Num.23.29
Num.23.14; Num.23.30
Num.23.15; Num.24.1
Num.23.16
Num.23.12; Num.23.16; Num.22.38; Deut.18.18; Isa.51.16; Isa.59.21; Jer.1.9
Num.23.18; Num.24.3; Num.24.15; Num.24.20-Num.24.21; Num.24.23; Job.27.1; Job.29.1; Ps.48.5; Ps.77.2; Isa.14.4; Mic.2.4; Num.21.27; Num.22.5; Gen.29.1; Num.22.6
Num.24.17; Deut.32.28; Exod.33.16; Ezra.9.2; Esth.3.8; Eph.2.14
Gen.13.16; Ps.36.37; Ps.115.6; Rev.14.13
Num.22.11; Num.24.10; Deut.23.5; Neh.13.2
Num.23.5
Num.23.1-Num.23.2
Num.23.3
Num.23.5; Num.23.12
1Sam.15.29; Mal.3.6; Rom.11.29; Titus.1.2; Heb.6.18; Jas.1.17
Num.22.12; Gen.12.2; Gen.22.17; Num.22.18
Jer.50.20
Num.24.8; Deut.33.17; Job.39.9-Job.39.12; Ps.21.22; Ps.91.11
Num.22.7; Ps.43.2
Gen.49.9; Gen.49.27
Num.22.18
Num.23.13
Num.25.18; Num.31.16; Josh.22.17; Ps.105.28-Ps.105.29; Hos.9.10; Num.25.3; Num.25.5; Num.21.20
Num.23.1
Num.23.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
1 Ошондо Билам Балакка: «Мага бул жерге жети курмандык чалынуучу жай орнотуп, жети букачар, жети кочкор даярдап бер», – деди.
2 Балак Билам айткандай кылды. Ар бир курмандык чалынуучу жайга Балак менен Билам бирден букачар, бирден кочкор чалышты.
3 Анан Билам Балакка: «Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгыңдын жанында туруп тур, мен барып келейин. Балким, Теңир мага жолугар. Ал мага эмнени айтса, ошону сага айтам», – деп айтып, бийик жерге чыгып кетти.
4 Ошондо Кудай Билам менен жолукту. Билам Кудайга: «Мен жети курмандык чалынуучу жай орнотуп, ар бир курмандык чалынуучу жайга бирден букачар, бирден кочкор чалдым», – деди.
5 Ошондо Теңир Биламдын айтчу сөзүн оозуна салып: «Балакка кайра барып, ушул сөздөрдү айт», – деди.
6 Ал Балакка кайтып келсе, ал өзүнүн бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгынын жанында Маап төрөлөрү менен туруптур.
7 Ошондо Билам мындай деди: «Маап падышасы Балак мени Месопотамиядан, чыгыш тоолорунан алдырып алып: “Кел, Жакыпты каргап бер, кел, Ысрайыл элин каргап бер”, – деди.
8 Кудай аны каргабаса, мен аны кантип каргайын? Теңир ага жамандык кылбаса, мен ага кантип жамандык кылайын?
9 Мен аны аскалардын чокусунан көрүп турам, адырлардын башынан аны карап турам: бул өзүнчө жашаган, эсепке кирбеген эл экен.
10 Жакыптын кумдай санын ким санап чыгат да, Ысрайылдын төрттөн бир бөлүгүн ким эсептеп чыгат? Ошол адил адамдар өлгөн сыяктуу өлсөм экен, күнүм ошолор сыяктуу эле бүтсө экен!»
11 Ошондо Балак Биламга: «Бул эмне кылганың? Мен сени кас душмандарымды каргап берсин деп алдырбадым беле, сен болсо бата берип жатасың!» – деди.
12 Билам болсо: «Теңир оозума эмнени салса, мен так ошону айтышым керек эмеспи», – деп жооп берди.

Биламдын экинчи пайгамбачылыгы

13 Балак ага: «Жүр мени менен башка жерге, сен ал элди ошол жерден көрөсүң, бирок бүт бойдон көрбөйсүң, бир бөлүгүн гана көрөсүң, ошол жерден каргап бер», – деди.
14 Анан аны Пизги тоосунун чокусундагы сакчылар турган жерге алып келип, жети курмандык чалынуучу жай орнотуп, ар бир курмандык чалынуучу жайга бирден букачар, бирден кочкор чалды.
15 Ошондо Билам Балакка: «Ушул жерде, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгыңдын жанында туруп тур, мен болсо тигил жакка Кудай менен жолукканы барып келейин», – деди.
16 Теңир Биламга жолугуп, айтар сөзүн оозуна салып: «Балакка кайра барып, ушул сөздөрдү айт», – деди.
17 Ал кайра келсе, Балак өзүнүн бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгынын жанында Маап төрөлөрү менен туруптур. Ошондо Балак андан: «Теңир эмне деп айтты?» – деп сурады.
18 Ал мындай сөздөрдү айтты: «Тур, Балак, мени ук, Сипор уулу, сөзүмө кулак сал.
19 Калп айткыдай, Кудай адам эмес, өзгөрүлүп кеткидей, Кудай адам баласы эмес. Ал айтканын аткарбай коймок беле? Ал дегенин кылбай коймок беле?
20 Мына, мен бата бере баштадым, анткени Ал Өзү бата берип жатат, ошондуктан мен муну өзгөртө албайм.
21 Жакыптын башына мүшкүл түшөрү көрүнбөйт, Ысрайылдын башына бактысыздык келери билинбейт. Кудай, анын Теңири аны менен, Ысрайылдан падыша сурнайынын үнү чыгат.
22 Аларды Мисирден Кудай алып чыккан, алардын күчү буйволдун күчүндөй.
23 Жакыпка эч кандай көз байлоочулук таасир этпейт, Ысрайылга сыйкыр тийбейт. Өз учурунда Жакып тууралуу, Ысрайыл тууралуу: “Карагылачы, Кудай кандай укмуштарды жаратты!” деп айтышат.
24 Бул эл ургаачы арстандай комдонуп, эркек арстандай турду. Эми ал олжосун басып жемейинче, жайлаганынын канына канмайынча жатпайт».
25 Балак Биламга мындай деди: «Аны каргабасаң каргабай эле кой, бата бербесең бербей эле кой».
26 Билам Балакка мындай деп жооп берди: «Теңир мага эмнени айтса, ошону аткарам деп, мен сага айтпадым беле?»

Биламдын үчүнчү пайгамбарчылыгы

27 Ошондо Балак Биламга: «Жүр, мен сени башка жерге алып барайын, балким, бул Кудайга жагар, ошол жактан элди каргап берерсиң», – деди.
28 Анан Балак Биламды чөлдү караган Пейор тоосунун чокусуна алып чыкты.
29 Билам Балакка: «Мага ушу жерге жети курмандык чалынуучу жай орнотуп, жети букачар, жети кочкор даярдап бер», – деди.
30 Балак Билам айткандай кылып, ар бир курмандык чалынуучу жайга бирден букачар, бирден кочкор чалды.