
«Мениң санаглым долуп баряр, йөне Худай хөкман сизиң дадыңыза етишер. Худай сизи Мүсүрден чыкарып, Ыбрайыма, Ысхага ве Якуба вада эден топрагына элтер».
50:24

Мазмуны

Дүнйәниң ве адамзадың ярадылышы 1:1–2:25
Гүнәниң ве зорлугың башы 3:1-24
Адам атадан Нух пыгамбере ченли болан дөвүр 4:1–5:32
Нух пыгамбер ве сил 6:1–10:32
Бабыл минарасы 11:1-9
Самың несиллери 11:10-32
Ата-бабалар: Ыбрайым, Ысхак, Якуп 12:1–35:29
Ысавың несиллери 36:1-43
Юсуп ве онуң доганлары 37:1–45:28
Ысрайыллар Мүсүрде 46:1–50:26


Мукаддес Китап
http://ibt.org.ru/bible
Мукаддес Китап (2017) Мукаддес Китап тюркмен дилинде.

© Мукаддес Китап Терҗиме Институты, 2017Creative Commons: by-nd: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Мукаддес Китап Терҗиме Институты
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru

THE FIRST BOOK OF MOSES CALLED GENESISKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

back
close
:
prev / next
1
Башда Худай гөги ве ери яратды.
1 In the beginning God created the heaven and the earth.
2 Дүнйә шекилсиз бошлукды, сувларың йүзи түм-гараңкылык билен өртүленди. Сувуң йүзүнде Худайың Рухы перваз урярды.
2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
3
Худай: «Ягтылык болсун!» дийди. Ягтылык пейда болды.
3
And God said, Let there be light: and there was light.
4 Худай ягтылыгың говудыгыны гөрүп, оны түмлүкден бөлүп айырды.
4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
5 Худай ягтылыгы гүндиз, түмлүги болса гиҗе дийип атландырды. Шейдип, гиҗе гечип, даң атды. Бу илкинҗи гүнди.
5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
6
Худай: «Сувларың аралыгында гүммез болсун ве ол сувы сувдан бөлүп айырсын!» дийди.
6
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
7 Шейдип, Худай гүммез яратды. Ол гүммезиң астындакы сувы ёкарсындакы сувдан бөлүп айырды.
7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
8 Худай гүммези асман дийип атландырды. Шейдип, гиҗе гечип, даң атды. Бу икинҗи гүнди.
8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
9
Худай: «Асманың астындакы сувлар бир ере җемленсин ве гуры ер эмеле гелсин!» дийди. Бу шейле-де болды.
9
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
10 Худай гуры ери ер, бир ере җемленен сувлары болса деңиз дийип атландырды. Худай мунуң говудыгыны гөрди.
10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
11 Соңра Худай: «Ерде хер дүрли өсүмликлер эмеле гелсин. Тохум берйән хер дүрли өсүмликлер ве тохумы мивесиниң ичинде болан хер дүрли мивели агачлар өссүн. Соңра оларың тохумларындан дүрли өсүмликлер ве агачлар гөгерсин» дийди. Бу шейле-де болды.
11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
12 Шейдип, ер тохум берйән хер дүрли өсүмликлери ве тохумы мивесиниң ичинде болан хер дүрли мивели агачлары өндүрди. Худай мунуң говудыгыны гөрди.
12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
13 Шейдип, гиҗе гечип, даң атды. Бу үчүнҗи гүнди.
13 And the evening and the morning were the third day.
14
Худай: «Гүндизи гиҗеден айырмак үчин асманда шамчыраглар болсун. Гой, олар байрамчылыклары, гүнлери ве йыллары гөркезсин.
14
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
15 Шамчыраглар асманың гүммезинде болуп, ер йүзүне ягты сачсынлар!» дийди. Бу шейле-де болды.
15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
16 Шейдип, Худай ики саны бейик шамчырагы – гүндизи доландырмак үчин улы шамчырагы, гиҗәни доландырмак үчин кичи шамчырагы хем-де йылдызлары дөретди.
16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
17-18 Ериң йүзүне ягтылык бермек, гүндиз билен гиҗәни доландырмак ве ягтылыгы гараңкылыкдан тапавутландырмак үчин, Худай олары асманда ерлешдирди. Ол мунуң говудыгыны гөрди.
17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
17-18 Ериң йүзүне ягтылык бермек, гүндиз билен гиҗәни доландырмак ве ягтылыгы гараңкылыкдан тапавутландырмак үчин, Худай олары асманда ерлешдирди. Ол мунуң говудыгыны гөрди.
18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
19 Шейдип, гиҗе гечип, даң атды. Бу дөрдүнҗи гүнди.
19 And the evening and the morning were the fourth day.
20
Худай: «Гой, сув җанлы-җандарлардан долуп-дашсын ве гушлар хем асманың гүммезинде учсунлар» дийди.
20
And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
21 Шейдип, Худай әпет деңиз аждарларыны, сувда йүзйән дүрли сув җандарларыны ве дүрли гуш-гумрулары яратды. Ол мунуң говудыгыны гөрди.
21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
22 Худай: «Деңиз җандарлары өрңәң, көпелиң, деңизлери долдурың, ер йүзүндәки гушлар көпелиң» дийип, олара пата берди.
22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
23 Шейдип, гиҗе гечип, даң атды. Бу бәшинҗи гүнди.
23 And the evening and the morning were the fifth day.
24
Худай: «Ер өз гөрнүшлерине гөрә җандарлары: маллары, сүйрениҗилери хем-де хайванлары өндүрсин» дийди. Бу шейле-де болды.
24
And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
25 Худай ер йүзүнде дүрли хайванлары, маллары хем-де сүйрениҗилери дөретди. Ол мунуң говудыгыны гөрди.
25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
26
Онсоң Худай: «Инди Өз кешбимизде, Өзүмизе меңзеш ынсаны ярадалың. Гой, олар балыкларың, гушларың, малларың, бүтин ер йүзүндәки хайванларың ве әхли сүйрениҗилериң үстүнден хөкүм сүрсүнлер!» дийди.
26
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
27
Шейдип, Худай Өз кешбинде ынсаны яратды,
хава, Худай оны Өз кешбинде яратды,
олары эркек ве аял эдип яратды.
27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
28
Худай эркеге ве аяла: «Өрңәп, көпелип, ер йүзүни долдурың ве оңа эечилик эдиң; балыкларың, гушларың ве ер йүзүнде херекет эдйән бүтин җандарларың үстүнден хөкүм сүрүң» дийип пата берди.
28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
29 Худай олара: «Инди Мен сизе ер йүзүнде тохум берйән өсүмликлери ве тохумы мивесиниң ичинде болан мивели агачлары берйәрин, олар сизе иймит болар.
29
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
30 Ердәки хайванларың, гөкдәки гушларың хеммесине ве бурнунда дирилик непеси болан ер йүзүнде херекет эдйән бүтин җандарлара әхли гөк отлары иймит үчин берйәрин» дийди. Бу шейле-де болды.
30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
31 Худай Өз ярадан затларының җуда говудыгыны гөрди. Шейдип, гиҗе гечип, даң атды. Бу алтынҗы гүнди.
31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
prev / next