John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

ЙАРАДЫЛЫШ

ГИРИШ

Паалы окуйуӂулар!
Сизин ӧнӱнӱздӓ Йарадылыш Кийадынын чевириси. Йарадылыш – Айозлу Йазынын йа да Библийанын ен илк кийады. Евелки чыфыт дилиндӓ бу кийада денилер Брешит («Илк баштан»), русча да – Бытие. Бу кийаттан кими парчалары XX-ӂи асирин башлантысында чевирдийди гагаузларын айдыннадыӂысы Михаил Чакир. Шинди сӓ Библийайы чевирӓн Институт сефтӓ чевирди бӱтӱн кийады замандаш гагаузчайа.
Йарадылыш Кийадына гирер 50 бӧлӱм. Тематикайа гӧрӓ оннары вар насыл бӧлмӓӓ ики пайа. Илк 11 бӧлӱмдӓ аннадылэр, насыл Аллахын сӧзӱнӓ гӧрӓ хич бишейдӓн пейдаланды бӱтӱн дӱннӓ – гӧк, ер, бӱӱйӱмнӓр хем хайваннар, хем дӓ насыл йарадылды Адамнан Ева, ер ӱзӱндеки хепси халкларын деделери, хем дӓ насыл оннар, сеслӓмейип Аллахын сымарламасыны, бӱтӱн дӱннейи соктулар гӱнаха. Бу бӧлӱмнердӓ таа аннадылэр, насыл Аллах буултту суларда гӱнахкер дӱннейи, насыл ӧлдӱлӓр хепси дири ӂаннар, оннардан каарӓ, кими Ной алды гемисинӓ, аннадылэр, насыл инсаннар потоптан сора даалдылар бӱтӱн дӱннейӓ.
Кийадын икинӂи пайы (12–50 бӧлӱмнӓр) аннадэр чыфыт халкынын деделери ичин. Илкин йаздырылэр, насыл йашарды Авраам, ангысы ӧмӱр бойунӂа савашарды инан олмаа Саабийӓ. Илери доору кийатта аннадылэр Авраамын оолу Исаак ичин хем Исаакын оолу Иаков ичин, ангыларын йашамалары гечмиш йолӂулукта хем зорлукта. Йарадылыш Кийадынын битки бӧлӱмнери аннадэр Иаковун оолу Иосиф ичин. Кенди кардашлары саттылар Иосифи Египетӓ (Мысыра) есирлӓӓ, ама Аллахын йардымыннан о ашты хепси зорлуклары да битки-биткийӓ фараон койду ону ӧндерӂи бӱтӱн Египетин ӱстӱнӓ. Титси аачлык йылларында о куртарды израилли сойдашларыны ӧлӱмдӓн.
Кийат чевирилди гагауз дилинӓ евелки чыфытча (Масорет) текстин темелинӓ гӧрӓ. Инсаннарын хем ерлерин адларынын таа чойу верилер йакын о формайа, ниӂӓ илкбаштан йызылыйды чыфытча. Кийадын биткисиндӓ вар бир кӱчӱк сӧзлӱк, нередӓ ачыкланэр Библийада кулланылан сӧзлӓр, хем дӓ Евелки Гӱндуусу бӧлгесинин карталары, чӱнкӱ кийатта йаздырылан олушлар гечти о тарафларда.
Библийайы чевирӓн Институт шӱкӱр едер чевириӂийӓ, редакторлара хем хепсинӓ, ким йардым етти Йарадылыш Кийадыны гагаузчайа чевирмӓӓ, хем оннара, ким зааметини койду типарламаа бу кийады.
Библийайы чевирӓн Институт, Москва


Гагауз
Ени Бааланты, Руфи, Иона, Йарадылыш, гагауз дилиндӓ
Ени Бааланты (ISBN 978-5-93943-090-2), Руфи & Иона (ISBN 978-5-93943-232-0), Йарадылыш (ISBN 978-5-93943-292-4)


Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Дӱннейин курулмасы

1 Илк баштан Аллах йаратты гӧкӱ хем ери.
2 Ер ӱзӱ бошту хем дӱзенсизди, дипсиз суларын ӱстӱ каранныкты, Аллахын да Духу учушарды сулар ӱстӱндӓ.
3 Аллах деди: «Ко олсун айдыннык». Да пейдаланды айдыннык.
4 Аллах гӧрдӱ, ани айдыннык ислӓӓ, да айырды ону каранныктан,5 верди айдыннаа ад «гӱндӱз», караннаа да – «геӂӓ». Авшам олду, сабаа олду – илк гӱн.
6 Аллах деди: «Ко олсун суларын ортасында бир кубей да айырсын сулары бири-бириндӓн».
7 Аллах йаратты гӧк кубейини, да кубейин алтындакы сулары айырды ӱстӱндеки сулардан. Ӧлӓ дӓ олду.8 Аллах верди кубейӓ ад «гӧк». Авшам олду, сабаа олду – икинӂи гӱн.
9 Аллах деди: «Ко гӧкӱн алтындакы сулар топлансын бирери да гӧрӱнсӱн куру топрак». Ӧлӓ дӓ олду.
10 Аллах куру топраа верди ад «ер», топланан сулара да – «денизлӓр». Да гӧрдӱ Аллах, ани бу ислӓӓ.
11 Аллах деди: «Ко ер ӱзӱндӓ бӱӱсӱн ешиллик: отлар, ани верерлӓр тоом, хем тӱрлӱ аачлар, ани верерлӓр тоом хем мейва». Ӧлӓ дӓ олду.
12 Ер ӱзӱ башлады етиштирмӓӓ ешилликлери: тоом верӓн тӱрлӱ отлары хем тоомуннан мейва верӓн тӱрлӱ аачлары. Да гӧрдӱ Аллах, ани бу ислӓӓ.13 Авшам олду, сабаа олду – ӱчӱнӂӱ гӱн.
14 Аллах деди: «Ко гӧк кубейиндӓ олсуннар шафклар, аники айырмаа гӱндӱзӱ геӂедӓн, нышаннамаа заманнары, ӧлчмӓӓ гӱннери хем йыллары.
15 Ко оннар шафк етсиннӓр гӧк кубейиндӓн да айдыннатсыннар ер ӱзӱнӱ». Ӧлӓ дӓ олду.16 Аллах йаратты ики бӱӱк шафк (бӱӱйӱнӱ – гӱндӱзӱ куллансын дейни, кӱчӱӱнӱ – геӂейи куллансын дейни) хем йылдызлары.17 Аллах ерлештирди оннары гӧк кубейиндӓ, аники оннар шафкласыннар ер ӱзӱнӱ,18 куллансыннар гӱндӱзӱ хем геӂейи хем дӓ айырсыннар айдынныы каранныктан. Да гӧрдӱ Аллах, ани бу ислӓӓ.19 Авшам олду, сабаа олду – дӧрдӱнӂӱ гӱн.
20 Аллах деди: «Ко суда фыйылдашсын дири ӂаннар хем ко ер ӱстӱндӓ гӧктӓ учушсун кушлар».
21 Аллах йаратты бӱӱк дениз хайваннарыны хем суда кайнашан тӱрлӱ ӂаннылары, хем тӱрлӱ канатлы кушлары. Да гӧрдӱ Аллах, ани бу ислӓӓ,22 да иисӧзледи оннары: «Йаврулайын, зееделенин, долдурун денизлери. Ер ӱзӱндӓ дӓ ко кушлар зееделенсин».23 Авшам олду, сабаа олду – бешинӂи гӱн.
24 Аллах деди: «Ко ер ӱзӱндӓн чыксыннар тӱрлӱ дири ӂаннар: сыыр, уфак хайван хем тӱрлӱ йабан хайваннары». Ӧлӓ дӓ олду.
25 Аллах йаратты тӱрлӱ йабан хайваны, сыыр хем ердӓ сӱрӱнӓн тӱрлӱ дири ӂаннары. Да гӧрдӱ Аллах, ани бу ислӓӓ.
26 Аллах деди: «Йарадалым инсаны Кенди симамыза гӧрӓ, Бизӓ бензӓр – аники о чорбаӂы олсун дениздеки балыклара, гӧктеки кушлара, хайваннара хем бӱтӱн ер ӱзӱнӓ, хем ер ӱзӱндӓ сӱрӱнӓн хербир дири ӂана».
27 Аллах йаратты инсаны Кендисинӓ бензӓр; Кенди симасына гӧрӓ О йаратты адамы хем карыйы.28 Хем иисӧзледи оннары Аллах, дейип: «Дуудурун да зееделенин, долдурун ер ӱзӱнӱ хем запедин ону. Чорбаӂы олун дениздеки балыклара, гӧктеки кушлара хем ер ӱзӱндӓ йашайан хепси хайваннара».29 Да деди Аллах: «Бӓн верерим сизӓ имӓк ичин ер ӱзӱндеки тоом верӓн хербир оту хем мейвасыннан тоом верӓн хербир ааӂы.30 Ер ӱзӱндеки хайваннара са, хем гӧктеки кушлара, хем ер ӱзӱндӓ сӱрӱнӓн хербир дири ӂана – хепсинӓ, кимдӓ вар йашамак солуу, – Бӓн верерим имӓк ичин ешил отлары». Ӧлӓ дӓ олду.31 Аллах бакты йараттыкларына да гӧрдӱ, ани хепси пек ислӓӓйди. Авшам олду, сабаа олду – алтынӂы гӱн.
prev / next