Rom.1.1; 2Cor.1.1; Eph.1.1; Col.1.1; 2Tim.1.1
1Cor.6.11; 1Cor.1.30; John.17.19; Rom.1.7; Acts.9.14
1Cor.1.2
Rom.1.8
2Cor.9.11; 2Cor.6.10; 2Cor.8.7; 1Cor.12.8; Rom.15.14; 1John.2.20
2Tim.1.8; 2Thess.1.10; 1Tim.2.6; Rev.1.2
Rom.8.19; Phil.3.20; Heb.9.28; Luke.17.30; 2Pet.3.12
Phil.1.6; 1Thess.3.13; Col.1.22; 1Cor.5.5; 2Cor.1.14; Phil.2.16; Luke.17.24
1Cor.10.13; Deut.7.9; Isa.49.7; 2Cor.1.18; 1John.1.3
1Cor.11.18; Phil.1.27
1Cor.3.3
1Cor.3.4; Matt.23.9-Matt.23.10; Acts.18.24; John.1.42
1Cor.12.5; 2Cor.11.4; Eph.4.5; Acts.8.16
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15; 1Cor.16.17
1Cor.2.1; 1Cor.2.4; 1Cor.2.13; 2Cor.10.10; 2Cor.11.6; 2Pet.1.16
1Cor.1.21; 1Cor.1.23; 1Cor.1.25; 1Cor.2.14; 2Cor.2.15; 2Cor.4.3; 2Thess.2.10; 1Cor.15.2; Acts.2.47; Rom.1.16; 1Cor.1.24
Isa.29.14; Job.5.12-Job.5.13; Jer.8.9; Matt.11.25
Isa.19.12; 1Cor.2.6; 1Cor.3.19; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.1.26
Matt.12.38
Gal.5.11; 1Pet.2.8
1Cor.1.18; 1Cor.1.30; Col.2.3; Luke.11.49
1Cor.2.8; John.7.48; 1Cor.1.20; Matt.11.25
Jas.2.5; Ps.8.3
Rom.4.17; 1Cor.2.6; Job.34.19; Job.34.24
Eph.2.9; Judg.7.2
1Cor.1.24; Jer.23.5-Jer.23.6; Jer.33.16; 2Cor.5.21; Phil.3.9; 1Cor.1.2; Eph.1.7; Col.1.14; Rom.3.24
2Cor.10.17; Jer.9.23-Jer.9.24

Павелнің коринфтегілерге пастағы пічии

Пурунғы Грек чирінде Коринф саар ӧӧн садығ кіннерінің пірсі полған. Павел иң пастап наа эраның 50 чыллары тузында анда Чахсы Хабардаңар чоохтап, ӱгреткен. Павел, Коринфтең парыбысхан соонда, Христос киртіністіг тигірибнең пічік алыс сыххан. Пу Коринфсер ысхан пічіктернің ікінҷізі (пастағызы Наа Молҷаға кірбеен). Павел аны 50 чылларның ортызында Ефес саардаң ысхан.
Коринфтегі тигірибнің кӧп сидік сурығлар сығыс килген: Павел Коринфтең парыбысханда, андағы тигірибнің араласчыларының илеедезі христиан кізее турыстығ нимес чуртап сыхханнар. Ағаа хоза оларның піреелері Павелнің ӱгредии сын нимес, ол позы, тізең, аарласнаң тузаланминча тіп сыхханнар.
Пічіктің пастағы чардығында (1–6 пастағлар) Павел хығырығҷыларны Христос киртінізіне тудынып, иптіг чуртирға ӱгретче. Пічиинің соонзар (7:1–16:4) коринфтегілернің алынҷа чуртас сурығларына нандырығ пирче: иреннернің паза ипчілернің аразындағы хылыныстардаңар, тӧс-худайларға салған тамахтаңар, Худайға пазырарында тудынчатхан оңдайларның изерезінеңер, Хут пирчеткен сыйыхтардаңар, ит-сӧӧктің хатап тірілерінеңер, Иерусалимдегі киртінчеткен чонға полызып, сыйыхтар ызарынаңар. Тӱгенҷізінде (16:4-24) Павел позының пӧгіннерінеңер пасча паза изен читірче.


Наа Молҷағ
http://ibt.org.ru/bible
Хакас тілінең Наа Молҷағ. Новый Завет на хакасском языке.      Сірернің алныңарда хакас тіліне тілбестелген Наа Молҷағ. Наа Молҷағнаң Пурунғы Молҷағ пір кинде полып, тилекейде иң хығырылчатхан Худайның (Ызых) Пічии алай ба Библия полча.
     Наа Молҷағ – ол 27 кинденің чыындызы полча. Андар тӧрт Чахсы Хабар, Худай илҷілерінің чуртастарынаңар кинде, Илҷілернің пічіктері паза Ухаанҷыларның Азых Чооғы киріл парғаннар. Грек тілінең «Евангелие» сӧс «Чахсы Хабар» тіп тілбестелче. Ӏди Иисус Христос Позының ӱгредиин адап салған, сах ідӧк Наа Молҷағның пастағы тӧрт киндезі адалча. Анда евангелисттер Матфей, Марк, Лука паза Иоанн Иисус Христостың чуртазынаңар паза иткен киректерінеңер, Аның ӱгредиинеңер паза Ол иткен хайхастардаңар, Аның ӧлімінеңер паза тірілгенінеңер чоохтапчалар.
     Худай илҷілерінің чуртастарынаңар киндеде Иисус Христостаңар Чахсы Хабар хайди тарадылғаннаңар чоохталча. Пу киндеде Христос киртінізінің пастағы чылларында полған киректернің изерезі кӧзіділчеткеннеңер, ол тархынның тың аарлалчатхан киречізі полча. Анда илҷілернің кӱстенізі сылтаанда, Иисус Христостаңар хабар тиксі-тилекейге хайди тарадылғаннаңар чоохталча.
     Наа Молҷаға ідӧк Павелнің, Петрның, Иоанның паза илҷілернің пасхалары даа Христос тӧрееннең 1-ғы чӱс чылында пасхан 21 пічии кірген. Полған на пічік кемге-де, христиан ӧмелеріне алай алынҷа кізілерге адалып, пазыл парғаннар.
     Наа Молҷағның халғанҷы киндезі, Илҷілернің Азых Чооғы, ухаанҷы ниме. Аны хығырары оой ла нимес. Анда тилекейнің тархынында Худай полғанының чазыдын асчатхан кӧп омалар пар. Пу киндеде ідӧк Худай тилекейні чарғылирдаңар паза пу чир-чарыхтың орнына «наа тигірнең наа чир» тіп адалчатхан артых, мӧгі хан-чир килерінеңер чоохталча.
    
     Наа Молҷағны тілбестирінде тузаланылчатхан сын пічіктердеңер
     Наа Молҷағ пурунғы грек тілінең пазыл парған. Ол кӧп хати холнан хобырылған. Прай ла грек пічіктері пір тӧӧй ниместер. Че пасхалалчатхан орыннарның кӧп сабазы сағыс хоостыра тың на ырабинчалар. Пурунғы пасха пічіктернең тиңни Наа Молҷағның пічиинде андағ киліспес орыннар асхынахтар.
     Хакас тіліне тілбестег орыс Синод тілбестиине тӧстенче. Піс пілчеткен иң артых пічіктер пірее чирлерде Синод тілбестиинең пасхалалчалар. Хығырығҷыларға грек пічіктерінең пасхалалчатхан андағ орыннар страницаның алтында паза кинденің соондағы таблицаларда чарыда чоохталчалар.
     Синод тілбестии удаа таныс грек пічіктерінің пірдеезіне тӧстенминче. (Сағамғы Синод тілбестеглері андағ орыннарны курсивнең алай тӧрткіл скобкаларнаң таныхтапчалар. Че пірееде пір дее хайди таныхтабинчалар). Андағ оңдайларда хакас тілбестии грек пічиин хооп, Синод тілбестиинең пасхалалчатханына сноскаларда ӱндеспинче.
    
     Пу киндее хоза сығарылған нимелер
     Кинденің соонда сӧстік табарзар. Анда хакас тілбестиинде тузаланылчатхан паза чарыда чоохтиры киректелчеткен сӧстерні таап аларзар. Сӧстікте пирілчеткен сӧстернің ӱстӱнде мындағ «c» підір пазылых полча. Кинденің соонда, тізең, Наа Молҷағ тузындағы Палестин паза Чағынғы Ӏскеркі чирлернің карталары, ідӧк Библия тузында полған киректернің орыннарының сомнары кӧзіділ парғаннар.
    
     Хакас тіліне тілбестегдеңер
     Тілбестег чахсы синде иділерінің ӱчӱн паза сын грек пічиинің сағызын хыйыстырбастың ӱчӱн, Библияны тілбестепчетсе, хайзы-пірсі сыныхтағлар хайди даа иділедірлер. Хакас тілбестегде, грек пічиин чарытчатса, Библияны тілбестеҷең институттың пасха даа тоғыстарында чіли, пу тоғыста тілбесчілер чоннар аразында алылған оңдайларны хыйыстырбасха кӱстенчелер. Піске грек пічиинің пасха-пасха оңдайли чарыдылчатхан орыннарының тілбестеге пірсін не аларға киліскен, пасхазын (грек пічиинің чарыдылчатхан олох орнын) сноскаа кир салғабыс.
     Наа Молҷағ ікі муңҷа чыл мының алнында пазыл парған. Ол сыынаң аны чӱзерлеп улуғ-кічіг тіллерге тілбестеп салғаннар. Амды ол санға хакас тілі кірібӧк парды. Худай Пічии хакас тіліне тілбестелгеннең кӧп ле тус иртпеді – пу проектке он чыл азыра ла. Пу тустың аразына Библияны тілбестеҷең институтнаң Марктың Чахсы хабары (1995), Луканың Чахсы Хабары, Худай илҷілерінің чуртастары (1999), Иоанның Чахсы Хабары, Иоанның пічіктері паза Азых чоох Киндезі (2004), тӧрт Чахсы Хабар (2007) тілбестеліп, сынағ оңдайынаң сығарыл парғаннар.
     Библияны тілбестеҷең институт Наа Молҷағны хакас тіліне тілбестир тоғыста кӧп чыллар изере араласхан тілбесчілерге паза редакторларға, ідӧк пу тілбестегні чарыхха сығарарына хабасхан прай кізілерге алынҷа алғызын читірче.

Тілбесчілер: Т.Н. Боргоякова, Г.Н. Литвиненко, И.П. Топоев
Худай сӧзінҷе редакторлар: М. Домагала, П. Кнапп, С.Н. Сычев
Редакторлар: Т.Н. Боргоякова, В.Г. Карпов, А.Г. Сунчугашева (редактор полысчызы)
Худай сӧзінҷе консультант: Д. Кларк

ISBN 978-5-93943-126-2Copyrighted: © Библияны тілбестеҷең институт, Москва, 2009

Библияны тілбестеҷең институт
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Алғас

1 Павел, Худайның кӧңнінҷе Иисус Христостың хығыртылған илҷізі, паза Сосфен харындас.
2 Коринфтегі Худай тигірибіне. Христос Иисусха киртін парып, Худай кізілері пол парғаннарға, ах-арығ чуртасха хығыртылғаннарға, прайзына, пістің паза оларның ноо даа чирінде Хан-пигібіске Иисус Христосха пазырчатханнарға:3 Худай Пабабыстаң паза Хан-пигібіс Иисус Христостаң паарсас паза амыр хоных сірерге ползын.

Христоста пирілген паарсас

4 Сірерге Христос Иисуста Худайның паарсазы пирілгеннеңер мин Худайны сірернің ӱчӱн сыбыра алғыстапчам.
5 Сірер Анда прай нимее – хайдағ даа сӧске, хайдағ даа піліске – пайып парғазар нооза.6 Ідӧк Христостың киречілезі сірерде пик орных парған.7 Аннаңар сірерде Худай Худының прай сыйыхтары пар паза Хан-пигібіс Иисус Христос килерін сағыпчатханна, оларның пірдеезінде сірернің кирексініс чоғыл.8 Хан-пигібіс Иисус Христостың кӱнінде сірер пыро чох полар ӱчӱн, Ол сірерні тӱгенҷізіне теере пик турғыс салар.9 Позының Оолғынаң Хан-пигібіс Иисус Христоснаң пірге поларға хығыртхан Худайыбыс киртістіг.

Тигірибде чара полчатханнаңар

10 Хан-пигібіс Иисус Христостың адынаң алданчам, харындастар, сірерні прайзын пір чоохтығ ползыннар тіп. Араңарда чарылыстар полбазыннар, че прайзы пір кӧңніліг, пір сағыстығ полыңар.
11 Хлойның ибдегілерінең, харындастарым, сірернің араңарда таластар пол парчатханын истіп алдым.12 Мин сизінгенде, сірернің аразында «мин Павелнибін», «мин Аполлостибын», «мин Кифанибын», «мин Христостибін» тіпчеткені пар.13 Алай Христос пӧліл парды ба? Алай Павел сірернің ӱчӱн кіреске хазаттыр салған ма? Арса, сірер Павелнің адынаң кіреске тӱскезер бе?14 Мин, Крисптең паза Гаийдең пасхазын, сірерні пірдеезін кіреске тӱзірбеенім ӱчӱн Худайны алғыстапчам.15 Пір дее кізі мині, позының адынаң кіреске тӱзірген тіп, чоохтанмас ӱчӱн мин аны іди иткем.16 Стефанның туразын мин кіреске тӱзіргемӧк. Че паза піреезін кіреске тӱзіргем ме, пілбинчем.17 Христос мині кіреске тӱзірерге нимес, че Чахсы Хабарны тарадарға ысхан. Мин аны тарадарында, Христостың кірезі кӱзін чідір салбас ӱчӱн, хыйға сӧстернең тузаланминчам.

Христос – Худайның кӱзі паза Худайның хыйғазы

18 Ӧлімге парчатханнарға кірестеңер сӧс тик ниме, піске, арачылалчатханнарға, ол Худайның кӱзі полчатпас па за.
19 «Хыйғаларның хыйғазын ӱредем, сағыстығларның сағызын хыйа идем» тіп, Худай Пічиинде пазыл парған нооза.20 Хайда хыйғалары, Моисей Чахии пілігҷілері хайда, пу тустың ӱзӱрігҷілері хайда? Тилекейнің хыйғазын Худай алҷаағысха айландыр салбады ба?21 Тилекей позының хыйғазынаң Худайны Аның хыйғазында піліп албааннаңар, Худай киртістіглерні «нимее чарабаан» ӱгредігдең арачылап халарға иткен нооза.22 Иудейлер дее хайхастарны хысчалар. Гректер дее хыйғаны тілепчелер.23 Піс, тізең, кіреске хазаттырған Христостаңар ӱгретчебіс. Иудейлерге анзы хомзыныс, гректерге – алығ ниме.24 Че Худай арачыланысха хығыртылғаннарға – иудейлерге паза гректерге – пістің ӱгредиибіс Христос полча, Ол Худайның кӱзі паза хыйғазы.25 Худайның алии кізі хыйғазынаң хыйға, Худайның кӱс чоғы кізілердең кӱстіг нооза.26 Кӧріңер, харындастар, кемзер сірер, хығыртылғаннар. Кізі паалаанынаң хыйғалар кӧп ле нимес, кӱстіглер дее асхынах, хасха сӧӧк тӧлі дее кӧп нимезӧк.27 Че Худай тилекейнің хыйға ниместерін, хыйғаларны уйаттырар ӱчӱн, чазығларын, кӱстіглерні уйаттырар ӱчӱн, таллап алған.28 Худай тилекейнің саблығ ниместерін, пазындыртханнарын паза нимее чарабас иттірчеткеннерін, улуғлаттырчатханнарны уйаттырар ӱчӱн, таллаан.29 Пір дее тыннығ-тіріг ниме Худайның алнында махтанмазын тіп іди иткен.30 Сірер Христос Иисуста полчатханын Худай иткен. Иисус Христос, тізең, сірерге Худайдаң пирілген хыйғазы, орта тудынғаны, ах-арығ полғаны паза толығ толдырғаны полча.31 Анзы «Махтанғаны Хан Худайнаң махтанзын» тіп пазылғаны хоостыра полар ӱчӱн иділген.
prev / next