John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

Муса Пайхамбардынъ биринши Китабы.

Яратылув

Кирис соьз

Оьрметли окувшылар!
Колынъыздагы Яратылув Китабы – Библияды туьзетаган китапларынынъ бири. Библия, Китаплардынъ китабы – савлай дуныяда энъ коьп окылатаган эм сыйланатаган китаплардынъ бириси болады. Библия эм онынъ айырым кесеклери дуныя динлери – иудаизм, христиан эм ислам ман – кие деп, оьрметленеди.
Аьр бир аьдемнинъ, дуныядынъ кайсы еринде де яшаса да, миллети кайдай болса да, кайдай динге табынса да, бу китапты оьз тилинде окымага амалы болмага керек. Библия, кайсы заманда да аьдемлерди ойландырган: биз кайданмыз, не зат уьшин яшаймыз, дуныяда яманлык неге солай бир коьп, оьлгеннен сонъ аьдемди не зат саклайды деген соравларга явап береди.
Библия дуныядынъ яратылганыннан баслап янъы эрадынъ биринши оьмирине дейим болган затлар акында туьрли авторлар ман оьмирлер узагы язылган 66 китаптан туьзилген. Библия эки уьйкен кесекке боьлинеди – Эски Антласув (Таурат, Забур) эм Янъы Антласув (Инжил). Янъы Антласув Иса Масихтинъ эм Ога ызлаганлардынъ яшавлары эм ислери, биринши христиан ямагатынынъ туьзилуьви эм оьрленуьви акында хабарлайды.
Эски Антласув Муса пайхамбардынъ Бескитаплыгыннан, тарих китаплардан, пайхамбарлардынъ китапларыннан эм шайирлик китаплардан туьзиледи. Мусадынъ Яратылув Китабы сол Эски Антласувдынъ биринши китабы болып калмай, савлай Кие Язувдынъ негиз салувшы китапларынынъ бириси болады. Ол дуныя эм аьдем яратылувы, куьналыктынъ басланувы эм кыйналувлар, Алла ман аьдем арасында айкасувлар акында хабарлайды.
Яратылув Китабы эки кесекке боьлинеди. Биринши кесек – 1-11 боьликлер. Бу боьликлерде дуныя эм аьдем яратылувы, Адам эм Ава, Кабил эм Абил, Нух эм дуныя сувалынувы, Бабыл каласы акында хабарланады.
Экинши кесек – 12-50 боьликлер. Олар еврей халкынынъ тарихи акында хабарлайдылар. Халктынъ ата-бабасы Ибрагим пайхамбар Аллага ыйнанганы эм онынъ улы Исхак эм немереси Якуп акында окымага болаяк. Исраилдинъ 12 несилининъ басы болган Якуптынъ 12 улы акында язылады. Экинши кесекте Якуп аьели мен Мысырда калай яшаганы акында хабарланады.
Библияды коьшируьвши институт коьшируьвшилерге, редакторларга эм коьшируьвде, соьйтип те баспалавда ярдам эткенлерге разылыгын билдиреди. Ногай окувшылары Библияды тувган тилинде окымага амаллары болганы уьшин куванамыз.
Кие Китапты коьшируьвши институт, Москва


Ногай тили
Инжил, Муса Пайхамбардынъ биринши Китабы (Яратылув), Рут китабы, Эстер китабы, Юнус китабы, улейманнынъ таварыхлары
Инжил(ISBN 978-5-93943-164-4); Муса Пайхамбардынъ биринши Китабы (ISBN 978-5-93943-224-5); Рут китабы, Эстер китабы, Юнус китабы (ISBN 978-5-93943-059-7); Сулейманнынъ таварыхлары (ISBN 978-5-93943-227-6)


Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Дуныядынъ яратылувы

1 Басында Алла коьк пен ерди яратты.
2 Ер бос эм шоьллик эди, денъиздинъ уьсти каранъалык эди, Алла рухы сувлар уьстинде эсе эди.
3 Алла айтты: «Ярык болсын». Ярык болды.
4 Алла, ярыктынъ калай аьруьв болганын коьрип, оны каранъалыктан айырды,5 ярыкка «куьн» деген атты, а каранъалыкка «кеше» деген атты берди. Аксам болып, танъ атты – биринши куьн.
6 Алла: «Сувларды эки айырган, арасында аспан болсын», – деди. Эм соьйтип болды.
7 Алла аспанды яратты, аспан астындагы сувларды аспан уьстиндеги сувлардан айырды,8 аспанга «коьк» деген атты берди. Аксам болып, танъ атты – экинши куьн.
9 Алла: «Коьк астындагы сувлар бир орынга йыйылсынлар эм катылык коьринсин», – деди. Соьйтип те болды.
10 Алла катылыкка «ер» деген атты, а йыйылган сувларга «денъизлер» деген атты берди. Бу заттынъ калай аьруьв болганын Алла коьрди.
11 Алла: «Ер оьсимликлер тувдырсын: урлык берген коьгоьленлер, урлыгы болган емис берген туьрли тереклер болсын», – деди. Эм солай болды.
12 Ер оьсимликлер тувдырды: урлык беретаган туьрли коьгоьленлер, урлыклары ман емис беретаган туьрли тереклер тувдырды. Бу заттынъ калай аьруьв болганын Алла коьрди.13 Аксам болып, танъ атты – уьшинши куьн.
14 Алла: «Коьк аспанында куьнди кешеден айырар, заман шакларын билдирер, куьнлер эм йыллар санар уьшин ярык берген затлар болсынлар.
15 Олар коьк аспаныннан ярык берсинлер эм ерди ярыкландырсынлар», – деди. Эм солай болды.16 Алла эки уьйкен ярык берген затты яратты. Уьйкенин – ол куьнлерге, кишкейин – кешелерге басшылык этсинлер деп яратты. Юлдызларды да болдырды.17 Алла оларды коьк аспанында, ерди ярыкландырсынлар,18 куьнлер эм кешелердинъ авысувын тергесинлер эм ярыкты каранъалыктан айырсынлар деп орынластырды. Бу заттынъ калай аьруьв болганын Алла коьрди.19 Аксам болып, танъ атты – доьртинши куьн.
20 Алла: «Сув януварларга толсын. А ер уьстинде, коьк аспанында, куслар ушсынлар», – деди.
21 Алла уьйкен денъиз януварларын, сув ишинде кайнаскан туьрли янлыларды, канатлыларды яратты. Бу заттынъ калай аьруьв болганын Алла коьрди,22 эм оларга: «Емисли эм коьп санлы болынъыз, денъиз сувларын бийленъиз. А ерде куслар коьп болсын», – деп разылыгын берди.23 Аксам болып, танъ атты – бесинши куьн.
24 Алла: «Кара ер янлылардынъ коьплеген туьрлилерин: мал, ерде йылысатаган янлылар эм туьрли кийик айванлар яратсын», – деди. Эм солай болды.
25 Алла ер уьстинде яйылган коьплеген туьрли кийик айванларды, малды эм ерде йылысатаган янлыларды яратты. Бу заттынъ калай аьруьв болганын Алла коьрди.26 Сонда Алла: «Аьдемди оьз келбетимизге коьре яратайык. Ол Бизге усасын, денъиздеги балыкларды, коьктеги кусларды, малды, буьтин ерди эм ерде йылысатаган баьри янлыларды оьзине бойсындырсын», – деди.
27 Алла аьдемди Оьзининъ келбетине коьре яратты. Соьйтип аьдем Алла келбетинде яратылды. Алла аьдемлерди эркек пен хатын этип яратты.
28 Оларга: «Емисли эм коьп санлы болынъыз, ерди толтырынъыз эм бийленъиз. Денъиздеги балыкларды, коьктеги кусларды эм ерде йылысатаган янлыларды оьзинъизге бойсындырынъыз», – деп разылыгын берди.29 Эм Алла: «Мен сизге баьри ер уьстинде урлык беретаган буьтин оьленлерди, емисинде урлыгы болган буьтин тереклерди азыкка беремен.30 Буьтин кийик айванларга, коьктеги кусларга, ерде йылысатаган янлыларга – ишинде яшав тынысы болган баьри затларга – азыкка оьсимликлердинъ ясыллыгын беремен», – деди. Эм солай болды.31 Алла Оьзи яратканларга карады – баьри зат та бек аьруьв эди. Аксам болып, танъ атты – алтыншы куьн.
prev / next