Еврей дылда «кижи» (адам) деп сөс «довурак» (адама) деп сөске дөмейлешкек.
Еврей дылда «эр» (иш) деп сөс «кыс» (ишша) деп сөске дөмейлешкек.
1Cor.15.45
Gen.3.22; Rev.2.7; Rev.22.2
1Sam.15.7
Dan.10.4
Gen.10.11-Gen.10.12
Gen.15.12; 1Sam.26.12
Matt.19.5; Mark.10.7; 1Cor.6.16; Eph.5.31

Ыдыктыг Библия

тыва дылда

Бирги үндүрүлге

Саналдар чоргузар адрес: ibt_inform@ibt.org.ru
ISBN 978-5-93943-163-7
© Институт перевода Библии, Москва, 2011

Эге сөс

Эр­гим ном­чук­чу­лар! Си­лер­ниң мур­ну­ңар­да – Биб­лия деп ыдык­тыг ном­нал­дың ты­ва дыл­че бү­рүн очул­га­зы­ның баш­тай­гы үн­дү­рүл­ге­зи.

Биб­лия деп чүл?

Библия болза янзы-бүрү шажын-чүдүлгелиг улустуң санап турары-биле, кижи төрелгетенниң төөгүзүнде эң өндүр улуг номнарның бирээзи. Библия – «номнар» дээн грек сөстен укталган, христиан чаңчылда (база чамдык кезектери-биле иудей болгаш мусульман чаңчылдарда) Ыдыктыг Бижилге деп хүлээп көрүп турар номнар чыындызы-дыр.
Библия ийи кол кезектен тургуст унган:
1) Эрг и Чагыг-керээ. Бо 39 номдан тургуст унган чыынды Христостуң төрүттүнерин иң оранчок мурнунда муң ажыг чыл дург узунда эрте-бурунгу еврей болгаш арамей дылдарга бижиттинген, ында Бурган биле еврей чонн уң аразында харылзааже кичээнгейни мөөңнээн. Бо чыындыже еврей чоннуң төөгүзү, израи ль ниитилелдиң шажын-чүд үлге хоойлулары болгаш дүрүмнери, Бурганны алдаржыткан кайгамчык уран-чечен шүлүктер болгаш ырлар, мөрг үлдер, ханы философч у боданыышк ыннар, келир үе дугайында өтт үр билген медеглелдер дээш өске-даа хөй чүүлдер кирип турар.
Баштайгы беш номну Моисейниң Беш ному азы Моисейниң Хоойлузу деп адаар. Еврейлерниң бурунг у төөгүзүнге Моисей деп кижиниң Бурган биле Ооң чон унуң аразынга дугуруштурукчу бооп күүсеткени онза чуг ула ролюн ынчаар демдеглээни ол. Оон аңгыда Эрги Чагыг-керээже Дээрги-Чаяакчының изра ильчилерге эжелеп алгаш, ээлеп чурттаар кылдыр бергени черге оларның амыдыралының дугайында база израиль чонн уң баштыңчылар, хааннарының чедиишк иннери болгаш буураашкыннарының дуга йында бижээн номнар кирген. Ооң соонда Бурганны алдаржыдарынга база кижилерни мерген угаанныг боорунга өөредип турар бөл үк поэтиктиг номнар кирген. Эрги Чагыг-керээ Улуг болгаш Бичии Медээчи лерниң (Дээрги-Чаяакчының сөзүн чонга медээлеп, ону Аңаа шынчы чоруун үревес кылдыр кыйгырар салымныг улустуң) номнары-биле доост уп турар.
2) Чаа Чаг ыг-керээ. Бо 27 номдан тург уст унган чыынды Иисус Христ ост уң төрүтт үнгениниң соонда, бист иң эран ың 1-ги вегинде бурунг у грек дылга бижитт инг ен. Чаа Чаг ыг-керээн иң кол өзээ – Иисус Христ ост уң, делегейн иң Камгалакч ызын ың амыдырал ы, өөр ед ии, өлүмү болг аш кат ап дирилг ен ин иң дуг ай ынд а төөг үп тур ар дөрт Буя нн ыг Мед ээ бол ур. Оон «Элч иннерн иң ажыл-чоруд улг азы» деп номда Иисус дээрже көд үрл үп үне берген соонда, христ иа н ниитилелд иң башт айг ы чылдарын ың дуг ай ында база Ооң өөрен икч илерин иң Буянныг Мед ээн и Рим империя зынга канчаар нептеред ип эгел ээн иниң дуг ай ында чугаалап турар. Оон аңгыда Чаа Чагыг-керээже Христост уң өөрен икч илерин иң христ иа н ниитилелдер болг аш хуу кижилерг е оларның бүзүрел ин детк иири-биле база Дээрг и-Чаяакч ыг а таарымчал ыг амыд ырал дуг ай ында сург аал кыл ыры-биле бижээн чаг аалары кирг ен. Чаа Чаг ыг-керээн иң сөөлг ү ному – Иоаннга Бургандан Ажыдыышкын, ында символ икт иг дыл ажыглап, Бург анн ың ам Аңаа удур туржуп турар күштерни дол узу-биле тиил ээрин илереткен.

Эге дөс

Киирилде

Эрги Чагыг-керээ «Эге дөс» деп ном-биле эгелээн. Бо ном еврей дылда Берешит (Эгезинде) деп аттыг. Номнуң тыва ады ооң өртемчейниң, кижи төрелгетенниң болгаш израиль чоннуң тывылганының дугайында чугаалап турар утказын илереткен. Иудей чаңчыл ёзугаар «Эге дөс» Моисейниң бижээни баштайгы ном кылдыр санаттынып турар.
«Эге дөс» деп ном чогаал стильдериниң, хевирлериниң янзы-бүрүзү-биле онзагай – бирде байырланчыг тоожулал, бирде сонуурганчыг, шимчээшкинниг чугаа, бирде аймак-чоннарның даңзызы, бирде шүлүк хевирлиг йөрээшкиннер... Ындыг-даа болза, кандыг-даа арында номнуң кол киржикчизи – Бурган. Эгезинде (1–11 эгелер) Бодунуң сөзү-биле бүгү өртемчейни канчаар чаяаганын, делегейниң бүгү чоннарының кайыын укталып тывылганын чугаалап турар. Бурганның өндүр бедии чүгле Ооң күчү-күжүн дамчыштыр эвес, а Бодунуң чаяалгазынга ынакшылын дамчыштыр база илерээр: Бодунуң чаяап каан улузу Аңаа удур бачыт үүлгедиринге хандыкшыырга безин, Ол ындыгларны кагбайн, олар дээш сагыш човаарын соксатпайн турар.
Оон ыңайгы тоожулаашкында (12–50 эгелер) Бурганның шилип алган кижилериниң дугайында чугаалап турар. Бурган оларның салгалдары Аңаа хамааржыр онзагай чон апарзын деп бодап алган. Авраам, Исаак, Иаков болгаш Иаковтуң он ийи оглунуң дугайында чугаада Бурганның оларга берген аазаашкыннары дыңналыр: оларның салгалдары хөй санныг бооп, Бурганның аазаан черин ээлеп аар; олар бүгү кижи төрелгетенге ачы-дуза көргүзер. Олар бачыт чок кижилер эвес турган – оларның кошкак талаларының болгаш багай үүлгедиглериниң дугайында «Эге дөстен» хөйү-биле номчуур бис. Ынчалза-даа олар Бурганның кыйгырыынга бүзүрел-биле Ону тооп дыңнап харыылааннар.


Тыва дыл
http://ibt.org.ru/bible
Тыва дыл


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next
1 Шак ынчалдыр дээр биле черни база оларда бүгү чүвелерни аайлаштыр боттандырып төндүрген.
2-3 Чедиги хүнге чедир Бурган Бодунуң ажыл-херээн дооскан. Ынчан Ол чедиги хүннү алгап-йөрээп, «ыдыктыг» деп чарлаан, чүге дээрге ол хүн Бурган Бодунуң бүгү ажыл-херээн дооскаш, дыштанган.

Кижи амытанны чаяап кааны

4 Дээр биле черниң дугайында, Дээрги-Бурган-Чаяакчының оларны чаяап бүдүргениниң дугайында чугаа бо-дур.
5 Кажан Дээрги-Бурган-Чаяакчы черни болгаш дээрни чаяап турда, чер кырынга оът-сиген-даа, ыяш-даш-даа чок турган. Дээрги-Бурган-Чаяакчы черже ам-даа чаъс чагдырбаан турган, оон аңгыда черни болбаазырадыр кижилер база чок турган.
6 Чүгле харын черден көдүрүлген бус-туман бүгү черниң кырын шыгыдып турган чүве-дир.7 Ынчан Дээрги-Бурган-Чаяакчы черниң довураандан кижини чаяагаш, ооң думчуунче амыдыралдың тыныжын киир үрүптерге, кижи амылыг апарган.
8 Чөөн чүкте Эдем деп черге Дээрги-Бурган-Чаяакчы сесерлик тарып өстүргеш, чаяап каан кижизин аңаа чурттадып каан.
9 Дээрги-Бурган-Чаяакчы ол сесерликке аянныг чараш, чиксенчиг чимистерлиг ыяштарны тарып өстүрген, а сесерликтиң ортузунга амыдыралдың ыяжын болгаш эки-бакты угаап билириниң ыяжын олуртуп каан.10 (Эдемден үндүр аккан хем сесерликти суггарып турган, а ооң соонда ол дөрт адырга чарлы берген.11 Оларның бирээзиниң ады – Фисон: ол алдын шыгжамырлыг Хавила деп чуртту таварып аккан.12 Ол чурттуң алдыны эки, ында бдолах деп чаагай чыттыг чүүл болгаш үнелиг оникс даштар бар.13 Ийиги хемни Гихон дээр: ол Хуш деп чуртту таварып аккан.14 Үшкү хемниң ады – Хиддекел. Ол Ассур хоорайдан чөөн чүкче агып чыткан. Дөрткү хем – Евфрат.)
15 Дээрги-Бурган-Чаяакчы кижини Эдемниң сесерлиинге ону болбаазыратсын база камгалап-карактазын дээш чурттадып каан.
16-17 Дээрги-Бурган-Чаяакчы кижиге мынча деп чагаан: «Бо сесерликте эки-бакты билириниң ыяжындан аңгыда, өске бүгү ыяштарның чимизин чип болур сен. Ол ыяштың чимизин чиве: бир эвес ону амзаптар болзуңза, ол-ла хүн өлүр сен».
18 Дээрги-Бурган-Чаяакчы: «Кижи чааскаан боорга, багай-дыр. Аңаа боду-биле дөмей дузалакчыдан чаяап берейн» – дээн.
19 Дээрги-Бурган-Чаяакчы довурактан янзы-бүрү дириг амытаннарны, дээрниң куштарын чаяагаш, оларны кижи канчаар адаарын көөр дээш, аңаа эккеп берген. Шак ынчалдыр кижи бүгү дириг амытаннарга аттарны берген.20 Кижи бүгү-ле азырал болгаш черлик дириг амытаннарга база дээрниң куштарынга аттарны берген, ынчалза-даа оларның аразындан бодунга дөмей дузалакчы тыппаан.21 Ынчан Дээрги-Бурган-Чаяакчы кижини ханы уйгуже киирипкеш, ооң бир ээгизин ап алгаш, орнун эът-биле дуглап каан.22 Дээрги-Бурган-Чаяакчы адырып алган ээгизинден кыс кижини чаяагаш, ону эр кижиге эккелген.23 Кижи мынча дээн:
«Ол-дур харын!
Бо дээрге мээң сөөгүмден үнген сөөк,
эът-бодумдан үнген эът-бот-тур.
Эр кижиден ол алдынган болганда,
кыс деп адаттырзын».
24 (Эр кижи ада-иезин каапкаш, кадайы-биле катчып, чаңгыс мага-бот апаарының чылдагааны мында-дыр.)
25 Олар – эр кижи-даа, ооң кадайы-даа – эвеген чанагаш болганнар, ынчалза-даа эгенишпээннер.
prev / next