John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

УблапІэ

Мосэ иапэрэ тхылъ

Библием изэдзэкІынкІэ Институтыр Москва 2005

УблапІэ

Мосэ иапэрэ тхылъ

Книга Бытия на адыгейском языке

Институт перевода Библии Лицензия № 01271 от 22.03.2000 101000 Россия, Москва, Главпочтамт, а/я 360
Подписано в печать 25.04.2005 Формат 84(108 1/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,56. Тираж 1000 экз. Заказ №
Лъытэныгъэ зыфэтшІырэ тхылъеджэр!
Библием щыщ апэрэ тхылъэу «УблапІэ» зыфиІорэр уапашъхьэ илъ. Библиер Іахьыгъо инитІоу гощыгъэ: Ижъырэ Зэзэгъыныгъэр, КъэбарышІур (Инджыл); тхылъ 60-м къехъоу зэхэт, лІэшІэгъубэмэ къакІоцІ ахэр цІыф зэфэшъхьафмэ атхыгъэх. Дунаир къэгъэшІыгъэу зыхъугъэм къыщегъэжьагъэу зэманыкІэм иапэрэ лІэшІэгъухэм къанэсыжьэу къызэлъаубытрэ хъугъэ-шІагъэмэ ахэр къатегущыІэх.
Ижъырэ Зэзэгъыныгъэм къыхиубытэхэрэр: Тауратыр, ащ Мосэ итхылъитфыкІэ мымакІэу еджэх, тхьэлІыкІомэ ятхылъхэр, гъэсэпэ-тхыдэхэр, тарихъхэр, усэхэр зыдэт тхылъхэр.
«УблапІэр» Тауратым иапэрэ Іахьыгъу. Ар зытхыгъэм ыцІэ къыриІорэп, ау адрэ тхылъитфымэ афэдэу, ар Мосэ ытхыгъэу алъытэ. АдыгабзэкІэ апэрэ тхылъым ыцІэр «УблапІэ», имэхьанэкІэ «Генезис» (къэхъукІэр) зыфиІорэм пэблагъ, ижъырэ урымыбзэкІэ зэрадзэкІы зыхъукІэ, ар агъэфедэщтыгъэ, тхылъым къыІуатэрэр тефэ хьазырэу ащ къетыжьы.
«УблапІэр» шъхьэ 50-у зэхэт, къызтегущыІэхэрэм ялъытыгъэу ахэр Іахьыгъо шъхьаІитІоу бгощынхэ плъэкІыщт. Апэрэ шъхьэ 11-мэ Тхьэм мэфихым къыкІоцІ Ежь ИгущыІэкІэ дунаир къызэригъэшІыгъэр къаІуатэ: уашъор, чІыгур, къэкІыхэрэр, псэушъхьэхэр, чІыгум иапэрэ цІыфхэу Адамрэ Хьаомрэ. Дунаим тет цІыф лъэпкъ пстэури къызтекІыгъэхэм, Тхьэм иунашъо амыгъэцакІэу, Іэдэм чъыгхатэу ежьхэр зыщыпсэущтыгъэхэм дэт чъыгэу шІумрэ емрэ зэхэозгъэшІыкІырэм къыпыкІагъэр ашхыгъ, ащ къыхэкІэуи дунаир гунахьшІэным хащагъ. Ащ къыкІэлъэкІох Къаин, Хэбэл, Нухьэ яхьылІэгъэ къэбархэр, псэкІодшІэным зэлъикІугъэ дунаир ыгъэпщынэнэу Тхьэм псыкъиушхор ащ къызэрэтырищагъэр. Ащ къыхэкІэу псэ зыпыт пстэури, Тхьэм ИунашъокІэ Нухьэ псыпхъонтэрым рищагъэхэм анэмыкІхэр, кІодыгъэ. Бабилэн плъэпІэ лъагэм икъэбар къызтегущыІэрэр цІыфыр ышъо зэрикІыгъэм пае Тхьэм ар зэригъэпщынагъэр ары.
«УблапІэм» иятІонэрэ Іахьэ, я 12-50-рэ шъхьэхэр, Ибрахьимэ пэублэ зыфэхъугъэ джурт лъэпкъыр къызтекІыгъэхэр ары къызтегущыІэрэр. Ихьадэгъу егъотыфэ ар Тхьэм фэшъыпкъагъ. Ащ зэрэфэІорышІэрэм ишыхьатэу шІу ылъэгъурэ ыкъо закъоу Исхьакъ Тхьэм къурмэн фишІыным фэхьазырыгъ. Ащ пае Тхьэм гущыІэ пытэ ышІыгъагъ: «Сэ шъыпкъэ дэдэмкІэ СынэшІу къыпщысфэщт. Сэ о птекІыщт цІыфхэр згъэбэгъощтых, япчъагъэкІэ ошъогу жъуагъомэ афэдизэу, хыІушъо пшахъомэ афэдизэу; о птекІыщтхэм апашъхьэ пыймэ якъэлапчъэхэр щебэджыщтых. ЧІыгум тет цІыф пстэуми о уибынхэм яхьатыркІэ СынэшІу ащысфэщт о укъызэрэсэдэІугъэм пае» (УблапІэ 22:17-18).
Ибрахьимэ ехьылІэгъэ къэбарым ащ ыкъоу арабхэр къызтекІыгъэ Исмахьилэ къырыкІуагъэр къегъэлъагъо. Ащ къыкІэлъыкІоу «УблапІэм» Исхьакъ, ащ ишъузэу Рыбкъэ, икІалэу Якъубэ ятарихъ къеІуатэ. Исхьакъ джурт лъэпкъым илІэуж пшІыкІутІумэ ыкъохэмкІэ пэублэ афишІыгъ. Ахэмэ псэупІэ афэхъугъэр къэнаІан чІыгур ары. Ащ щыщыгъэх джырэ Палестинэмрэ Израильрэ.
«УблапІэм» иаужырэ шъхьэхэр Якъубэ ыкъо анахьыкІу Юсыф фэгъэхьыгъэх. Юсыф кІэлэ Іэтахъоу ышхэм ар Мысырым гъэрэу исынэу аращэ. Ау ищыІэныгъэкІэ зэрихьылІэгъэ къиныгъо пстэуми апэшІуекІозэ, ар лъэгэпІэ инмэ анэсы, Мысырым игъэІорышІакІо мэхъу.

Дэтхэр

Апэу къэгъэшІыгъэ дунаимрэ цІыфымрэ ятарихъ     (я 1-11-рэ шъхьэхэр).
Дунаир къэгъэшІыгъэ зэрэхъугъэр     (я 1-2-рэ шъхьэхэр).
Іэдэм чъыгхатэмрэ Іэдэм чъыгхатэм къызэрэдафыгъэхэмрэ     (я 3-4-рэ шъхьэхэр).
Адам къыщегъэжьагъэу Нухьэ нэс     (я 4-5-рэ шъхьэхэр).
ЦІыфхэр япсэупІэкІэ чІыгум щыгощыгъэ зэрэхъугъэхэр     (я 6-10-рэ шъхьэр).
Бабилэн плъэпІэ лъагэр. Щэм къыщегъэжьагъэу Ибрам нэс     (я 11-рэ шъхьэр).
Исраил илІэужхэр     (я 12-36-рэ шъхьэхэр).
Ибрам къеджэхи, нэшІу зэрэщафагъэр     (я 12-18-рэ шъхьэхэр).
Сэдомрэ Іаморэрэ якІодыкІ     (я 19-рэ шъхьэр).
Ибрахьимэрэ Абимэлэхрэ     (я 20-рэ шъхьэр).
Исхьакъ икъэхъукІэрэ Ибрахьимэ зэраушэтыгъэмрэ     (я 21-22-рэ шъхьэхэр).
Сарэ зэрэлІагъэр     (я 23-рэ шъхьэр).
Исхьакъырэ Рыбкъэрэ     (я 24-26-рэ шъхьэхэр).
Якъубэ нэшІущыфэныгъэмкІэ щыпэлъфыныгъэр зэрэзэригъэгъотыгъэр     (я 27-рэ шъхьэр).
Якъубэ Лабан дэжь щыІ; Якъубэ ишъузхэмрэ ыкъохэмрэ     (я 28-31-рэ шъхьэхэр).
Якъубэ къызэригъэзэжьыгъэр     (я 32-35-рэ шъхьэхэр).
Іэсау къытекІыгъэхэр     (я 36-рэ шъхьэр).
Юсыфрэ ащ ышхэмрэ     (я 37-50-рэ шъхьэхэр).
Юсыф шІэгъо дэдэу зызэриІэтыгъэр     (я 37-41-рэ шъхьэхэр).
Юсыф ышхэр зэраушэтыгъэхэр     (я 42-45-рэ шъхьэхэр).
Мысыр хэгъэгум Якъубэ къыщытекІыгъэхэр     (я 46-50-рэ шъхьэхэр).
Ижъырэ джутыбзэмкІэ атхыгъэ Іэпэрытхым (масорет Іэпэрытхым) техыгъэу тхылъыр адыгабзэкІэ зэдзэкІыгъэ. Тэ зэтыдзэкІыгъэр чІыпІэ зырызхэмкІэ Урыс синодым зэраригъэдзэкІыгъэ Библием текІы.
Библием хэт термин зырызхэу адыгабзэкІэ къэпІон умылъэкІыщтхэр къэозгъэшІэрэ тамыгъэхэмкІэ хэгъэунэфыкІыгъэхэу къарыкІырэр къэІотэжьыгъ.
Ижъырэ джуртыцІэхэр адыгабзэм имэкъэ къэІокІэ шапхъэмэ атетэу тхыгъэх.
Библием изэдзэкІынкІэ Институтыр «УблапІэр» тхылъеджэмэ агу рихьынэу мэгугъэ, анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэу къатІорэр Тхылъ ЛъапІэмрэ Тхьэм иІэмыркІэ къэгъэшІыгъэ дунаим итарихърэ ашІогъэшІэгъонэу зэзгъашІэхэрэр ары.
Библием изэдзэкІынкІэ Институтым зэдзэкІакІохэм, редакторхэм, апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу зэкІэ тхылъым Іоф дэзышІагъэхэм, ащ икъыдэгъэкІын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр ареІо. Адыгэ тхылъеджэм ащ нэІуасэ фэхъунэу амал иІэ зэрэхъугъэр лъэшэу тигуапэ.
Библием изэдзэкІынкІэ Институтыр

УблапІэ

Мосэ иапэрэ тхылъ

ISBN 5-93943-077-5
© Библием изэдзэкІынкІэ Институтыр, Москва, 2005


Ижъырэ Зэзэгъыныгъэр
http://ibt.org.ru/bible
УблапІэ, МысырикІыжь, Рут, Апэрэ Самуел, ЯтІонэрэ Самуел, Апэрэ тхылъыр, ЯтІонэрэ тхылъыр, Эстэр, Ушъый гъэсэпэтхыдэхэр, ТхьэлІыкІоу Юныс, Пегъымбарэу Даниел


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Тхьэм дунаир къызэригъэшІыгъэр

1 УблапІэм Тхьэм уашъомрэ чІыгумрэ къыгъэшІыгъэх.
2 ЧІыгум гъэпсыкІэ иІагъэп ыкІи нэкІыгъэ, шІункІыр чІэ зимыІэм шъхьэщытыгъ; Тхьэм Ыпсэ псымэ акІыІу щыхьарзэщтыгъэ.
3 Тхьэм ыІуагъ: «Нэфынэр къэрэхъу». Нэфынэр къэхъугъ.
4 Нэфынэр зэрэдэгъур Тхьэм ылъэгъугъ; Тхьэм нэфынэр шІункІым къыгуигъэкІыгъ.5 Нэфынэм «мафэкІэ» Тхьэр еджагъ, шІункІым «чэщкІэ» еджагъ. Пчыхьэ къэхъугъ, пчэдыжь къэхъугъ – апэрэ маф.
6 Тхьэм ыІуагъ: «Псым ыгузэгу, псыр тІоу ыгощэу, ошъо гъэІагъэ щэрэІ».
7 Тхьэм ошъо гъэІагъэ ыгъэпси, псэу ошъо гъэІагъэм ычІэгъ чІэтыр псэу ошъо гъэІагъэм ыкІыІу щыІэм гуищыгъ. Аущтэуи хъугъэ.8 Тхьэр ошъо гъэІагъэм «уашъокІэ» еджагъ. Пчыхьэ къэхъугъ, пчэдыжь къэхъугъ – ятІонэрэ маф.
9 Тхьэм ыІуагъ: «Уашъом ычІэгъ псэу чІэтыр зэкІэ зы чІыпІэ орэхъуи, гъушъапІэр къэрэлъагъу». Аущтэуи хъугъэ.
10 ГъушъапІэм Тхьэр «чІыгукІэ» еджагъ, псэу зэхэлъэдагъэмэ «хыкІэ» яджагъ. Ар зэрэдэгъур Тхьэм ылъэгъугъ.11 Тхьэм ыІуагъ:
«КъэкІыхэрэр чІыгум къерэгъэкІых: кІэ зиІэ уцхэри чъыг лъэпкъ зэфэшъхьафхэу кІэ зиІэ пхъэшъхьэ-мышъхьэ къызпыкІэхэри». Аущтэуи хъугъэ.
12 ЧІым къэкІыхэрэр къыгъэкІыгъэх: кІэ зиІэ уц лъэпкъ зэфэшъхьафхэри кІэ зиІэу, пхъэшъхьэ-мышъхьэ къызпыкІэрэ чъыг лъэпкъ зэфэшъхьафхэри. Ар зэрэдэгъур Тхьэм ылъэгъугъ.13 Пчыхьэ къэхъугъ, пчэдыжь къэхъугъ – ящэнэрэ маф.
14 Тхьэм ыІуагъ: «Мафэмрэ чэщымрэ зэфэшъхьаф ашІынхэу, ошъо гъэІагъэм нэфынэхэр къыщэрэхъух, пІалъэхэр къагъэлъэгъонхэу, мафэхэр, илъэсхэр къагъэнэфэнхэу тамыгъэ орэхъух.
15 ЧІыгур къагъэнэфыным пае ошъо гъэІагъэм а нэфынэхэр къыщэрэнэфых». Аущтэуи хъугъэ.16 Тхьэм нэфынэ инитІу къыгъэшІыгъ: нахь иныр – мафэр зэригъэзекІонэу, нахь цІыкІур – чэщыр зэригъэзекІонэу; жъуагъохэри къыгъэшІыгъэх.17 Ахэр Тхьэм ошъо гъэІагъэм зыкІытыригъэуцуагъэхэр чІыгур къагъэнэфынэу,18 мафэмрэ чэщымрэ зэрагъэзекІонхэу ыкІи нэфынэр шІункІым гуащызэ ашІынэу ары. Ар зэрэдэгъур Тхьэм ылъэгъугъ.19 Пчыхьэ къэхъугъ, пчэдыжь къэхъугъ – яплІэнэрэ маф.
20 Тхьэм ыІуагъ: «Псэ зыпытхэр псым хиз орэхъу. ЧІым ышъхьагъ ошъо гъэІагъэм бзыухэр щэрэбыбых».
21 Тхьэм къыгъэшІыгъэх хым хэс шъэджашъэхэр, нэмыкІ псэушъхьэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэу псым бэдэдэ хъухэу щызекІохэри тамэ зиІэ бзыу лъэпкъ зэфэшъхьафхэри. Ар зэрэдэгъур Тхьэм ылъэгъугъ.22 Тхьэм ынэшІу ахэмэ ащифи, ыІуагъ: «Зыжъугъэбагъу, зыхэжъугъахъу, хыпсыхэм ахизы шъухъу. Бзыухэри чІым щэрэбагъох».23 Пчыхьэ къэхъугъ, пчэдыжь къэхъугъ – ятфэнэрэ маф.
24 Тхьэм ыІуагъ: «Псэ зыпыт лъэпкъ зэфэшъхьафхэр чІым къерэгъэхъух: былымхэр, цохъорэ-пшырэ псэушъхьэхэр, хьакІэ-къокІэ зэфэшъхьафхэр». Аущтэуи хъугъэ.
25 Тхьэм къыгъэхъугъэх хьакІэ-къуакІэхэр, былым зэфэшъхьафхэр, чІыгум щыцохъорэ-щыпшырэ псэушъхьэ зэмылІэужыгъохэр. Тхьэм ылъэгъугъ ар зэрэдэгъур.
26 Тхьэм ыІуагъ: «КъэдгъэшІын цІыфыр, Тэ титеплъэу, Тэ тяхьщырыр, хыхэм ахэс пцэжъыехэм, ошъогу бзыухэм, былымхэм, зэкІэ чІыгуми чІыгум зэкІэ щыцохъорэ-щыпшырэ псэушъхьэхэми тетыгъо афыриІэнэу».
27 Джаущтэу Ежь итеплъэу цІыфыр
Тхьэм ар къыгъэшІыгъ,
Ежь итеплъэу къыгъэшІыгъ ар,
къыгъэшІыгъ хъулъфыгъи Ащ,
бзылъфыгъи къыгъэшІыгъ.
28 Тхьэм ынэшІу ахэмэ ащифи, ариІуагъ: «Зыжъугъэбагъу, зыхэжъугъахъу, чІыгум тиз зышъушІи, ар шъуІэ къижъугъахь, тетыгъо афышъуиІ хым хэс пцэжъыехэм, ошъогу бзыухэм, сыд фэдэрэ псэушъхьэу чІыгум тет пстэуми».
29 Тхьэм ыІуагъ: «Мары къышъостыгъ шъушхынэу кІэ зиІэ уцэу зэкІэ чІыгум тетыр, сыд фэдэрэ чъыги кІэ хэлъэу къызпыкІэрэр.30 ХьакІэ-къуакІи, бзыуи, чІыгум щыцохъорэ-щыпшырэ сыд фэдэрэ псэушъхьи – псэ зыпытэу чІыгум тет пстэуми – Сэ ашхынэу уц шхъуантІэр ястыгъ». Аущтэуи хъугъэ.31 Тхьэм зэкІэ къыгъэхъугъэхэр къыплъыхьагъэх – зэкІэри дэгъу дэдагъ. Пчыхьэ къэхъугъ, пчэдыжь къэхъугъ – яхэнэрэ маф.
prev / next