Acts.18.1-Acts.18.17; Rom.1.7
2Cor.8.7; 2Cor.9.11
Luke.17.30; 1Thess.3.13; 1Thess.4.16-1Thess.4.18; Phil.3.20
Phil.1.6
John.17.21; 1John.1.3; 1Thess.5.24; 2Thess.3.3; Heb.10.23
1Cor.11.18
1Cor.3.3
Acts.18.24; Acts.19.1; 1Cor.3.4-1Cor.3.5; 1Cor.4.6; 1Cor.6.12; Titus.3.13; John.1.42
Eph.4.4-Eph.4.5
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15
2Cor.10.10
1Cor.2.1; 2Cor.2.15; Rom.1.16
Isa.29.14
Prov.21.30; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.3.19
Matt.12.38; Mark.8.11; John.2.18; John.4.48; John.6.30
Gal.5.11
1Cor.2.7; Col.2.3
Jas.2.5
Rom.3.27; Eph.2.9
Eph.1.7; Phil.3.9
Jer.9.24; 2Cor.10.17

Христост иткдг Көринтин улст илгәсн негдгч бичг

Нүр үг

Павел Көринтд чонҗ бүрдәв. Тенд христианск җирһлд болн итклднь учрсн төр хаһлхар Павел түрүн бичгән Көринтд бәәдг иткдг улст илгәнә. Тер цагт Көринт олн келн улсин Ахья хотл балһсн бәәҗ. Тиигхд грек балһсн хулд келһәрн делгрлт авчасмн, сойларн ик сана зүүҗәсмн, зүсн зүүл шаҗарн темдгтә бәәсмн. Апостол Павел чонҗд хувагдлһна болн әрүн седклин сөрүһин төр тәвҗ, гер-мал болсна болн алядлһна тускар, чонҗин диг-дарана, Әрүн Сәкүснә белгин тускар, үкләс әмдрллһнә тускар бәәх төрмүд халһхар санаһарн зовв. Эн сурврмудт Сән Зәңг ямаран хәрү өгчәхиг тер эврәннь бичгт йир гүүнәр үзүлҗәнә.
Эн дегтрт Бурхна өгчәх белгүдәс хамгин сәәннь дурн болҗахиг 13 бөлг үзүлҗәнә.

Учр-утхин зура

Нүр үг 1.1–9
Чонҗд болсн хувалһн 1.40 – 4.21
Өрк-бүлин мораль болн җирһл 5.1 – 7.40
Христианмуд болн буру номта улс 8.1 – 11.1
Чонҗин бәәдл болн сөгдлһн 11.2 – 14.40
Христосин болн иткдг улсин әмдрлт 15.1–58
Йудьяд бәәх иткдг улст дем цуглулһн 16.1–4
Эврә керг болн ашлвр 16.5–24


Хальмг келн
http://ibt.org.ru/bible
Шин Бооцан, Эклц, Рут, Цецн Селвгүд, Псалмс, Йов, Цецн Ухана Багш, Соломона хамгин сән дун
Шин Бооцан (2002 ISBN 5-93943-026-0 91-89122-70-4)
Эклц, Рут (2005 ISBN 5-93943-054-6 21-89122-98-4)
Цецн Селвгүд (2013 ISBN 978-5-93943-187-3)
Псалмс (2006 ISBN 5-93943-055-4)
Йов, Цецн Ухана Багш, Соломона хамгин сән дун (2018 ISBN 978-5-93943-254-2)
Библь орчуллһна Институт 2002, 2005, 2006, 2013, 2018Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Библь орчуллһна Институт
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Мендллһн

1-3 Бурхна таалар Христос Исусин апостол болтха гиҗ дуудгдсн Павелас болн мана ах Состенас Көринтд бәәх Бурхна баг улст менд. Мана Эцк Бурхн болн Деед Эзн Исус Христос цаһан сана болн амулң бәәдл таднд өгтхә. Христос Исусла нииләд Бурхна болсн цуг улсла, талдан һазрмудар цугталань хамдан мана Деед Эзн Исус Христосин нер дууддг улсла тадн Бурхна улс болтха гиҗ Терүнә дуудсн улс болҗанат. Исус Христос – теднә болн мана Деед Эзн.

Павел Бурхнд ханлтан өргҗәнә

4 Би тана төлә Бурхнд кезә чигн ханлтан өргнәв, яһад гихлә, Бурхн таднд Христос Исусар дамҗулад цаһан сана күртәлә.
5 Исус Христосла ниилсндән тадн цуг халхар, зүсн-зүүл үгтә болн медрлтә болсарн байн болвт.
6 Христосин туск ном таднд батрв.
7 Тиигәд тадн мана Деед Эзн Исус Христос ирхиг күләҗәхлә, Әрүн Сәкүснә альк чигн билг таднд бәәнә.8 Христос тадниг тана итклд сүл күртл бәрх. Мана Деед Эзн Исус Христосин ирх өдрлә тадн буру уга болхит.9 Бурхн итклтә. Тадниг Эврәннь Көвүн Исус Христосла – мана Деед Эзнлә – иньглтхә гиҗ Бурхн дуудвр кев.

Иткдг улс дунд болсн хувагдан

10 Ахнр-дүүнр, мана Деед Эзн Исус Христосин нерн деерәс би тадниг хоорндан зөвтән багтад бәәтн гиҗ эрҗәнәв. Тадн хоорндан бичә хувагдтн. Болв тадн ухан-седкләрн болн тоолврарн ни-негн болтн.
11 Мини ахнр-дүүнр, Хлоин төрл-садн тадна хоорнд болҗах зүтклдәнә тускар нанд келлә.12 Эн метклдән иим болҗана: негнь – би Павелынв гиҗәнә, хойрдгчнь – би Аполынв, һурвдгчинь – би Кепинв, дөрвдгчнь – би Христосинв гицхәнә.13 Христос тиигтлән хувагдви? Эс гихлә Павел тадна ормд кирст хадата билү? Эс гихлә тадн Павелын нернә төлә уснд кирслгдвт?14 Крисп болн Гайяс талдан нег чигн күүг тадн дундас уснд эс кирслсндән би Бурхнд ханлтан өргҗәнәв.15 Тер учр деерәс таднас нег чигн күн мини нернә төлә кирслгдлә гиҗ келҗ чадшго.16 Э, би Степаниг болн терүнә өрк-бүлин улсиг бас уснд кирслләв. Дәкҗ нам кениг кирслсән би мел тодлҗ чадҗахшв.
17 Яһад гихлә, Христос намаг уснд кү кирслх көдлмш кетхә гиҗ биш, Сән Зәңг тархатха гиҗ илгәлә. Тиигхләрн Тер Христосин кирсин күч уга кешгоһар Сән Зәңгиг күүнә цецн ухана кел олзллго тархатха гиҗәнә.

Христос – Бурхна чидл-күчнь болн цецн ухань болҗана

18 Яһад гихлә, мөңк зовлңд орх улст кирсин туск ном эргү ном болҗана. Бурхн аврчах маднтн болхла, энтн Терүнә чидл-күчнь болҗана.
19 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би цецн улсин медрлинь уга кехв, Би ухата улсин серлинь һазалхв».20 Тиигхлә цецн күн альдв? Эс гихлә ном цәәлһәч альдв? Эс гихлә эн делкән меткәч альдв? Эн делкән цецн гисн юмиг һәргтә болҗахиг Бурхн үзүлв.21 Яһад гихлә, Бурхн Эврәннь цецн ухаһан олзлад, Терүг әмтн цецн ухаһарн медҗ чадшгоһар кев. Болв Бурхн мана тархаҗах эргү номар Христост иткдг улсиг аврхар шиидв.22 Евреймүд өвәрц юм некнә, грекмүд цецн уха хәәнә.23 Бидн болхла кирст хадгдсн Христосин тускар цәәлһҗәнәвидн. Евреймүдт Христосин туск цәәлһвр басгч болҗана, буру номта улст Эннь эргү болҗ медгдҗәнә.24 Болв Бурхна дуудсн улст, евреймүдт, буру номта улст Христос Бурхна чидл-күчнь болн Терүнә цецн ухань болҗана.25 Яһад гихлә, Бурхна чинән татунь күүнә чидл-күчнәс күчтә болҗана, Бурхна һәргнь күүнә цецн уханас цецн болҗана.26 Тиигәд, ахнр-дүүнр, Бурхн тадниг дуудсн цагт кен болҗ йовсан ухалтн. Күүнә медләр, тадн дунд цецн улс олн биш билә, чидл-күчтәнь олн биш билә, уңг-тохмарн бәәхтәнь олн биш билә.27 Болв цецнинь ичәхин төлә эн делкән улс һәргтә гиҗ тоолҗасн әмтиг Бурхн шүүҗ авв. Чидлтәһинь ичәхин төлә эн делкән улс күчн уга гиҗ тоолҗасн әмтиг Бурхн шүүҗ авв.28 Тоомсрта чинринь уга кехәр эн делкән һәәлҗәсн, күн биш гиҗ тоолҗасн болн эгл улсиг Бурхн шүүҗ авв.29 Эн учр деерәс Бурхна өмн кен чигн күн бийән буульҗ чадшго.30 Бурхн тадниг Исус Христосла ниилүлв, Бурхн Христосар мана цецн уха кев. Христосар дамҗад Бурхн мадниг чик седклтә Эврәннь улс кев, мадниг килнцәс сулдхв.31 Тиигәд Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бийән буульҗах күн Деед Эзән буультха!»
prev / next