Ксеркс – ари ахьыз аджьут вариант ЪахӀашуерош-хӀва акӀвпӀ йшаъу. Йшаъула, араъа йызквчважвауа хӀысквшпхьадзара апхъала асквш 486 йгӀашӀарышвта асквш 465-дза Персия империя унашва ахъызцӀуз апаштыхӀ Ксеркс Ӏ йакӀвпӀ.
Квышв – Африка апны Нил агӀаджвыквылырта йгӀацӀанакӀуа ашӀыпӀа араса йапхьун апхъазаман. АтакӀра щарда рпны ари адгьыл Эфиопия акӀвта йырпхьадзитӀ.
Квны лён.
Шындаг шнур; толстая нитка.
ТшхцӀа пол.
Йа йбжахъаштылта абаза бызшва йгӀалахаз йара йачӀву ажва агӀвы «вино».
Атыдзсарыйа апегвал «управляющий дворцом».
Уашти – аперс хьзы Уашти аурышв атакӀраква рпны Астинь-хӀва йырпсахтӀ.
ГӀвачв «евнух»; йъадырхъвуз йгӀалцӀла агӀвачвква апхӀвысква йрыщтаныкъварныс гьрылымшузтӀ, ауат апаштыхӀ йпны йпшцӀан.
Таджь венец.
Esth.8.9; Esth.9.30
Neh.1.1
Esth.7.9
Ezra.7.14
Esth.8.8; Dan.6.8
Eph.5.33

Апхъажва

Хвду зму апхьагӀвчва!

Швара швпахь йщтӀапӀ а-Уасйат Ажвдза йауу гӀвгӀвыракӀ, «Рут» йгьи «Эстер». А-Уасйат Ажвдзи а-Уасйат ШӀыци агӀвыраква йыр-ГӀвыру а-ГӀвыра Цкьа гӀандыршитӀ. Сквшышвпхьадзарала а-ГӀвыра Цкьа адунай апны зымгӀва рацкӀыс щарда йызпхьуз йгьи йызпхьауа гӀвырапӀ. А-Уасйат Ажвдза адунай шгӀаншаз, агӀвычӀвгӀвыс дшгӀаншаз, аджьут уагӀи анахьанат апхъанчӀви уагӀакви ртурых йгьи ргвбайара мгӀва йрыквчважвитӀ.
Ауи апхъала абаза бызшвала йгӀацӀцӀтӀ апигӀамбар Инус йгӀвыра (асквш 2019). Ари агӀацӀщтра йалашваз агӀвгӀвыракӀ ауи апштагьи йгьдууым. А-ГӀвыра Цкьа агӀвыраква рпны ауат лкӀгӀарата йрыму рсюжет апны апхъагылара апхӀвыс йъалыму акӀвпӀ.
Рут лгӀвыра агӀаншараква анакӀвшуз Израиль апны адаб-намыс анынкъврымгуз, ауагӀаква йырбалакӀ анырчпуз гьызнымызтӀ. Ауи агӀвыра амаджьуси шӀа Рут лтурых гӀальамат йаквчважвитӀ. Лпсадгьылгьи гӀанылжьитӀта ланхъва НагӀоми длыцта Израиль дцитӀ ауи. Ауаъа ауи хъгал зму лзаъа МугӀаз дйыццитӀ. АгӀвыра йгӀанахӀвитӀ ЗымгӀвазылшауа йуагӀа йрыуу йщали дъагӀадрийызли шракӀвым йзлащаквдыргылуа, ЗымгӀвазылшауа азцӀабырграта йызйымули Ауи йажва дшаздзыргӀвуи шракӀву ауи злащаквдыргылуа.
АгӀвыра атема хъада акъванчагӀа ашвахра акӀвпӀ. ЗымгӀвазылшауа Хабзала ззаъачва аргванква НагӀоми Рути рыхъаз джьауап зкӀуаз МугӀаз дгӀайрысабаптӀ, НагӀоми ладгьыл ауи йгӀайхвгӀахныс, Рут дгӀайгта НагӀоми лыжвлара апымкъьарныс ахъазла. Рут пхӀвыста дгӀайгын, ажвлара рпны ауи йылквнагуз гыларта литтӀ, шварагӀварадари айгвыгӀври лирадзатӀ. АгӀвыра ацӀыхъва Рут лтынхачва аныпӀ, хӀара йхӀзыдыритӀ ауи Израиль апаштыхӀ ду Дауыт дшйанду хъараз. АгӀвычӀвгӀвыс цӀабыргыта а-Нчва йызхъайцӀузтын, ауи йунашваквала дбзазузтын, магӀныкӀгьи гьамам ауи дгӀазлыцӀыз.
Эстер лгӀвыра йгӀанахӀвитӀ Персия-Мидия империя апны аджьут уагӀа абгата йыквчӀвакьра йшачвырхчаз. Ауи агӀан (хӀысквшпхьадзара апхъала V асквшышв) ауи аимперия Индия агӀвына йгӀашӀарышвта Мсырдза йырбжьаз адгьылква зымгӀва аланакӀуан. Аперсква айсрала Вавилон империя ангӀаркӀы (хӀысквшпхьадзара апхъала асквш 539), гъарта араъа йбзазуз аджьутква дырхвиттӀ радгьыл цриква рпны йхъынхӀвыхныс. Ауаса щардагӀвы ауи алшара рхъа йгьадымрыхъватӀ, адгьыл гӀвыма апны йбзазарныс йгӀанхатӀ. Аджьутква рдини рцӀаскви анахьанат ауагӀаква рцӀасква йгьрапшымызтӀ, ауи йгӀалцӀла аджьуткви ауати йзнымкӀва агъара рызбжьан. Ари азын аджьутква гӀазхчушыз амалькӀгьи аъамызшва йаъан: аджьутква зымгӀва йыквичӀвакьырныс йгвы йтайкӀытӀ апаштыхӀыгӀва апны йгӀвыджьхуз агӀвычӀвгӀвыс, зхъгал дууыз ХӀаман. Ауаса апаштыхӀ йхъапщыла Эстер, ауи ларгьи дджьутын, луагӀа гӀалхчитӀ.
ЙгӀалкӀгӀара атахъыпӀ ари агӀвыра аджьут текст апны а-Нчва йыхьыз ушанымйауа, аперс паштыхӀ йыпшцӀа абзазара йауу зсюжет цӀару турыхызшва йаъапӀ ауи. Ауи агӀаншараквагьи ахъазгӀваца йгьакӀвшум. А-Нчва йылшитӀ атурых апны кӀара йчпарныс Ауи хӀанйыквымчважвауагьи. Аджьутква йахьчӀва хӀымшквадза ауи мгӀан ду зму агӀаншара Пурим агвыргъьахъв йанапылуа хвы азырбитӀ, ауи асхъан ауат ари агӀвыра йапхьитӀ.
ХӀгвыгъитӀ а-Уасйат Ажвдза йауу арат ахъв хвыцква тшанрыхадыргӀвазауа апхьагӀвчва а-ГӀвыра Цкьа шабгу йазынарху разыгӀальаматра гӀашӀыхарныс. А-ГӀвыра Цкьа атакӀрала а-Институт йшырзыразу ахӀвитӀ атакӀыгӀвчви аредакторкви, ауат йырхъазымкӀва ари агӀацӀщтра арыхӀазырра йацхърагӀаз зымгӀва. АтакӀра атекст аэлектрон формат а-ГӀвыра Цкьа атакӀрала а-Институт асайт апны йгӀау йауаштӀ (ibt.org.ru).

Эстер

АгӀвыра йану

АпаштыхӀ йхъапщыла Уашти лымдзыргӀвра йлызгӀанагыз (1:1-22)
Эстер апаштыхӀ дихъапщылахитӀ (2:1-18)
Мардухай амурад гвымха гӀахъитӀитӀ (2:19-23)
Аджьутква рыквхра йазынархата ХӀаман йгвы йтаз (3:1-15)
Мардухай Эстер дгӀайцхърагӀарныс длыхӀвитӀ (4:1-17)
Эстер лпны ачаражвра (5:1-8)
ХӀаман Мардухай дширыдзуашыз (5:9-14)
Мардухай хвы йзырбитӀ (6:1-14)
ХӀаман йкӀныхӀара (7:1-10)
АпаштыхӀ аджьутква тшырхчарныс йайрыхвиттӀ (8:1-17)
Аджьутква райгӀайра (9:1-19)
Пурим агвыргъьахъв щаквыргылра (9:20-32)
Мардухай йдура (10:1-3)


абаза бызшва
АпигӀамбар Инус йгӀвыра, Рут йгьи Эстер ргІвыраква, АпигӀамбар Инус йгӀвыра
Abaza part of «АпигӀамбар Инус йгӀвыра абаза бызшвала аурышв текст ацта», ISBN 978-5-93943-267-2
Рут йгьи Эстер ргІвыраква, ISBN 978-5-93943-277-1
Матай йахьыла а-Инджьыль, ISBN 978-5-93943-295-5Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
prev / next

АпаштыхӀ йхъапщыла Уашти лымдзыргӀвра йлызгӀанагыз

1 АпаштыхӀ Ксеркс йзаман агӀан акӀвпӀ ауи анынша. Индия йгӀашӀарышвта Квышвдза йгӀарыцӀаркӀуаз шӀыпӀа шви гӀважви быжьба унашва рхъицӀун Ксеркс.
2 Ауи агӀан ауи йпаштыхӀ унашвахъцӀарта Шушан къала абагъьара апны йаныргӀалын.3 Ксеркс йунашвахъцӀара ахысквша акӀвшауата йчыннкъвгагӀвчвакви хъгал змаз йуагӀакви зымгӀва рыхъазла чаражвра йчпатӀ. Персии Мидии рырква рхъадаква, зыхьыз гуз ауагӀаква, ашӀыпӀаква рунашвачпагӀвчва апаштыхӀ йпны йгӀайтӀ.4 Абгата мыш шви пщынгӀважва руацӀа ауи ауат йдйырбун йпаштыхӀыгӀва абайара дудздзи йара хьзыта йымаз акӀкӀари адури.5 Ауат амшква анагӀвс апаштыхӀ йбзазарта ъаныз йаныргӀалыз йхъгӀваз ацӀлауатра апны Шушан къала абагъьара йтаз зымгӀва рыхъазла, ахвыц йпны угӀалагата аду йпныдза, быжь мышкӀы руацӀа чаражвра йчпатӀ.6 Ауатра дрыпшдзатӀ аквны шкӀвокӀви аквны чӀыхви йгӀарылырхыз ауагӀа зцӀачӀвушыз асхъаква. Ауат асхъаква амрамор щъаква йырцрахӀваз арызна гвыргвырква аквны шындаг шкӀвокӀваквали ашындаг къапщчӀвыгъьчӀвыгъьквали йрыдхӀвалан. АчӀвартаква ахьапщи арызни йгӀарылырхтӀ, атшхцӀа порфир, мрамор, перламутр йгьи йапшым ахӀахъв зигӀва пшдзаква йыквырцӀатӀ.7 Йапшымыз ахьапщ мачва пшдзаквала йрыжвуашыз гӀахвындыргылуан, агвхӀальальра йгӀалихын апаштыхӀ йашӀйымкӀгӀауата ачагӀыр гӀадирыгуан.8 Заджвгьи дазадрымцалуата йрыжвырныс щаквыргылра аъан. АпаштыхӀ йтыдзсарыйа апегвалква зымгӀва унашва рзичпатӀ: йрыжвыргӀатӀ ауагӀа йъадзартахъу аъара.
9 АпаштыхӀ йхъапщыла Уаштигьи лхъацӀа Ксеркс йтыдзсарыйа апны апхӀвысква рыхъазла чаражвра лчпатӀ.
10 ЙбжьымшкӀхуз апаштыхӀ Ксеркс ачагӀыр дгӀанаркьахвын йпны йпшцӀаз абжьыгӀв гӀвачвкӀ тшырзынайырхатӀ. Ауат йрыхьызын: МехӀуман, Биззета, ХӀарбона, Бигта, Абагта, Зетар йгьи Каркас.
11 Ауи ауат унашва рзичпатӀ йхъапщыла Уашти лтаджьгьи лхъата дгӀардырныс, ачаражвра йалаз ауагӀакви ачыннкъвгагӀвчви ауи лыпшдзара ддырбарныс (дара дпхӀвыс пшдзан ауи).12 Ауаса агӀвачвква ауи апаштыхӀ йунашва анлархӀв, апаштыхӀ йхъапщыла Уашти дгӀайырныс гьлымуытӀ. АпаштыхӀ мчыта дгвыжвкӀтӀ, агвыжвкӀра ауи йылашыкӀьтӀ.
13 АпаштыхӀ агӀамтаква здыруаз ауасаражвква драйкьангьашуа далагатӀ. Ауи ахабзакви ахвитнагӀи здыруаз ауагӀаква драйкьангьашныс щцалрата йылан.
14 Ауи агӀан ауи йалкгӀата йаргванын Каршена, Шетар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсена йгьи Мемухан – Персии Мидии йауаз хъгал змаз быжьгӀв чыннкъвгагӀвчва. Ауат хвитнагӀа рыман апаштыхӀ йпны йнашылныс, апаштыхӀыгӀва апны апхъа йгылаз уагӀан ауат.
15 «Хабзала йылзыхӀхара атахъыйа апаштыхӀ йхъапщыла Уашти, ауи агӀвачвква йлыдыргалыз апаштыхӀ Ксеркс йажваква дгьырзымдзыргӀвытӀ?» – дазцӀгӀатӀ апаштыхӀ.
16 Мемухан апаштыхӀи ачыннкъвгагӀвчви йрайхӀвтӀ: «АпаштыхӀ йгьихъазым зпны дкъванчу апаштыхӀ йхъапщыла Уашти, ауи йчыннкъвгагӀвчва зымгӀва йгьи Ксеркс йадгьылква зымгӀва йрыквбзазауа ауагӀахъаква зымгӀва рпынгьи дкъванчапӀ ауи.
17 Ужвы апхӀвысква зымгӀва йырдыруаштӀ ауи йылчпаз, рхъачваква хъачвамщара рзырчпауа йалагуштӀ. Арасагьи йырхӀвуштӀ: „АпаштыхӀ Ксеркс йхъапщыла Уашти дгӀардырныс унашва йчпатӀ, а лара дгьгӀамитӀ“.
18 Йара уахьчӀва Персии Мидии рпхӀвыс алыхква апаштыхӀ йхъапщыла йылчпаз ахабар аныргӀара, рхъачваква рхӀва йгьаздзыргӀвыхуашым, ауи цӀыхъва змам пхӀвыс хъачвамщари хъачва гвыжвкӀри гӀаннаршуштӀ.19 Ауи йгӀалцӀла, апаштыхӀ йауашта йпхьадзузтын, унашва йчпапӀ Уашти ауи ахӀата зынгьи апаштыхӀ Ксеркс йпны дшгӀамихуаш. Ауи Персии Мидии зынгьи тшзымпсахуа ахабзаква йрыларцӀаргӀатӀ. АпаштыхӀ дихъапщылата ауи йлагъьу датша пхӀвыскӀ дичпарагӀатӀ.20 АпаштыхӀ ари йунашва апаштыхӀыгӀва ду шабгула йандраргамра, апхӀвысква зымгӀва рхъачваква хвы рзырбауа йалагуштӀ, ахвыц йпны угӀалагата аду йпныдза».
21 Ауат ажваква апаштыхӀи ауи йчыннкъвгагӀвчви йыргвапхатӀ. АпаштыхӀгьи Мемухан йхӀваз йчпатӀ.
22 Ауи унашва зхъицӀуз ашӀыпӀаква зымгӀва рпынгьи швъа йщтитӀ – шӀыпӀипхьадза апны ауаъа йбзазуз уагӀахъипхьадза ргӀвыщали рыбызшвали. «АхъацӀа йара йтдзы апны дпшвымахаргӀатӀ», – хӀва йдрыбагъьатӀ абызшваква зымгӀвалагьи.
prev / next