Азы: «Бурганның чоруткан хады».
the light from…: Heb. between the light and between the darkness
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
firmament: Heb. expansion
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
grass: Heb. tender grass
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
the day…: Heb. between the day and between the night
to rule the day…: Heb. for the rule of the day, etc.
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
moving: or, creeping
life: Heb. soul
fowl…: Heb. let fowl fly
open…: Heb. face of the firmament of heaven
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
moveth: Heb. creepeth
bearing…: Heb. seeding seed
yielding…: Heb. seeding seed
life: Heb. a living soul
And the evening…: Heb. And the evening was, and the morning was etc.
John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

Ыдыктыг Библия

тыва дылда

Бирги үндүрүлге

Саналдар чоргузар адрес: ibt_inform@ibt.org.ru
ISBN 978-5-93943-163-7
© Институт перевода Библии, Москва, 2011

Эге сөс

Эр­гим ном­чук­чу­лар! Си­лер­ниң мур­ну­ңар­да – Биб­лия деп ыдык­тыг ном­нал­дың ты­ва дыл­че бү­рүн очул­га­зы­ның баш­тай­гы үн­дү­рүл­ге­зи.

Биб­лия деп чүл?

Библия болза янзы-бүрү шажын-чүдүлгелиг улустуң санап турары-биле, кижи төрелгетенниң төөгүзүнде эң өндүр улуг номнарның бирээзи. Библия – «номнар» дээн грек сөстен укталган, христиан чаңчылда (база чамдык кезектери-биле иудей болгаш мусульман чаңчылдарда) Ыдыктыг Бижилге деп хүлээп көрүп турар номнар чыындызы-дыр.
Библия ийи кол кезектен тургуст унган:
1) Эрг и Чагыг-керээ. Бо 39 номдан тургуст унган чыынды Христостуң төрүттүнерин иң оранчок мурнунда муң ажыг чыл дург узунда эрте-бурунгу еврей болгаш арамей дылдарга бижиттинген, ында Бурган биле еврей чонн уң аразында харылзааже кичээнгейни мөөңнээн. Бо чыындыже еврей чоннуң төөгүзү, израи ль ниитилелдиң шажын-чүд үлге хоойлулары болгаш дүрүмнери, Бурганны алдаржыткан кайгамчык уран-чечен шүлүктер болгаш ырлар, мөрг үлдер, ханы философч у боданыышк ыннар, келир үе дугайында өтт үр билген медеглелдер дээш өске-даа хөй чүүлдер кирип турар.
Баштайгы беш номну Моисейниң Беш ному азы Моисейниң Хоойлузу деп адаар. Еврейлерниң бурунг у төөгүзүнге Моисей деп кижиниң Бурган биле Ооң чон унуң аразынга дугуруштурукчу бооп күүсеткени онза чуг ула ролюн ынчаар демдеглээни ол. Оон аңгыда Эрги Чагыг-керээже Дээрги-Чаяакчының изра ильчилерге эжелеп алгаш, ээлеп чурттаар кылдыр бергени черге оларның амыдыралының дугайында база израиль чонн уң баштыңчылар, хааннарының чедиишк иннери болгаш буураашкыннарының дуга йында бижээн номнар кирген. Ооң соонда Бурганны алдаржыдарынга база кижилерни мерген угаанныг боорунга өөредип турар бөл үк поэтиктиг номнар кирген. Эрги Чагыг-керээ Улуг болгаш Бичии Медээчи лерниң (Дээрги-Чаяакчының сөзүн чонга медээлеп, ону Аңаа шынчы чоруун үревес кылдыр кыйгырар салымныг улустуң) номнары-биле доост уп турар.
2) Чаа Чаг ыг-керээ. Бо 27 номдан тург уст унган чыынды Иисус Христ ост уң төрүтт үнгениниң соонда, бист иң эран ың 1-ги вегинде бурунг у грек дылга бижитт инг ен. Чаа Чаг ыг-керээн иң кол өзээ – Иисус Христ ост уң, делегейн иң Камгалакч ызын ың амыдырал ы, өөр ед ии, өлүмү болг аш кат ап дирилг ен ин иң дуг ай ынд а төөг үп тур ар дөрт Буя нн ыг Мед ээ бол ур. Оон «Элч иннерн иң ажыл-чоруд улг азы» деп номда Иисус дээрже көд үрл үп үне берген соонда, христ иа н ниитилелд иң башт айг ы чылдарын ың дуг ай ында база Ооң өөрен икч илерин иң Буянныг Мед ээн и Рим империя зынга канчаар нептеред ип эгел ээн иниң дуг ай ында чугаалап турар. Оон аңгыда Чаа Чагыг-керээже Христост уң өөрен икч илерин иң христ иа н ниитилелдер болг аш хуу кижилерг е оларның бүзүрел ин детк иири-биле база Дээрг и-Чаяакч ыг а таарымчал ыг амыд ырал дуг ай ында сург аал кыл ыры-биле бижээн чаг аалары кирг ен. Чаа Чаг ыг-керээн иң сөөлг ү ному – Иоаннга Бургандан Ажыдыышкын, ында символ икт иг дыл ажыглап, Бург анн ың ам Аңаа удур туржуп турар күштерни дол узу-биле тиил ээрин илереткен.

Эге дөс

Киирилде

Эрги Чагыг-керээ «Эге дөс» деп ном-биле эгелээн. Бо ном еврей дылда Берешит (Эгезинде) деп аттыг. Номнуң тыва ады ооң өртемчейниң, кижи төрелгетенниң болгаш израиль чоннуң тывылганының дугайында чугаалап турар утказын илереткен. Иудей чаңчыл ёзугаар «Эге дөс» Моисейниң бижээни баштайгы ном кылдыр санаттынып турар.
«Эге дөс» деп ном чогаал стильдериниң, хевирлериниң янзы-бүрүзү-биле онзагай – бирде байырланчыг тоожулал, бирде сонуурганчыг, шимчээшкинниг чугаа, бирде аймак-чоннарның даңзызы, бирде шүлүк хевирлиг йөрээшкиннер... Ындыг-даа болза, кандыг-даа арында номнуң кол киржикчизи – Бурган. Эгезинде (1–11 эгелер) Бодунуң сөзү-биле бүгү өртемчейни канчаар чаяаганын, делегейниң бүгү чоннарының кайыын укталып тывылганын чугаалап турар. Бурганның өндүр бедии чүгле Ооң күчү-күжүн дамчыштыр эвес, а Бодунуң чаяалгазынга ынакшылын дамчыштыр база илерээр: Бодунуң чаяап каан улузу Аңаа удур бачыт үүлгедиринге хандыкшыырга безин, Ол ындыгларны кагбайн, олар дээш сагыш човаарын соксатпайн турар.
Оон ыңайгы тоожулаашкында (12–50 эгелер) Бурганның шилип алган кижилериниң дугайында чугаалап турар. Бурган оларның салгалдары Аңаа хамааржыр онзагай чон апарзын деп бодап алган. Авраам, Исаак, Иаков болгаш Иаковтуң он ийи оглунуң дугайында чугаада Бурганның оларга берген аазаашкыннары дыңналыр: оларның салгалдары хөй санныг бооп, Бурганның аазаан черин ээлеп аар; олар бүгү кижи төрелгетенге ачы-дуза көргүзер. Олар бачыт чок кижилер эвес турган – оларның кошкак талаларының болгаш багай үүлгедиглериниң дугайында «Эге дөстен» хөйү-биле номчуур бис. Ынчалза-даа олар Бурганның кыйгырыынга бүзүрел-биле Ону тооп дыңнап харыылааннар.


Тыва дыл
http://ibt.org.ru/bible
Тыва дыл


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru

THE FIRST BOOK OF MOSES CALLED GENESISKJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

back
close
:
prev / next
1
Эң эгезинде Бурган дээр биле черни чаяап каан.
1 In the beginning God created the heaven and the earth.
2
Черниң ужу-бажы билдинмес, ээн турган. Дүп чок далай кырынга дүмбей турупкан; а сугнуң кырында Бурганның Сүлдези ужуп турган.
2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
3 «Чырык чырып келзин» – деп, Бурган чугаалаан. Ынчан чырык көстүп келген.
3
And God said, Let there be light: and there was light.
4 Бурган чырыкты экизинип көрген. Оон чырыкты дүмбейден аңгылап каапкаш,
4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
5 дүмбейни «дүн» деп, а чырыкты «хүн» деп адап каан. Кежээ дүшкен, даң аткан: бирги хүн ол болган.
5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
6
Оон Бурган мынча дээн: «Суг ортузунга бопурук дээвиир тывылзын, ынчангаш ол сугну сугдан аңгылазын».
6
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
7 Бурган бопурук дээвиирни чаяап кааш, ооң адаанда турар сугну ооң кырында турар сугдан аңгылаан. Шак-ла ындыг апарган.
7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
8 Бопурук дээвиирни Бурган «дээр» деп адап каан. Кежээ дүшкен, даң аткан: ийиги хүн ол болган.
8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
9
Оон Бурган мынча дээн: «Дээрниң адаанда суглар чаңгыс черге чыглып келзин, оон кургаг чер тывылзын». Шак-ла ындыг апарган.
9
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
10 Бурган кургаг черни «чер» деп, а чыылган сугларны «далайлар» деп адап каан. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
11 Оон Бурган мынча дээн: «Чер кырынга үрезинниг үнүштерниң база чимистиг ыяштарның бүгү хевирлери өзүп үнзүн, оларның шупту янзылары таразын». Шак-ла ындыг апарган.
11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
12 Чер үрезинниг үнүштерни база чимистиг ыяштарны өстүрген, оларның янзылары тарап эгелээн. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
13 Кежээ дүшкен, даң аткан: үшкү хүн ол болган.
13 And the evening and the morning were the third day.
14
Оон Бурган мынча дээн: «Дүннү хүнден аңгылаар база үелер, хүннер, чылдар демдеглээр чырымалдар дээрге турзун;
14
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
15 олар черни дээрден чырыдар чырыткылар болзун». Шак-ла ындыг апарган.
15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
16 Бурган ийи дээди чырымалды – хүндүскү үени башкарары-биле улуг чырымалды, дүнеки үени башкарары-биле биче чырымалды – чаяап каан. Сылдыстарны база немей чаяаган.
16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
17-18 Бурган оларны черни чырытсын дээш, дүн биле хүннү башкарбышаан, чырык биле дүмбейни аңгылазын дээш, дээрге салып каан. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
17-18 Бурган оларны черни чырытсын дээш, дүн биле хүннү башкарбышаан, чырык биле дүмбейни аңгылазын дээш, дээрге салып каан. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
19 Кежээ дүшкен, даң аткан: дөрткү хүн ол болган.
19 And the evening and the morning were the fourth day.
20
Оон Бурган мынча дээн: «Сугга эңмежок дириг амытаннар тывылзын, черниң кырында бопурук дээрге куштар ушсун».
20
And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
21 Бурган далайга улуг амытаннарны, сугга янзы-бүрү дириг амытаннарны база аңгы-аңгы чалгынныг куштарны чаяаган. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
22 «Далай-сугга өзүп-көвүдеңер-ле, а куштар черге өзүп-көвүдезиннер» – деп, Бурган йөрээген.
22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
23 Кежээ дүшкен, даң аткан: бешки хүн ол болган.
23 And the evening and the morning were the fifth day.
24
Оон Бурган мынча дээн: «Янзы-бүрү дириг амытаннар: мал-маганның, аң-меңниң, соястаарларның аңгы-аңгы уксаалары чер кырынга тывылзын». Шак-ла ындыг апарган.
24
And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
25 Янзы-бүрү дириг амытаннар: мал-маганның, аң-меңниң, соястаарларның уксааларын Бурган чаяаган. Ол бүгүнү Бурган экизинип көрген.
25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
26 Ооң соонда Бурган мынча дээн: «Бистиң овур-хевиривис-биле, Биске дөмейлештир кижи амытанны чаяап каалы; ол далай-сугнуң амытаннарын, дээрниң куштарын, мал-маганны, соястаарларны – черниң бүгү дириг амытаннарын чагырып, бүгү бөмбүрзекке тергиидеп чорзун».
26
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
27 Бурган Бодунуң овур-хевири-биле, Бодунга дөмейлештир кижи амытанны – эр биле кыс кижини чаяап каан.
27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
28 Алгап-йөрээвишаан, Бурган оларга мынча дээн: «Өзүп-көвүдеңер, черниң кырын ээлеңер, далай-сугнуң амытаннарын, дээрниң куштарын, соястаарларны болгаш черниң бүгү-ле дириг амытаннарын чагырып тергиидеңер».
28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
29 «Бо-дур, силерге Мен бүгү үрезинниг үнүштерни, үрезинин тарыыр чимистиг ыяштарны бердим: олар силерге чем болур – деп, Бурган чугаалаан. –
29
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
30 А черниң бүгү дириг амытаннарынга база дээрниң куштарынга, чер кырында аң-меңге Мен бүгү-ле ногаан үнүштерни чем кылдыр бердим». Шак-ла ындыг апарган.
30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
31 Ынчан Бурган Бодунуң чаяап кааны бүгү чүвезин көөрге, шуптузу аажок таарымчалыг болган. Кежээ дүшкен, даң аткан: алдыгы хүн ол болган.
31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
prev / next