DRG:Luke.3.23-Luke.3.28
DRG:Gen.22.18; DRG:2Sam.7.12-2Sam.7.13
DRG:Gen.21.3; DRG:Gen.25.6; DRG:Gen.29.35
DRG:Gen.38.1-Gen.38.30; DRG:Num.26.21; DRG:1Chr.2.9
DRG:Ruth.4.18-Ruth.4.22
DRG:Josh.2.1; DRG:Josh.6.24
DRG:1Sam.17.12; DRG:Isa.11.1; DRG:2Sam.11.3; DRG:2Sam.12.24
DRG:1Chr.3.10-1Chr.3.14
DRG:2Chr.26.1
DRG:1Chr.3.16; DRG:2Chr.36.1; DRG:2Kgs.24.14-2Kgs.24.15
DRG:1Chr.3.17-1Chr.3.19; DRG:Ezra.3.2; DRG:Hag.1.1
DRG:Luke.1.27
DRG:Luke.2.1-Luke.2.7
DRG:Luke.1.27; DRG:Luke.1.35
DRG:Deut.22.23-Deut.22.24; DRG:Deut.24.1
DRG:Isa.49.1; DRG:Luke.1.31; DRG:Acts.4.12; DRG:Acts.13.38
DRG:Isa.7.14; DRG:Matt.2.14; DRG:Matt.4.14; DRG:Matt.21.4; DRG:Matt.26.56; DRG:Mark.14.49; DRG:John.19.36; DRG:Isa.8.8; DRG:Isa.8.10

ГЬАЛАГЪАЙ

ХІурматла учІан!

ХІела гьалабси – Матфейла Инжил саби, сабира Сагаси ВягІзала ца жузли сабси. Сагаси ВягІзали Эски ВягІзаличил бархли Библия бетарахъуси саби – ил Жузала жуз. Библия биалли даршдусмала бухІнаб дунъяличиб бегІлара бучІуси жузли бирусири ва илгъунали кавлулира саби.
«Инжил» ибси грек мезли «ГІяхІ хабар» ибси саби. Илгъуна у бедибсири ГІиса МасихІли Сунела белчІудилис. Сагаси ВягІзализир авал Инжил лер, сарира авал декІар-декІарти адамтани (Маркли, Лукани, Матфейли, Югьанни) делкІунти. Илди лерилра ГІиса МасихІла гІямруличила, Илала балга-дугІяличила, Илала белчІуди-динничила, Илини чедаахъибти гІяламатуначила, Ил вебкІниличила ва мицІириъниличила гъайдикІули сари.
Инжиллизир чедаахъибти анцІбукьуни кадиркули сари Палестинализир нушала манзилла І даршдуслизир. ИтхІели Палестина Римла императортала арилиуб сабри. Амма Палестинализиб хІербирути жугьутІунани чула диннис мардеш калахъулри. Ил динна хьулчи – «Таврат» – илдас Муса идбагличибад Аллагьли бедибсири.
Муса идбаглис гІергъити бахъал идбагунани гьалахили бурусири Сунени адамтас бунагьла ва бебкІала арилизибад берцуди лебхуси МасихІ – Аллагьли чевикІибил – лявкьян или. Ва, хІера, нушала манзилла бехІбихьудлизив Палестинала Вифлеем бикІуси биштІаси шагьарлизив Сунечи бахъхІи хІерси ГІиса МасихІ акІуб. Ил вакІибсири Ванзаличиб хІербирути лебилра адамти берцахъес. Илбагьандан уцахъниличила ГІяхІ хабар, сабира, Аллагьла Уршиличибли, гІяламлис бедибси, ил цазаманализиб гьарил адамлисра ГІяхІ хабар саби, сай чинав хІерирули ва чидил мезли гъайикІули виалра.
Инжил грек мезли белкІунси саби, амма христиан дин бузуси 20 даршдусла бухІнаб ил дунъяла даршани мезаначи шурбатурсири. Гьанна Матфейла Инжил (ГІяхІ хабар) бегІгьалаб дарган мезли дурабулхъули саби.
Дарган мезличил Маркла Инжил (2002, 2008) ва Лукала Инжил (2010) дурадухъун. Илди шурдатес ва гьунчидикахъес багьандан гІяхІцад хІянчи бариб Ш. ХІясановли, И. ХІясановли, М.-Ш. ГІисаевли.
Матфейла Инжил дарган мезличи Х. Юсуповли шурбатурси саби. Жузла текст редактироватбариб Р. Булатовани. Динна гІилмула шайчиб ил балкьаахъур филологияла гІилмуртала доктор, профессор М.Е. Алексеевли.
Библия шурбалтуси Институтли Матфейла Инжил шурбатурти тилмажунас, редактортас ва ил балкьаахъесра, дурабухъахъесра икьалабиубти лебтасалра баркалла балахъули саби. Нуша разилира Библияла ца гьатІи табтар нешла мезли белчІес хІушаб имкан бакІниличи.

Библия шурбалтуси Институт

МАТФЕЙЛИЧИБАДСИ ИНЖИЛ (ГІяхІ хабар)дарган мез
http://ibt.org.ru/bible
Инжил: Матфейла ГIяхI хабар; Лукала гІяхІ хабар


Copyrighted: Библия шурбалтуси Институт, Москва, 2013

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
prev / next

ГІиса МасихІла акІуди

1 Даудла Урши сайси, Ибрагьимла Урши ГІиса МасихІла акІуди.
2 Ибрагьимличивад ГІисакь акІуб, ГІисакьличивад Якьуб акІуб, Якьубличивад биалли Ягьуда ва илала узби акІуб.3 Ягьудачибад Фаресра, Фамарилизирадси Зарара акІуб, Фаресличивад биалли Есром акІуб, Есромличивад Арам акІуб.4 Арамличивад – Аминадав, Аминадавличивад – Наассон, Наасcонничивад – Салман.5 Салманничивад – Рахавилизивадси Ваэз, Ваэзличивад – Руфилизивадси Явид, Явидличивад – Яссей.6 Яссейличивад биалли, Дауд пача акІуб, Даудличивад ва гьалар Урияла хьунул рирурсилизивад Сулайбан акІуб.7 Сулайбайчивад Раваам акІуб, Раваамличивад – Авия, Авиядличивад Асап акІуб.8 Асапличивад – Ясапат, Ясапатличивад – Ярам, Ярамличивад ГІузия акІуб.9 ГІузияличивад – Яапам, Яапамличивад – Ахаз, Ахазличивад Язекия акІуб.10 Язекияличивад – Манассия, Манассияличивад – Амос, Амосличивад Ясия акІуб.11 Вавилоннизи жугьутІуни гужли гечбарес гьалаб Ясияличибад Ягьун ва илала узби акІуб.
12 Вавилоннизи гечбиубхІели биалли, Ягьунничивад Салафаил акІуб. Салафаилличивад Зарабабел акІуб.
13 Зарабабелличивад Авиут акІуб, Авиутличивад – ЯлихІяким, ЯлихІякимличивад ГІязур акІуб.14 ГІязурличивад Садокь акІуб, Садокьличивад – ГІяхІим, ГІяхІимличивад Ялиут акІуб.15 Ялиутличивад Ялазар акІуб, Ялазарличивад – Матпан, Матпанличивад Якьуб акІуб.16 Якьубличивад, сунес МасихІ бикІуси, ГІиса варкьибси Марияла мурул Юсуп акІуб.
17 Илкьяйда, Ибрагьимличирад Даудличи бикайчи лерилра наслуби вецІнуавра сари: Даудличирад Вавилоннизи гечбиайчира вецІнуавра наслу сари, Вавилоннизи гечбиубхІейчирад МасихІличи бикайчира вецІнуавра наслу сари.

ГІиса МасихІ дунъяличи вакІни

18 ГІиса МасихІ акІуб ишкьяйда: илала неш Мария Юсуплис ураркьибси замана, хъайчикариэс гьаларал, Дурхъати РухІлизирад дурхІялисраили уррухъун.
19 Илала мурул Юсупли биалли, сай гІябид виъни багьандан, Иличила багьахъес хІейрули, дигІянали ил раткаэс кьасбариб.20 Ил барес пикрибарибхІели, Аричила малаик муэрлизив иличи вакІили, иб: «Даудла урши Юсуп! Мария хьунулрарес урухмакІуд, илизиб акІубси Дурхъати РухІлизибадси сабину.21 Илини Урши виркьу ва Илис хІуни ГІиса ибси у бирхьид. ИлиникІун Сунела халкь чула бунагьуназибад уцахъу.22 Ил секІал бетаурси саби Аричини бурибси бетерхахъес багьандан. Аричини сунела идбагла гъайличибли бурибсири:23 „Иш Рурси дурхІялисриур ва Урши виркьу, сунесра Еммануил – Аллагь нушачил сай – ибси ура бедлуга“».24 ГьанкІлизивад чеваргъибси Юсупли Аричила малаикли бурибсиван бариб: ил рурси сунела хьунулли кьабулрариб.25 Урши варкьили, илис ГІиса ибси у бихьайчи, Мариячил варххІеркули калун.
prev / next