Моаб – Тузлу тенгизден кюн чыгъыш табада, бусагъатдагъы Иорданияны кюн батыш жанындагъы кесегиндеги тау къыралды.
Тайпа: орус. клан.
РАББИЙ – оригиналда: Яхве. Ол ат бла Аллах Мусагъа бла Исраилни халкъына ачылгъанды.
Былайда, баям, бу тиширыула, баш иелери сау заманда, алагъа къалай болгъанларыны юсюнден айтылады, дагъыда ала, баш иелери ёлгенден сора да, аланы эсгериуге хурметли болсунла деп (къара 2:20). Яхудалыла ёлген жууукъларын, ата-бабаларын эсде тутуп, алагъа хурмет этип турур онглары болса да, Аллах ёлгенле бла байламлыкъны, алагъа баш урууну эркин этмегенди (Иешая 8:19-20; Лука 16:19-31).
Тауратны жорукъларына кёре, ким болса да сабийи болмай ёлсе, аны къарындашы неда жууугъу аны юйдегиси бла юйюр къураргъа керек эди. Аланы алай бла туугъан биринчи сабийлери ол ёлгенни сабийине саналып, ёлгенни мюлкю анга къала эди.
Неда: «манга къажау шагъат болгъанды».
Арпа – орус. ячмень.
Judg.2.16
Job.19.21
Num.21.29
2Sam.15.21; 1Sam.3.17; 1Sam.25.22; 2Sam.19.13; 1Kgs.2.23
2Sam.21.9

Багъалы окъуучу!

Бу басмада Эски Кесаматны юч китабы барды: «Даниял файгъамбар», «Рут» эм «Эстер». Эски Кесамат Жангы Кесамат бла бирге ёмюрден ёмюрге бек кёп окъулгъан «Сыйлы Китапланы» къурайды. Эски Кесамат дунияны, адамны жаратылгъаныны юсюнден, чюйют халкъны эм башха бурун миллетлени тарыхларын бла ниет жолларын кёргюзтеди.
Бу басмагъа кирген юч китап уллу тюйюлдюле. Алай Сыйлы Китапланы ичинде аланы магъаналары бек сейир болгъанлары себепли, ала энчи турадыла.
Даниял файгъамбарны китабы бир асыл тукъумдан чыкъгъан яхудалы жашны жашаууну бла файгъамбар кёрюнюулерини юсюнден айтады. Аны, бирсиле бла бирге жесир этип, Бабилге элтгендиле.
Башха эки китап – «Рут» бла «Эстер» – Сыйлы Китапланы ичинде, баш магъаналары тиширыулагъа берилгени себепли, энчи турадыла.
Бу басмагъа дери Сыйлы Китапланы кёчюрген Институт малкъар тилде бу китапланы чыгъаргъанды:
Марк жазгъан Сыйлы Инжил (1978),
Масих Иссаны жашауу (1981),
Лука жазгъан Сыйлы Инжил (1993, 1999),
Сыйлы Инжил бла Забур (1994, 2000),
Сыйлы Китап (1996).
Андан сора, бир ненча жылны ичинде «Кюнчыгъышда Жарыкъ» биригиу малкъар тилде Эски Кесаматны тюрлю китапларын кёчюрюп басмалагъанды:
Сюлемен файгъамбарны насийхатлары (2000, 2016),
Бар болуу (2008),
Мисирден чыгъыу (2008),
Иешая файгъамбарны китабы (2011),
Иеремия файгъамбарны китабы (2011),
Иеремияны жиляу китабы (2011),
Жюнюс файгъамбарны китабы (2011),
Айюп файгъамбарны китабы (2016).
Сыйлы Китапланы кёчюрген Институт кёчюрюучюлеге, редакторлагъа эм бу китапны чыгъарына болушхан адамлагъа ыразылыгъын билдиреди.
Бу китапны Институтну сайтында (ibt.org.ru) табаргъа боллукъду.

Рут

Ал сёз

«Рут» китапда айтылгъан затла Исраилде адепсизлик бла артыкълыкъ ишле тюбей тургъан заманда болгъандыла. Китап, ата журтун къоюп, къайын анасы Наймат бла Исраилге тебиреген мажюсю жаш тиширыу Рутну юсюнден сейирлик хапар айтады. Анда ол кесини даражасы болгъан жууугъу Боазгъа эрге барады. Китап Уллу Аллахны халкъыны санына кириу къанынг бла неда туугъанынг бла тюйюл, Анга кертичилигинг бла эм бойсунууунг бла келгенин айтады.
Китапны баш магъанасы жулунууду. Аллах, жюрюген жорукъгъа кёре, кесини жууукъ тиширыулары Наймат бла Рут ючюн жууаплылыкъ жюрютген Боазны хайырланнганды. Боаз, Найматны жер юлюшюн сатып алып, Рут бла бир юйюр къурап, аны тукъуму юзюлмезча этгенди. Рут бла бир юйюрлю болуп, ол анга къайгъыргъанды, аны къоркъуусуз этип, жамауатда анга жашау онг бергенди.
Китапны ахырында Рутну туудукъларыны тизмеси бериледи. Рут Исраилни эм уллу патчахы Дауутну къарт атасыны анасы болгъанын биз андан билебиз. Адам Аллахха жюрекден ийнанса эм Аны фарызларын тутуп жашаса, аны къайсы миллетден неда тукъумдан чыкъгъаныны башхалыгъы жокъду.
Магъанасы:
I. Элимелекни эм аны юйюрюню Моабха кёчюую (1:1-5).
II. Наймат Бейтлехемге къайтады (1:6-22).
III. Рут Боазгъа тюбейди (2:1-23).
IV. Рут бла Боаз ындыр басхан жерде (3:1-18).
V. Боаз Рут бла бир юйюрлю болады (4:1-12).
VI. Дауут патчахны тукъум тарыхы (4:13-22).


малкъар
Сыйлы Китапла: Жюнюс файгъамб, Даниял файгъамбар, Рут, Эстер
Сыйлы Китапла: малкъар тилледе
Жюнюс файгъамбарны китабыды (ISBN 978-5-93943-299-3)
Сыйлы Китапла: Даниял файгъамбар, Рут, Эстер (ISBN 978-5-93943-278-8)Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
prev / next

Элимелекни эм аны юйюрюню Моабха кёчюую

1 Исраилде сюдюле оноу этген заманны бир кезиуюнде къыралгъа ачлыкъ келгенди. Яхуданы жериндеги Бейтлехем шахарда бир адам юй бийчеси бла, эки жашы бла да Моаб къыралына жашаргъа кетгенди.
2 Ол адамны аты Элимелек эди, юй бийчесини – Наймат, эки жашыны да – Махлон бла Килион. Ала Яхуданы къыралында болгъан Бейтлехем шахардан Эфрат тайпасындан эдиле. Ала, Моабха келип, анда жашагъандыла.
3 Талай замандан Найматны баш иеси, Элимелек, ёлюп, ол эки жашы бла къалгъанды.
4 Ала моаблы тиширыулагъа юйленнгендиле, бирини аты – Орпа, бирсини – Рут. Ала анда он жылгъа жууукъ жашагъандан сора,5 Махлон бла Килион да ёлгендиле, алай бла Наймат баш иесиз да, жашсыз да къалгъанды.

Наймат Бейтлехемге къайтады

6 Наймат Моабда болгъанда, РАББИЙ кесини халкъына болушургъа келгенин, бай тирлик бергенин эшитеди, эмда келинлери бла юйюне къайтыргъа хазырланады.
7 Ала бла бирге ол, жашагъан жерин къоюп, аланы артха, Яхуданы жерине элтирик жолгъа чыгъады.
8 Жолда уа Наймат келинлерине былай айтады:
– Экигиз да ата юйлеригизге къайтыгъыз. Сиз ёлген баш иелеригизге бла манга хатерли болгъанча, РАББИЙ сизге хатерли болсун.
9 РАББИЙ сизни хар биригизге да жангы баш иелеригизни журтларында ырахатлыкъ тапдырсын.
Сора аланы уппа этди. Ала къаты жиляп,
10 анга:
– Биз сени бла бирге сени халкъынга барлыкъбыз, – дедиле.
11 Алай Наймат:
– Къайтыгъыз юйлеригизге, къызларым, – деди. – Сиз мени бла келип не этесиз? Мени энтта да башха жашларыммы боллукъдула, мен сизни келин этерча?
12 Къайтыгъыз юйлеригизге, къызларым; мен асыры къартма, башха адамгъа эрге барырча. Мени бир тюрлю бир умутум болса да, – бюгече мен баш ием бла болсам да, артда жашла тапсам да,13 сизге ала ёсгюнчю сакълап турургъа боламыды? Ол заманны ичинде сизге баш иесиз турургъа жарармы? Угъай, къызларым. Мени ачыуум асыры ауурду сиз кётюрюрча, нек десегиз РАББИЙни къолу ургъанды мени!
14 Былайда ала жангыдан къаты жилядыла. Сора Орпа, къайын анасындан айырыла, аны уппа этип кетди, Рут а аны биргесине къалды.
15 – Къара, – деди Наймат, – сени апсынынг кеси халкъына, кеси аллахларына къайтады. Сен да аны биргесине бар.
16 Алай Рут былай жууап этди:
– Мени къоюп кет, менден кери бол деп тилеме менден. Сен къайры барсанг да, мен ары барлыкъма, сен къалайда тохтасанг да, мен да анда тохтарыкъма. Сени халкъынг мени да халкъым болур, сени Аллахынг да мени Аллахым болур.
17 Сен къайда ёлсенг, мен да анда ёлюрме, анда асыралырма. Ёлюмден башха мени сени бла бир зат айырса, сора РАББИЙ манга бек уллу азап салсын.
18 Наймат, Рутну аны бла бармай тохтамазлыгъын ангылагъандан сора, аны тюшюндюрюуюн къойду.
19 Эки тиширыу да андан ары тебиредиле, Бейтлехемге келгинчи бардыла. Ала келгенде, битеу шахар да къайгъыгъа къалды. Андагъы тиширыула да:
– Бу Найматмыды? – деп, сейирсине эдиле.
20 – Манга Наймат («сюйдюмлю») демегиз, – деди ол алагъа. – Манга Мара («ачы») дегиз, хар не да къолундан келген Аллах мени жашаууму ачы этгенди.
21 Мен мындан нем да болуп кетген эдим, алай РАББИЙ мени артха къурулай къайтарды. Манга Наймат дерге неге керекди? РАББИЙ мени жарсытды, хар не да къолундан келген Аллах манга палах берди.
22 Алай бла, Наймат Моабдан моаблы келини Рут бла къайтды. Ала Бейтлехемге арпа орулуп башланнган заманда келдиле.
prev / next