Пасэрей журтыбзэкӀэ тха Ӏэрытхым къыщыкӀуэ «кохелет» псалъэм «зэӀущӀэр зэхэзышэ», «цӀыхубэм щӀэныгъэр ялъэзыгъэӀэс», «щӀэныгъэм къыхуезыджэ» жиӀэу аращ къикӀыр.
Пасэрей Ӏэрытхым куэдрэ къыщыкӀуэ мы псалъэм «Ӏу бахъэ», «жьы щабэ» жиӀэу аращ къикӀыр. Ауэ псалъэр текстым зэрыхэтыр «напӀэзыпӀэм блэкӀ», «зыми щымыщ», «пщӀэ зимыӀэ», «зэхэщӀыкӀыгъуей» жиӀэу иӀэ мыхьэнэ зэхьэкӀахэмкӀэщ.
Зи щхьэпи щыӀэкъым – Журт. «жьыбгъэми укӀэлъыжэ хуэдэщ». Еплъ 1:17; 2:11; 2:17; 2:26; 4:4; 4:6; 4:16; 6:9.
Eccl.1.12; Eccl.7.27; Eccl.12.8-Eccl.12.10
Job.7.6; Ps.38.6-Ps.38.7; Ps.143.4; Eccl.8.8; Rom.8.20
Eccl.2.11; Eccl.3.9; Eccl.5.15
Ps.103.5; Ps.118.90
Ps.18.6
Ps.103.8-Ps.103.9
Prov.27.20
Eccl.3.15
Eccl.2.16
Eccl.2.26; Eccl.3.10
Eccl.7.13
1Kgs.3.12; 1Kgs.4.29; Eccl.2.9
Eccl.12.12

ДжакӀуэ

Пащтыхь Ӏущым и гупсысэхэр

Пэублэ псалъэ

Зэрытха пасэрей журтыбзэмкӀэ тхылъым зэреджэр «Кохелет»-щ. Апхуэдэущ абы къыхэӀукӀ макъыр зейр зэрызэджэжыр, а фӀэщыгъэми абы фӀэкӀа ФӀыцӀагъэ ЛъапӀэм зыщӀыпӀи ущрихьэлӀэжкъым. «Кохелет» фӀэщыгъэр «пэкӀу», «жылэ зэӀущӀэ» къызэрыкӀ «кахал» пасэрей журт псалъэм къытокӀ, «зэӀущӀэр зэхэзышэ», «цӀыхубэм щӀэныгъэр ялъэзыгъэӀэс», «щӀэныгъэм къыхуезыджэ» жиӀэущ къызэрыбгурыӀуэнури. «Кохелет»-р пасэрей урымыбзэкӀэ «экклезиастес» жиӀэу зэрадзэкӀащ. Ар езыр «кахал» псалъэм мыхьэнэкӀэ техуэ «экклезиа»-м къытокӀ. Тхылъыр нэхъыбэм зэрацӀыху «Экклезиаст» фӀэщыгъэцӀэр къуэпскӀэ зэкӀуэлӀэжри аращ. Тхылъыр адыгэбзэм къыщидгъэтӀасэм пасэрей фӀэщыгъэм хэлъ мыхьэнэ псори къызэщӀиубыдэу «ДжакӀуэ» жытӀэу фӀэтщыныр къызыхэкӀари аращ.
Тхылъым къызэрыхэщымкӀэ, ДжакӀуэр «Ерусэлим щыпащтыхь Даут и къуэщ» (1:1). Ар цӀыху Ӏущщ, гупсысакӀуэщ. Дунейм щекӀуэкӀыр зэригъэщӀэну, «мы уафэм и щӀагъым» (1:3, 1:9, 1:13, нэгъуэщӀхэри) къыщыхъу псори къихутэну, щыӀэныгъэм и мыхьэнэр, мыухыж насыпыр зищӀысыр зэхигъэкӀыну иужь итщ ДжакӀуэр. «Мы уафэм и щӀагъым цӀыхум гугъуехьыр пылъу щилэжьыр сытым и щхьэпэ?» (1:3) – щӀоупщӀэ ар. Езырами, нэгъуэщӀхэрами, дэтхэнэри гъащӀэм зыӀуигъауэ Ӏуэхугъуэхэм деж къыщрегъажьэри, псэухукӀэ хъуэпсапӀэу илъытэу цӀыхур зыхущӀэкъу псори къанэ щымыӀэу егъэунэхур – мылъкури, къулыкъури, тхъэгъуэри, нэгъуэщӀ куэдри. Гъэунэхуныгъэу ищӀахэми псори зэрыпщӀэншэм, дунейм щекӀуэкӀым къикӀ щӀагъуи зэрыщымыӀэм ирашалӀэ. ГъащӀэм игу зэрызэщигъэуари ДжакӀуэм мызэ-мытӀэу къызэриӀуатэ «хевел» пасэрей журтыбзэ псалъэм «Ӏу бахъэ», «жьы щабэ» жиӀэу аращ къикӀыр. Ауэ псалъэр тхылъым зэрыхэувэр «напӀэзыпӀэм блэкӀ», «зыми щымыщ», «пщӀэ зимыӀэ», «зэхэщӀыкӀыгъуей» жиӀэу иӀэ мыхьэнэ зэхьэкӀахэмкӀэщ.
Сыт-тӀэ апхуэдизу цӀыхум мыухыж насыпу илъытэм щӀылъэӀэсыгъуейр? Дунеижьым щекӀуэкӀ псом елъытауэ цӀыху гъащӀэр зыми зэрыщымыщыр ДжакӀуэм и фӀэщщ: пӀалъэ гуэр зэрыдэкӀыу жиӀари, ищӀари, къехъулӀари ящыгъупщэжынущ икӀи яӀэщӀэхужынущ. «ЛӀэужьхэр зэблокӀ: зыр къохъу, зыр малӀэ, дунеижьращ кӀуэдыж зимыӀэр», – щыжеӀэ тхылъым (1:4). ДжакӀуэм мызэ-мытӀэу къытригъэзэжурэ трегъэчыныхь мылъку бгъэдэлъу хуэщӀауэ псэуми, хуэмыщӀауэ зи гъащӀэр зыхьми, Ӏущми, Ӏулэми пӀалъэ зэраӀэр – дэтхэнэми ажалыр къапэщылъщ. Сыт къэмыхъуми, цӀыхум и Ӏэ илъ зэрыщымыӀэр, абы мащӀэ дыдэ зэрелъытар, сытми игъуэрэ и пӀалъэрэ зэриӀэр рену жиӀэ зэпытщ ДжакӀуэм. Дауи, щӀэныгъэ зэгъэгъуэтынри, захуагъэм тету псэунри фӀыщ, узыфӀэкӀи мыхъунщ, арщхьэкӀэ гъащӀэ кӀыхьрэ зыхуей псомкӀи зэгъэпэща хъуа щыӀэкӀэрэ абы къыпхуахьынкӀэ угугъэнри щхьэгъэпцӀэжщ. ГъащӀэм щэхуу хэлъыр апхуэдизкӀэ гурыӀуэгъуейщ, къэхъунури къэщӀэгъуейщи, ар ауэ сытми зэрымыщӀэкӀэ къэунэхуа гуэру загъуэрэ къыщыпфӀэщӀ щыӀэщ.
«Дауэ-тӀэ узэрыпсэунур?» жаӀэу щӀэупщӀэхэм ДжакӀуэр йоущие: кӀуэрабгъу зыхуамыгъуэтхэмрэ шэч къызытрахьэхэмрэ зрагъэзэгъыну, я Ӏэ зыри зэримылъми еувэлӀэну. И Ӏэнэ зэрыузэдам, ныбжьэгъуфӀхэр зэриӀэм, пӀэщхьагъ тынш зэригъуэтам, ищӀэнрэ ишхынрэ зэриӀэм щыгуфӀыкӀыфу, хъер хилъагъуэу цӀыхур дунейм тетын хуейщ. Апхуэдиз фӀыгъуэр къызыбгъэдэкӀыр Тхьэращ, зи тыгъэри Аращ. А псом хэтхъыкӀыфынри Тхьэм цӀыхум хуищӀа унафэхэм ящыщщ. Псом нэхърэ нэхъыщхьэр – Тхьэм уфӀэлӀыкӀыу, уи дзыхь ебгъэзу упсэунращ. Дунейр къэзыгъэщӀам и пащхьэ цӀыхур щихьэжкӀи, ищӀамрэ илэжьамкӀэ жэуап щитыжынущ.


къэбэрдейбзэ
Хьисэ и хъыбарыр Лукас къызэриӀуэтэжамкӀэ (ISBN 978-5-93943-124-8). Руфэ, Инус бегъымбар (ISBN 978-5-93943-132-3). Данил бегъымбарыр, Руфэ (ISBN 978-5-93943-256-6). Гъэсэпэтхыдэхэр, ДжакІуэ, Сэфирэт и тхылъ (ISBN 978-5-93943-291-7)
Руфэ, Гъэсэпэтхыдэхэр, ДжакӀуэ, Данил, Инус, Лукас


Creative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
prev / next
1 ДжакӀуэм, Ерусэлим щыпащтыхь Даут и къуэм, и джэпсалъэр.

ГъащӀэр пщӀэ зимыӀэщ

2 Псори пщӀэншэщ, –
жеӀэр ДжакӀуэм, –
псори пщӀэншэщ,
зыми къикӀ щыӀэкъым.
3 Мы уафэм и щӀагъым
цӀыхум гугъуехьыр пылъу щилэжьыр сытым и щхьэпэ?
4 ЛӀэужьхэр зэблокӀ: зыр къохъу, зыр малӀэ,
дунеижьращ кӀуэдыж зимыӀэр.
5 Дыгъэр къыкъуокӀыр, къуохьэжыр,
къыщытэджа щӀыпӀэм щетӀысэхыжынуи хуопӀащӀэ.
6 Жьыбгъэр ипщэкӀэ зэрохьыр,
ищхъэрэкӀи зэрохьэхыр –
кӀэ имыӀэу зопщэр, зопщэр,
зыщиубла щӀыпӀэми егъэзэжыр.
7 Псыежэххэр хышхуэм хуожэ,
арщхьэкӀэ къыщхьэпрыжкъым абы зэикӀ.
Псыежэххэр мажэ зэпыт, ужьыхи ямыӀэ.
8 Уатозашэр псоми – Ӏуэтэжыгъуейщ, уеплъкӀи зыбгъэнщӀкъым, уедэӀукӀи пхуэухкъым.
9 ЗыкъеублэрэкӀыж блэкӀам,
къэхъукъащӀэуи щыӀахэм къагъэзэж.
Мы уафэм и щӀагъым щӀэткъым къытезымыгъэзэж!
10 «Еплъыт, мыр сыт гъэщӀэгъуэн!» щыжаӀэ щыӀэщ,
арщхьэкӀэ ари блэкӀа лӀэщӀыгъуэхэм, дыкъэхъун ипэкӀэ, щыӀа гуэрщ.
11 Ди япэ итахэр зыщӀэж щыӀэкъым,
дунейм иджыри къытемыхьахэр
абы къакӀэлъыкӀуэнухэми ягу къэкӀыжынукъым.

ЦӀыхум и Ӏэужьри, и Ӏущыгъэри пщӀэ зимыӀэщ

12 Сы-ДжакӀуэщ, ИсрэӀилым срипащтыхьу Ерусэлим сыдэсащ.
13 Мы уафэм и щӀагъ къыщыхъу псори къэсхутэну, ӀущыгъэкӀи згъэунэхуну зестащ. Тхьэм цӀыху цӀыкӀум пщэрылъ къыщищӀауэ Ӏуэху хьэлъэщ ар.14 Мы уафэм и щӀагъ къыщыхъу псоми сыхэплъащи, зы къэмынэу пщӀэншэщ, зи щхьэпи щыӀэкъым.
15 Пхуэузэхужынкъым гъэшар,
щымыӀэри къыпхуэмылъытэн.
16 Сэр-сэрурэ сегупсысыжащи, Ӏущыгъэрэ щӀэныгъэу куэд зэзгъэгъуэтащ, Ерусэлим си япэ щыпащтыхьахэм а псомкӀи сащхьэпрыкӀыжащ.
17 Абы щыгъуэщ Ӏущыгъэр зищӀысыр, акъылыншагъэмрэ делагъэмрэ къызыхэкӀыр зэзгъэщӀэну зыщестар, арщхьэкӀэ ари зи щхьэпэ зэрыщымыӀэр къызгурыӀуащ.
18 Ӏущыгъэр зи бэм нэщхъеягъуэр и бэщ,
щӀэныгъэр уи куэдыхукӀэ гухэщӀми ухэмыкӀ.
prev / next