DRG:Luke.1.5; DRG:Luke.2.4-Luke.2.7; DRG:John.7.42
DRG:Jer.23.5; DRG:Num.24.17
DRG:2Sam.5.2; DRG:Mic.5.2
DRG:Exod.30.23; DRG:Song.3.6; DRG:Isa.60.6; DRG:John.19.39
DRG:Gen.20.6
DRG:Hos.11.1; DRG:Matt.1.22
DRG:Matt.27.9
DRG:Jer.31.15
DRG:Luke.1.26; DRG:Luke.2.39; DRG:John.1.45

ГЬАЛАГЪАЙ

ХІурматла учІан!

ХІела гьалабси – Матфейла Инжил саби, сабира Сагаси ВягІзала ца жузли сабси. Сагаси ВягІзали Эски ВягІзаличил бархли Библия бетарахъуси саби – ил Жузала жуз. Библия биалли даршдусмала бухІнаб дунъяличиб бегІлара бучІуси жузли бирусири ва илгъунали кавлулира саби.
«Инжил» ибси грек мезли «ГІяхІ хабар» ибси саби. Илгъуна у бедибсири ГІиса МасихІли Сунела белчІудилис. Сагаси ВягІзализир авал Инжил лер, сарира авал декІар-декІарти адамтани (Маркли, Лукани, Матфейли, Югьанни) делкІунти. Илди лерилра ГІиса МасихІла гІямруличила, Илала балга-дугІяличила, Илала белчІуди-динничила, Илини чедаахъибти гІяламатуначила, Ил вебкІниличила ва мицІириъниличила гъайдикІули сари.
Инжиллизир чедаахъибти анцІбукьуни кадиркули сари Палестинализир нушала манзилла І даршдуслизир. ИтхІели Палестина Римла императортала арилиуб сабри. Амма Палестинализиб хІербирути жугьутІунани чула диннис мардеш калахъулри. Ил динна хьулчи – «Таврат» – илдас Муса идбагличибад Аллагьли бедибсири.
Муса идбаглис гІергъити бахъал идбагунани гьалахили бурусири Сунени адамтас бунагьла ва бебкІала арилизибад берцуди лебхуси МасихІ – Аллагьли чевикІибил – лявкьян или. Ва, хІера, нушала манзилла бехІбихьудлизив Палестинала Вифлеем бикІуси биштІаси шагьарлизив Сунечи бахъхІи хІерси ГІиса МасихІ акІуб. Ил вакІибсири Ванзаличиб хІербирути лебилра адамти берцахъес. Илбагьандан уцахъниличила ГІяхІ хабар, сабира, Аллагьла Уршиличибли, гІяламлис бедибси, ил цазаманализиб гьарил адамлисра ГІяхІ хабар саби, сай чинав хІерирули ва чидил мезли гъайикІули виалра.
Инжил грек мезли белкІунси саби, амма христиан дин бузуси 20 даршдусла бухІнаб ил дунъяла даршани мезаначи шурбатурсири. Гьанна Матфейла Инжил (ГІяхІ хабар) бегІгьалаб дарган мезли дурабулхъули саби.
Дарган мезличил Маркла Инжил (2002, 2008) ва Лукала Инжил (2010) дурадухъун. Илди шурдатес ва гьунчидикахъес багьандан гІяхІцад хІянчи бариб Ш. ХІясановли, И. ХІясановли, М.-Ш. ГІисаевли.
Матфейла Инжил дарган мезличи Х. Юсуповли шурбатурси саби. Жузла текст редактироватбариб Р. Булатовани. Динна гІилмула шайчиб ил балкьаахъур филологияла гІилмуртала доктор, профессор М.Е. Алексеевли.
Библия шурбалтуси Институтли Матфейла Инжил шурбатурти тилмажунас, редактортас ва ил балкьаахъесра, дурабухъахъесра икьалабиубти лебтасалра баркалла балахъули саби. Нуша разилира Библияла ца гьатІи табтар нешла мезли белчІес хІушаб имкан бакІниличи.

Библия шурбалтуси Институт

МАТФЕЙЛИЧИБАДСИ ИНЖИЛ (ГІяхІ хабар)дарган мез
http://ibt.org.ru/bible
Инжил: Матфейла ГIяхI хабар; Лукала гІяхІ хабар


Copyrighted: Библия шурбалтуси Институт, Москва, 2013

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
prev / next
1 Иудеяла Вифлеемлизив Ирод пачали вируси замана, ГІиса акІубхІели, машрикьлизибад Ярусалимлизи пасихІкарти бакІили, бикІар:
2 «Чинава акІубси жугьутІунала Пача? НушаникІун машрикьлизиб Илала зубари чебаира ва Илис икрамбарес дакІилра».3 Иличила бакьили, Ирод пачара, иличил бархли лебилра Ярусалимра зигарбухъун.4 Лебилра хала кашишунира, Низамла гІялимтира бучили, илдази суравбариб: «МасихІ чинав алкІуси?»5 Илдани илизи иб: «Иудеяла Вифлеемлизив, сенкІун идбагла жузлизиб ишкьяйда белкІи саби:6 „ХІура, Вифлеем, Иудала ванза, Иудала мер-мусаличиб сецадалра биштІали ахІенри, сенкІун хІезивад дакІуулхъан Гьавкьяна, Суненира Дила Израилла халкь уцахъуси“».7 ИлхІели Иродли, дигІянали, пасихІкарти жибарили, ва, илдазибад зубари дакІубулхъуси заманаличила багьурли,8 илди Вифлеемлизи гьунибатурли, иб: «Дукьеная, ВиштІасиличила дурусли багьирая ва, Ил ВаргибхІели, набзира багьахъирая, нура Илис икрамбарес укьес багьандан».9 Илди, пачачи лехІахъили, арбякьун. Машрикьлизиб абулхъули чебаибси зубари, илдас гьалаб башули, ВиштІаси левси мерличи баили, ил мерла чедиб тІашбизур.10 Зубари чебаили, илди хІекьли дебали разибиуб.11 Хъули абацІили, Марияличил ВиштІаси чеиб ва, кьукьмусбикили, Илис икрамбариб. ГІур, чула кьунби гьаргдарили, Илис савгьутуни кадихьиб: мургьи, тІемла секІли ва гІявадеш.12 Муэрлизиб саби Иродличи чархІебухъахъес лишан бакІили, илди цархІил гьуникад бикили, чула улкализи арбякьун.

Юсупра Мариямра Мисрилизи бебшни

13 Илди арбякьунхІели, Аричила малаик муэрлизив Юсупличи лявкьули сай ва викІули сай: «ВиштІасира, илала нешра касили, Мисрилизи вебши ва, нуни хІези бурайчи, илав уэн. СенкІун Ирод ВиштІасилигІив умцІес дигули сай – Ил вебкІахъес багьандан».
14 Ил айзурли, ВиштІасира, Илала нешра касили, дуги-дугели Мисрилизи арякьун15 ва, Ирод вебкІайчи, илав калун – Аричини бурибси бетерхахъес багьандан, сайра идбагла гъайличил викІуси: «Мисрилизивад Нуни Дила Урши живарира».

БиштІати кабушни

16 ИлхІели Иродли, пасихІкарти сунечибад чебдукарбяхІни чебаили, хІекьли гІясииубли ва бургъанти бархьили, пасихІкартазибад багьурси замана акІубти кІел дусла ва илала удибти Вифлеемлизибти ва ил-алавла мер-мусаличибти дурхІни кабушахъиб.
17 ИлхІели Еремия идбагла гъайличил бурибси бетерхур, суненира ибси:18 «ЦІакьти бисала ва чІярла тІама дакьибтири Рама шагьарлизир; Рахил, сунела дурхІнала черкад рисули, паргъатриэс рирули ахІен, сенкІун илди агарли».

Мисрилизибад чарбухъни

19 Ирод вебкІибхІели, Аричила малаик муэрлизив Мисрилизивси Юсупличи лявкьули сай.
20 Ил викІули сай: «Айзину, ВиштІасира, Илала нешра касили, Израилла ванзаличи арукьен, сенкІун ВиштІаси кавшес умцІути бебкІили сабину».21 Ил, айзурли, ВиштІасира, Илала нешра касили, Израилла ванзаличи вакІиб.22 Иудеялизив сунела дудеш Иродла мерличив Архелай пача виъниличила бакьили, ила укьес урухиуб, амма, муэрлизиб багьахъурли кьяйда, Галилеялизи арякьун.23 Илаб, идбагуначибли бурибси – Илис Назорейлан бикІар ибси – бетерхахъес багьандан, Назарет бикІуси шагьарлизи мерлайуб.
prev / next