Matt.1.5; Jas.2.25; Heb.11.31
2Sam.17.18-2Sam.17.20
Judg.3.28; Judg.7.24
Exod.15.14-Exod.15.16; Exod.23.27
Exod.14.21; Num.21.21-Num.21.35
Deut.4.39; 1Kgs.8.23
Deut.6.13
Judg.1.24-Judg.1.25
1Sam.19.12; Acts.9.25

ЖАШЫЯ

Сөз башы

Нундун уулу Жашыя китеби (ивр. יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן‎, Ехошуа-бен-Нун) – Танахтагы (Байыркы Келишим китептериндеги) алтынчы китеп. Бул китепте Муса пайгамбардын көз жумган убагынан баштап, Нундун уулу Жашыянын каза болгон күндөрүнө чейинки эврей элинин тарыхы жазылган (б.з.ч. 1276 – б.з.ч. 1244 жылдар). Эврейлер бул китептин автору Нундун уулу Жашыя өзү болгон деп ишенишет (китептин аягында Жашыянын өлүмү жөнүндөгү бир нече аяттарды гана Шамил пайгамбар жазган). Бул китеп Ыйык Жазууда Муса пайгамбардын Тоорат китебинен кийин орун алып, Тооратта баяндалган окуялардын уландысы катары аны менен тыгыз байланышта.
Жашыя китеби Кудай ысрайыл элине беремин деп убада кылган жерди кантип ээлегендиги тууралуу айтып берет. Ал жер Канаан деп аталган.
Китеп өзү айтып берген окуялардын башкы каарманы Нундун уулу Жашыянын аты менен аталып калган. Муса пайгамбар көз жумгандан кийин ал ысрайыл элинин эл башчысы болуп дайындалган болчу.
Жашыя китеби эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө (1-12 – бөлүмдөр) ысрайыл эли Канаан жеринде көптөгөн шаар-кыштактарды басып алышы үчүн Кудай Өзү жардам берет. Кээ бир убактарда Кудай кереметтер аркылуу Өз элине кубат берет. Мисалы, Иерихон шаарын басып алууда, ошол шаардын дубалын уратып, ысрайылдар шаарга чабуул коюу үчүн жол ачып берет (6:20). Кийинчерээк, Гибон шаарын басып алууда Кудай асмандан таш жаадырып, жоону кырып салат. Андан кийин Эгедер асмандагы ордунда токтотуп коёт. ысрайыл аскерлери ушундан пайдаланып, душманды толук кырып салууга үлгүрөт (10:1-15).
Бирок ысрайылдар Эгебизге гана табынып, Ага кызмат кылабыз деген убадасын бузган убакта, Кудай аларга жардам берүүдөн баш тартат. Мисалы, Ай шаарын багындыруу үчүн согушта, ысрайыл аскерлери жеңилип калат, анткени эл Кудай менен түзгөн келишимди бузган эле (7:1-12).
Бул китептин экинчи бөлүгүндө (13-24 – бөлүмдөр) ысрайыл калкынын урууларынын ар бири өз жерлерин кантип алгандыгы айтылат. ысрайыл эли алгач Иордан дарыясынын күн чыгышындагы жерлерди басып алат. Басып алынган жерлер рубейин, гат урууларына жана менаше уруусунун жарымына бөлүп берилет.
Бирок ысрайыл журтунун калган уруулары жер ала элек болчу. Ошондуктан, жер алган рубейин, гат уруулары жана менаше уруусунун жарымынын эли калган уруулар да жерге ээ болушу үчүн, алар менен чогуу Иордандын батыш тарабындагы элдерге кол салып, алардын жерлерин ээлеп алууга милдеттүү түрдө жардам берет.
Иордандын батыш тарабынан ээлеп алынган жерлер ысрайыл элинин калган урууларына өкчөмө таш ташталып бөлүнөт. Леби уруусун болсо Кудай Өзүнө кызмат кылдыруу үчүн тандап алгандыктан, ал урууга жер бөлүнүп берилбейт. Бирок алар жашашы үчүн бардык уруулар өзүнө тийген үлүш жерлерден шаар-кыштактарды ажыратып берет.
Китептин аягында Жашыя Кудайдын ысрайыл элине кылган жакшылыктарын эстеп, эки жолу элге айтып берет. Сөзүнүн аягында Жашыя «Ошондуктан Кудай Эгеңерден коркуп, Ага берилип, ак ниеттен кызмат кылгыла. Дарыянын аркы өйүзүндө жана Мисирде ата-бабаларыңар ийбадат кылган кудайлардан баш тартып, өз Эгеңерге кызмат кылгыла» (24:14) деп айткан.

Мазмуну

I. Канаан жерине жортуул (1:1–5:12)
А. Кудайдын Жашыяны тандашы (1-бөлүм)
Б. Иерихондогу чалгынчылык иштер (2-бөлүм)
В. Иордан дарыясынан өтүү (3-бөлүм)
Г. Эстелик таштар жана Иордандан өтүүнүн аякташы (4-бөлүм)
Д. Ысрайыл элинин ыйыкталышы жана Азаттык майрамын майрамдоо (5-бөлүм) II. Канаанды басып алуу (5:13–12:24)
А. Кудайдын аскерлеринин аскер башчысы (5:13-16)
Б. Ысрайыл аскерлеринин ыйык казаттары (6-8-бөлүмдөр)
В. Канаандын түштүк элдерине каршы жортуул (9-10-бөлүмдөр)
Г. Канаандын түндүк элдерине каршы жортуул (11:1-15)
Д. Ысрайылдар ээ болгон жеңиштер (11:16-12:4)
III. Канаан жерин үлүштөргө бөлүштүрүү (13–21-бөлүмдөр)
А. Эки жарым уруунун үлүштөрү (13-бөлүм)
Б. Калептин энчиси (14-бөлүм)
В. Тогуз жарым уруунун энчисине жер бөлүштүрүү (15:1-19:48)
IV. Канаандагы кийинки жылдар (22-24-бөлүмдөр)
А. Чек арадагы өз ара түшүнбөстүктү иликтөө (22-бөлүм)
Б. Нундун уулу Жашыянын өмүрүнүн акыркы күндөрү (23:1-24:28)
В. Текстке кошумча маалымат (24:29-33)


Ыйык Китеп
https://ibt.org.ru/ru/media?id=KGZ/cyrl
Ыйык Китеп (2020) Библия (Ыйык Китеп) на кыргызском языке включает в себя Тоорат (Тора), Забур (Псалмы) и Инжил (Евангелие), писания пророков и некоторые другие книги. Священное Писание писалось и составлялось на протяжении 1500 лет более, чем 40 людьми, руководимыми Божьим Святым Духом. Библейское Общество Кыргызстана совместно с Центром «Лингвосервис» и Объединенными Библейскими Обществами в настоящее время переводят первую часть Библии – Ветхий Завет с целью донести его до кыргызского народа на родном языке, сохранив при этом первоначальный смысл. В этом уникальность данного перевода. Поэтому переводчики работают с текстом первоисточника на иврите. Мы верим, что через перевод Библии на кыргызский язык еще больше кыргызов узнают об Иисусе Христе.


Copyrighted: © 2017, 2020 Кыргызстандын Ыйык Китеп Коому

Кыргызстандын Ыйык Китеп Коому (UBS)
г. Бишкек, ул. Ибраимова, дом 181
kyrgyzbible@gmail.com
артка
жабуу
:

Иерихонго чалгынчылардын жиберилиши

1 Нундун уулу Жашыя Шиттим калаасынан эки кишини: «Барып, Канаан жерин, андагы Иерихон шаарын чалгындап келгиле», – деп жашыруун жиберди. Алар жөнөп кетишти да, Рахап аттуу сойку аялдын үйүнө келип, ошол жерде түнөп калышты.
2 Ошондо Иерихондун падышасына: «Бүгүн түнү бул жакка жерибизди чалгындоо үчүн ысрайылдар келишиптир» деген кабар жетти.
3 Иерихондун падышасы өз кишилерин Рахапка жиберип: «Үйүңө келген кишилерди сыртка чыгарып бер, алар жерибизди байкап, чалгындоо үчүн келишиптир», – деп айттырды.4 Бирок аял ал экөөнү тең жашырып койгон болчу.
– Ооба, мага чоочун бирөөлөр келишкен, бирок алардын кайдан келгенин билген эмесмин, – деп жооп берди аял.
5 – Алар күүгүмдө, шаар дарбазалары жабылар убакта кетип калышкан. Кай тарапка кетишкенин билбеймин. Тезирээк алардын артынан сая түшсөңөр, кубалап жетерсиңер.
6 Өзү болсо аларды тамдын үстүнө ээрчитип чыгып, ошол жердеги жайылган зыгыр боолорунун астына жашырып койгон эле.
7 Куугунчулар Иорданга барчу жол менен алардын артынан кечүүгө чейин кубалап барышты. Алар чыгып кетери менен шаар дарбазалары жабылды.
8 Чалгынчылар жата электе, аял үйдүн үстүнө чыгып барып,
9 аларга мындай деди:
– Бул жерди Жараткан Эге силерге бергенин билемин. Бүт элибиз силерден коркуп, ындыны өчтү.
10 Себеби Мисирден чыкканыңарда Жараткан Эге алдыңарда Кызыл деңиздин суусун кургатканын, Иордандын аркы тарабындагы өзүңөр садага чаап салган аморлордун эки падышасы Сихон менен Огду силер эмне кылганыңарды укканбыз.11 Бул жөнүндө укканыбызда, силерден корккондуктан жүрөгүбүз мокоп, баарыбыздын ындыныбыз өчтү. Себеби силердин Кудайыңар Жараткан Эге – жогорку көктүн да, төмөнкү жердин да Кудайы экен.12-13 Эми болсо, суранамын, мен силерге ырайым кылгандай, силер да атамдын үй ичине ырайым кылабыз деп Кудайды оозанып ант бергиле. Менин ата-энем, ага-иним, эже-сиңдилеримдин баарын үй-бүлөлөрү менен өмүрүн сактап, тирүү калтырабыз деп мага кепилдик бергиле.14 Тигилер ага:
– Сөзүбүздө турбасак, силердин ордуңарга биздин жаныбыз кыйылсын! – дешти. – Эгерде биз жөнүндө айтып, чыккынчылык кылбасаң, Жараткан Эгебиз бул жерди бизге бергенде сөзүбүздө туруп, сага ырайым кылабыз.
15 Анын үйү шаар дубалында жайгашкандыктан, аял аларга терезе аркылуу аркан менен төмөн түшкөнгө жардам берди.
16 Рахап аларга:
– Куугунчулар силерди таап албашы үчүн, тоону көздөй кеткиле. Куугунчулар кайтып келгенче ошол жерде үч күн жашына тургула, андан соң өз жолуңар менен кетип калгыла, – деди.
17 Тигилер болсо ага мындай дешти:
– Эгерде мындай кылбасаң, анда сага берген антыбыздан эркин болобуз:
18 Бул жерге келгенибизде, бизди төмөн түшүрүп жаткан терезеңе ушул кызыл арканды байлап кой, ата-энеңди, бир туугандарыңды, атаңдын бүт үй ичин үйүңө чогулт.19 Эгерде кимдир-бирөө үйүңдөн сыртка чыкса, анын каны өз мойнунда болот. Ал үчүн биз күнөөлүү болбойбуз. Бирок эгер үйүңдүн ичиндегилердин кимисине болбосун биздин кишилер кол көтөрүп өлтүрсө, анын төгүлгөн канына биз айыптуу болобуз.20 Эгерде биз жөнүндө кимдир-бирөөгө ооз ачсаң, анда да сага берген антыбыздан эркин болобуз.
21 – Жарайт. Силер айткандай болсун, – деп, аял аларды жөнөтүп жиберди. Алар кетери менен кызыл арканды терезеге байлап койду.

Чалгынчылардын конушка кайтып келиши

22 Чалгынчылар тоолорду көздөй жөнөп кетишти. Куугунчулар жолдун баш-аягын тинтип, таппай кайтып келгенге чейин, ошол жерде үч күн жатышты.
23 Ошондон кийин гана тиги эки киши келген жолуна кайра кайтты. Алар тоодон түшүп, Иордандын кечүүсүнөн өтүштү да, Нундун уулу Жашыяга келип, болгон иштин баарын айтып беришти.24 Алар Жашыяга: «Жараткан Эгебиз ал жердин баарын биздин колубузга бергени чын экен. Ал жердин бүт жашоочулары бизден катуу коркуп, эси чыгып жатыптыр», – деп айтышты.