John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

YARADILIŞ

GİRİŞ

Paalı okuyucular!
Sizin önünüzdä Yaradılış Kiyadının çevirisi. Yaradılış – Ayozlu Yazının ya da Bibliyanın en ilk kiyadı. Evelki çıfıt dilindä bu kiyada deniler Breşit («İlk baştan»), rusça da – Бытие. Bu kiyattan kimi parçaları XX-ci asirin başlantısında çevirdiydi gagauzların aydınnadıcısı Mihail Çakir. Şindi sä Bibliyayı çevirän İnstitut seftä çevirdi bütün kiyadı zamandaş gagauzçaya.
Yaradılış Kiyadına girer 50 bölüm. Tematikaya görä onnarı var nasıl bölmää iki paya. İlk 11 bölümdä annadılêr, nasıl Allahın sözünä görä hiç bişeydän peydalandı bütün dünnä – gök, er, büüyümnär hem hayvannar, hem dä nasıl yaradıldı Adamnan Eva, er üzündeki hepsi halkların dedeleri, hem dä nasıl onnar, seslämeyip Allahın sımarlamasını, bütün dünneyi soktular günaha. Bu bölümnerdä taa annadılêr, nasıl Allah buulttu sularda günahker dünneyi, nasıl öldülär hepsi diri cannar, onnardan kaarä, kimi Noy aldı gemisinä, annadılêr, nasıl insannar potoptan sora daaldılar bütün dünneyä.
Kiyadın ikinci payı (12–50 bölümnär) annadêr çıfıt halkının dedeleri için. İlkin yazdırılêr, nasıl yaşardı Avraam, angısı ömür boyunca savaşardı inan olmaa Saabiyä. İleri dooru kiyatta annadılêr Avraamın oolu İsaak için hem İsaakın oolu İakov için, angıların yaşamaları geçmiş yolculukta hem zorlukta. Yaradılış Kiyadının bitki bölümneri annadêr İakovun oolu İosif için. Kendi kardaşları sattılar İosifi Egipetä (Mısıra) esirlää, ama Allahın yardımınnan o aştı hepsi zorlukları da bitki-bitkiyä faraon koydu onu önderci bütün Egipetin üstünä. Titsi aaçlık yıllarında o kurtardı izrailli soydaşlarını ölümdän.
Kiyat çevirildi gagauz dilinä evelki çıfıtça (Masoret) tekstin temelinä görä. İnsannarın hem erlerin adlarının taa çoyu veriler yakın o formaya, nicä ilkbaştan yazılıydı çıfıtça. Kiyadın bitkisindä var bir küçük sözlük, neredä açıklanêr Bibliyada kullanılan sözlär, hem dä Evelki Günduusu bölgesinin kartaları, çünkü kiyatta yazdırılan oluşlar geçti o taraflarda.
Bibliyayı çevirän İnstitut şükür eder çeviriciyä, redaktorlara hem hepsinä, kim yardım etti Yaradılış Kiyadını gagauzçaya çevirmää, hem onnara, kim zaametini koydu tiparlamaa bu kiyadı.
Bibliyayı çevirän İnstitut, Moskva


Gagauz
Eni Baalantı, Rufi, İona, Yaradılış, gagauz dilindä
Eni Baalantı (ISBN 978-5-93943-091-0), Rufi & İona (ISBN 978-5-93943-232-0), Yaradılış (ISBN 978-5-93943-292-4)


Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Dünneyin kurulması

1 İlk baştan Allah yarattı gökü hem eri.
2 Er üzü boştu hem düzensizdi, dipsiz suların üstü karannıktı, Allahın da Duhu uçuşardı sular üstündä.
3 Allah dedi: «Ko olsun aydınnık». Da peydalandı aydınnık.
4 Allah gördü, ani aydınnık islää, da ayırdı onu karannıktan,5 verdi aydınnaa ad «gündüz», karannaa da – «gecä». Avşam oldu, sabaa oldu – ilk gün.
6 Allah dedi: «Ko olsun suların ortasında bir kubey da ayırsın suları biri-birindän».
7 Allah yarattı gök kubeyini, da kubeyin altındakı suları ayırdı üstündeki sulardan. Ölä dä oldu.8 Allah verdi kubeyä ad «gök». Avşam oldu, sabaa oldu – ikinci gün.
9 Allah dedi: «Ko gökün altındakı sular toplansın bireri da görünsün kuru toprak». Ölä dä oldu.
10 Allah kuru topraa verdi ad «er», toplanan sulara da – «denizlär». Da gördü Allah, ani bu islää.
11 Allah dedi: «Ko er üzündä büüsün eşillik: otlar, ani vererlär toom, hem türlü aaçlar, ani vererlär toom hem meyva». Ölä dä oldu.
12 Er üzü başladı etiştirmää eşillikleri: toom verän türlü otları hem toomunnan meyva verän türlü aaçları. Da gördü Allah, ani bu islää.13 Avşam oldu, sabaa oldu – üçüncü gün.
14 Allah dedi: «Ko gök kubeyindä olsunnar şafklar, aniki ayırmaa gündüzü gecedän, nışannamaa zamannarı, ölçmää günneri hem yılları.
15 Ko onnar şafk etsinnär gök kubeyindän da aydınnatsınnar er üzünü». Ölä dä oldu.16 Allah yarattı iki büük şafk (büüyünü – gündüzü kullansın deyni, küçüünü – geceyi kullansın deyni) hem yıldızları.17 Allah erleştirdi onnarı gök kubeyindä, aniki onnar şafklasınnar er üzünü,18 kullansınnar gündüzü hem geceyi hem dä ayırsınnar aydınnıı karannıktan. Da gördü Allah, ani bu islää.19 Avşam oldu, sabaa oldu – dördüncü gün.
20 Allah dedi: «Ko suda fıyıldaşsın diri cannar hem ko er üstündä göktä uçuşsun kuşlar».
21 Allah yarattı büük deniz hayvannarını hem suda kaynaşan türlü cannıları, hem türlü kanatlı kuşları. Da gördü Allah, ani bu islää,22 da iisözledi onnarı: «Yavrulayın, zeedelenin, doldurun denizleri. Er üzündä dä ko kuşlar zeedelensin».23 Avşam oldu, sabaa oldu – beşinci gün.
24 Allah dedi: «Ko er üzündän çıksınnar türlü diri cannar: sıır, ufak hayvan hem türlü yaban hayvannarı». Ölä dä oldu.
25 Allah yarattı türlü yaban hayvanı, sıır hem erdä sürünän türlü diri cannarı. Da gördü Allah, ani bu islää.
26 Allah dedi: «Yaradalım insanı Kendi simamıza görä, Bizä benzär – aniki o çorbacı olsun denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, hayvannara hem bütün er üzünä, hem er üzündä sürünän herbir diri cana».
27 Allah yarattı insanı Kendisinä benzär; Kendi simasına görä O yarattı adamı hem karıyı.28 Hem iisözledi onnarı Allah, deyip: «Duudurun da zeedelenin, doldurun er üzünü hem zapedin onu. Çorbacı olun denizdeki balıklara, gökteki kuşlara hem er üzündä yaşayan hepsi hayvannara».29 Da dedi Allah: «Bän vererim sizä imäk için er üzündeki toom verän herbir otu hem meyvasınnan toom verän herbir aacı.30 Er üzündeki hayvannara sa, hem gökteki kuşlara, hem er üzündä sürünän herbir diri cana – hepsinä, kimdä var yaşamak soluu, – Bän vererim imäk için eşil otları». Ölä dä oldu.31 Allah baktı yarattıklarına da gördü, ani hepsi pek islääydi. Avşam oldu, sabaa oldu – altıncı gün.
prev / next