Илкинҗи оглуны – иң гадымы голязмаларда: «бир огул».
Luke.3.23-Luke.3.38; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Ps.131.11; Isa.11.1; Jer.23.5; Luke.1.32; Luke.1.69; John.7.42; Acts.2.30; Acts.13.23; Rom.1.3; 2Tim.2.8; Rev.22.16; Gen.22.18; Gal.3.16
Gen.21.3; Gen.25.26; Gen.29.35
Ruth.4.18-Ruth.4.22; 1Chr.2.1-1Chr.2.15
Josh.6.24
1Sam.16.1; 1Sam.17.12; 2Sam.12.24; 2Sam.12.10
Matt.1.7-Matt.1.10; 1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Kgs.15.1; 1Chr.3.11-1Chr.3.12
1Chr.3.15-1Chr.3.16; Esth.2.6; Jer.24.1; Jer.27.20
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Luke.3.27; Ezra.3.2
Luke.3.23
Matt.2.4; Matt.11.2; Matt.16.16; Matt.22.42; Matt.23.10; Mark.8.29; Luke.3.15; John.1.41; John.4.25
Matt.1.1; Mark.1.1; John.1.17; John.17.3; Matt.1.16; Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.24.1
Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.1.25; Luke.1.31; Luke.2.21; Luke.2.11; Acts.4.12; Acts.5.31; Acts.13.23; Acts.13.38; Acts.3.26
Matt.21.4; Matt.26.56; John.19.36; Matt.2.15; Matt.2.23; Matt.4.14; Mark.14.49
Isa.7.14; Isa.8.8; Isa.8.10; Matt.28.20
Matt.1.21
TKCI
http://ibt.org.ru/bible
Мукаддес Китап Терҗиме Институты, Инҗил түркмен дилинде.Copyrighted: © Мукаддес Китап Терҗиме Институты, Москва

Мукаддес Китап Терҗиме Институты
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Иса Месихиң несил шеҗереси

1 Бу китап Ыбрайымың оглы болан Давудың оглы Иса Месихиң несил шеҗере китабыдыр.
2 Ыбрайым Ысхагың атасыды. Ысхак Якубың атасыды. Якуп Иуда ве онуң доганларының атасыды.3 Иуда Тамарадан доглан Пересиң ве Зерахың атасыды. Перес Хесроның атасыды. Хесрон Рамың атасыды.4 Рам Аминадабың атасыды. Аминадап Нахшоның атасыды. Нахшон Салмоның атасыды.5 Салмон Рахавдан доглан Боазың атасыды. Боаз Рутдан доглан Обедиң атасыды. Обед Ессәниң атасыды.6 Ессе Давут патышаның атасыды. Давут Урияның аялындан болан Сүлейманың атасыды.7 Сүлейман Рехавамың атасыды. Рехавам Абияның атасыды. Абия Асаның атасыды.8 Аса Ехошафатың атасыды. Ехошафат Ёрамың атасыды. Ёрам Узияның атасыды.9 Узия Ётамың атасыды. Ётам Ахазың атасыды. Ахаз Хизкияның атасыды.10 Хизкия Манашәниң атасыды. Манаше Амоның атасыды. Амон Ёшияның атасыды.11 Ёшия Бабыл сүргүни вагтында доглан Ехонияның ве онуң доганларының атасыды.12 Ехония Бабыл сүргүнинден соң доглан Шеалтиелиң атасыды. Шеалтиел Зерубабелиң атасыды.13 Зерубабел Абихудың атасыды. Абихуд Элякимиң атасыды. Эляким Азорың атасыды.14 Азор Садокың атасыды. Садок Ахимиң атасыды. Ахим Элихудың атасыды.15 Элихуд Элиязарың атасыды. Элиязар Маттаның атасыды. Маттан Якубың атасыды.16 Якуп Меръемиң адамсы Юсубың атасыды. Меръемден хем Месих дийлен Иса догулды.17 Шейлеликде, Ыбрайымдан Давуда ченли болан несиллер җеми он дөрт аркадыр. Давутдан Бабыл сүргүнине ченли хем он дөрт, Бабыл сүргүнинден Месихе ченли хем он дөрт аркадыр.

Иса Месихиң доглушы

18 Иса Месихиң доглушы шейле болды: Онуң эҗеси Меръемиң Юсуп билен адаглыка, бири-бирлери билен яссыкдаш болмазларындан өң, Мукаддес Рухдан гөврели боланлыгы әшгәр болды.
19 Онуң адамсы Юсуп бир догры адам болансоң, оны утанҗа гоймак ислемән, яшырынлык билен бошатмагы йүрегине дүвди.20 Эмма ол бу затлар хакда ойланып йөркә, Реббиң бир перишдеси онуң дүйшүне гирип: «Эй, Давут оглы Юсуп! Сен Меръеми өзүңе аяллыга алмакдан горкма, чүнки онуң гөвресинде дөрән зат Мукаддес Рухдандыр.21 Ол бир Огул дограр, сен Онуң адына Иса дакарсың, чүнки Ол Өз халкыны гүнәлеринден халас эдер» дийди.22 Буларың хеммеси Реббиң пыгамбер аркалы айдан шу сөзүниң ерине етмеги үчин болды:23 «Ине, бир гыз гөврели болуп, бир огул дограр, Онуң адына Эммануел дакарлар». Бу – «Худай бизиң билендир» диен маныны берйәр.
24 Юсуп укудан оянанындан соң, Реббиң перишдесиниң табшырышы ялы, аялыны алды.25 Аялы илкинҗи оглуны догурянча, онуң янында ятмады, чаганың адына болса Иса дакды.
prev / next