TBN:Acts.1.1
TBN:Matt.2.1; TBN:1Chr.24.10; TBN:Exod.28.1
TBN:Phil.3.6
TBN:1Sam.1.2
TBN:1Chr.24.19
TBN:Exod.30.7-Exod.30.8
TBN:Ps.140.2
TBN:Exod.30.1-Exod.30.10
TBN:Acts.10.4
TBN:Luke.7.28; TBN:Num.6.2-Num.6.3; TBN:Luke.7.33; TBN:Isa.49.1; TBN:Jer.1.4-Jer.1.5; TBN:Gal.1.15
TBN:Mal.4.5; TBN:Matt.11.14; TBN:Matt.17.12-Matt.17.13; TBN:Mal.4.6; TBN:Mal.3.1; TBN:Mark.1.2
TBN:Gen.15.8; TBN:Judg.6.17
TBN:Dan.8.16; TBN:Dan.9.21
TBN:Gen.30.23
TBN:Dan.8.16; TBN:Dan.9.21; TBN:Matt.2.23; TBN:John.1.45; TBN:Matt.1.16
TBN:Judg.13.3
TBN:Isa.49.1; TBN:Matt.1.20
TBN:2Sam.7.13; TBN:Ps.88.4; TBN:Isa.9.7; TBN:Mark.11.10
TBN:Dan.7.14; TBN:Dan.7.27; TBN:Obad.1.21; TBN:Zech.14.9; TBN:1Cor.15.24; TBN:Heb.11.15
TBN:Matt.18.20; TBN:Ps.2.7; TBN:Matt.14.33
TBN:Gen.18.14; TBN:Job.42.2; TBN:Jer.32.17; TBN:Mark.10.27
TBN:1Sam.2.1-1Sam.2.10
TBN:Ps.34.9; TBN:Isa.61.10; TBN:Hab.3.18
TBN:1Sam.1.11; TBN:Luke.11.27
TBN:Ps.98.3; TBN:Ps.110.9
TBN:Deut.5.10; TBN:Deut.7.9
TBN:Isa.51.9
TBN:Job.5.11; TBN:Ps.146.6; TBN:Ezek.21.26
TBN:Ps.106.9
TBN:Gen.17.19; TBN:Rom.4.13; TBN:Gal.3.16; TBN:Heb.2.16
TBN:Gen.17.12; TBN:Lev.12.3
TBN:Ps.110.9; TBN:Ps.129.8
TBN:Acts.3.21; TBN:Rom.1.2; TBN:Titus.1.1-Titus.1.2
TBN:Ps.105.10
TBN:Lev.26.42; TBN:Ps.104.8
TBN:Gen.22.16-Gen.22.18; TBN:Gen.26.3; TBN:Heb.6.13; TBN:Zeph.3.15
TBN:Luke.7.26; TBN:Luke.20.6; TBN:Mal.3.1; TBN:Matt.3.3; TBN:Mark.1.2-Mark.1.3
TBN:Luke.3.3
TBN:Ps.83.12; TBN:Mal.4.2
TBN:Ps.106.10; TBN:Isa.9.2; TBN:Isa.42.7; TBN:Isa.49.9; TBN:Matt.4.16
TBN:Luke.3.2

ЛУКАЙИ КТИБТУ УЖУВЛАН ХАБАР

Му Ужувлан хабар Лукайи 58-62-пи йисари гъибикІуб вуди гьисаб апІура. Лукайин кеспи духтирвал вуди гъабхьну. Жара миллетарикан вуди, Исайихъ хъугъу Лука, Аллагьдин рякъюъ вари кьувват хъипну лихуз хъюгъру. Ужувлан хабар рабгъури, Рим вилаят вуйибси лицури гъахьи Павелихъди саспиган Лукара лицури шулу. Дугъан хиларилан, кІваъ Аллагьдин Рюгь ади, «Ужувлан хабар» кІуру му китаб, зигьимлу грекжви, Фиофилин ччвур дибисну улдубчІвуб вуди урхури шулухьа. Гирами Рюгьну дугъаз, дугъридан Иса Фуж вуш, Дугъу инсаният бадали фу гъапІнуш, улупну. Китабдин сифте кІулариан хъюгъну, Ягь’я пайгъамбрихъди ва Иса Месигь бабкан хьпахъди аьлакьалу гьядисйирикан ктибтура. Му китабди жара «Ужувлан хабарнан» китабариъ алалахьру уьмрин гизаф терефарикан ктибтура, гьадму вахтнан гьядисйирихъди вуйи аьлакьйир улупура. Гьадму вари гьядисйирикан вуйи хабар неинки Исайин багахь хьайидариз, хъа дюн’яйин вари инсанариз дебккра.


ЦІийи Йикьрар
http://ibt.org.ru/bible
Новый Завет на табасаранском языке
ЦІийи Йикьрар
Фикрар-хиялариз: ibt_inform@ibt.org.ru
ISBN 978-5-93943-149-1
© Институт перевода Библии, Москва, 2010Copyrighted: © Институт перевода Библии, Москва, 2010

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Лукайин Феофилихьна вуйи гаф

1 Ич арайиъ гъаши мялум вуйи гьядисйирин гьякьнаан гьамус гизафдари бикІуз хъюгъна.
2 Учузра дурар сифте кІулиан чпин улариинди гъяркъдари ва Аллагьдин Гафнан гъуллугъниин алидари гизафдар ктитну.3 Узура, гьарсаб жигьат дикъатниинди сифтейиан аьхиризкьан ахтармиш апІбалан кьяляхъ, гьамрарикан увуз, гьюрматлу Феофил, хъайи-хъайиси дибикІну, ктибтуб лазим вуди фикир гъапІунза.4 Миди увуз туву аьгъюваларин бин мюгькам апІиди.

Малайикди Закар’яйиз Ягь’я бабкан хьубкан туву хабар

5 Ягьудия уьлкейин паччагь Гьироддин девриъ душваъ Абияйирин «ражнаъ» гъуллугъ гъабхурайи Закар’я кІуру сар малла ва Гьарундин тухмиан вуйи Елисавета кІуру дугъан хпир ади гъахьну.
6 Дурар кьюридра, Аллагьдин вари табшуругъар ва къайдйир уьрхюри, Дугъан улихь дугъри агьлар вуди гъахьну.7 Дурариз веледар адайи, гьаз гъапиш Елисавета бегьерсузур вуйи. Дурар кьюридра агьли яшнахъна хъуркьнайи.
8 Сабан, Закар’яйи Аллагьдиз чан гъуллугъ апІурайи вахтна (дугъахъди хъайи маллйирин раж, яна гъуллугънан нубат хъубкьнайи),
9 маллйирин арайиъ, аьдат вуйиганси, тупут ипиган, думу Аллагьдин хулаъ ицци ниъ хъайидар ургуз гъягъбакк ккуркьнийи.10 Хъа Аллагьдин хулан гьяятдиъ халкь му вахтна ккарагурайи.11 Гьадмуган Закар’яйиз ицци ниъ хъайидар ургурайишван арччул терефнаъ Аллагьдин малайик дийигъну рякъюру.12 Думу гъяркъган, Закар’я чашмиш шулу ва дугъак яманди гучІ кабхъру.13 Малайикди дугъаз гьамци кІуру:
– ГучІ мапІан, Закар’я, яв ккарагувал деебхьна, ва яв хпир Елисаветайи увуз бай апІиди, дугъ’ин Ягь’я кІуру ччвур илив.
14 Увуз хуш’вална шадвал хьибди, ва гизафдар думу бабкан хьувалиин шад хьиди,15 фицики думу Аллагьдин улихь, зурба касси, заан хьиди. Дугъу чяхир вая жара ички убхъидар. Думу чав бабкан гъахьи йигъхъанмина Аллагьдин Рюгьнахьди ацІнайир хьиди.16 Дугъу Израилин баярикан гизафдар Аллагьдихьинди илтІикІиди.17 Абйирин юкІвар веледарихьна илдицбан бадали, мютІюгъ дарудар марцци касарин фикрарихьна илтІикІбан бадали ва Агъа гъяйиз халкь гьязур апІбан бадали, думу Дугъан улихьди Ил’ясдин рюгьнаъди ва кьудратнаъди гъягъюри хьиди.
18 Закар’яйи Малайикдиз кІуру:
– Му гьякь вуйиб узуз фици аьгъю хьибди, узу кьабир вуза, хъа йиз хпирра агьли яшариъ а?
19 Малайикди дугъаз гъапи:
– Узу Аллагьдин улихь дийигънайи ва увухьна ужуб хабар тувуз гьаънайи Жабраил вуза.
20 Амма гьадму ляхин кІулиз удубчІвру йигъ гъяйиз, яв чІал бисиди ва увуз улхуз мумкинвал хьибдар. Гьаз гъапиш чарасуз кІулиз удучІвру му йиз гафарихъ хъугъундарва.
21 Му арайиъ чІат Закар’яйиз ккилигурайи халкь думу Аллагьдин хулаъ энгел духьнайивалиин мюгьталди айи.
22 Думу халкьдихьна удучІвиган, улхуз даршули гъузру ва дурариз, Закар’яйиз Аллагьдин хулаъ Малайик гъяркъюб, аьгъю шулу. Закар’яра, лал гъаширси, халкьдихъди хилин ишаратариинди улхуз хъюгъру.23 Хъа Аллагьдин хулаъ гъуллугъ апІбан йигъар ккудукІиган, Закар’я чан хулаз хътакуру.
24 Гьадму йигъарилан кьяляхъ дугъан шив Елисавета, гъагъдиъ духьну, хьуб вазлин арайиъ чІатна удудучІвди, учв улупури гъахьундар. Дугъу гьамци кІуйи:
25 – Гьаму йигъари узухьинди илдицу Аллагьди инсанарин арайиъ уз’ин али бегьерсузвалин нянат алдабгъруганси гъапІну.

Малайикди Мар’ямдиз Иса бабкан хьуваликан туву хабар

26 Хъа йирхьубпи ваз улубкьиган, Аллагьди Галилей уьлкейиъ айи Назарет кІуру шагьриз
27 Давудрин тухмиан вуйи Юсуф кІуру касдиз хъирснайи шурахьна Жабраил малайик гьаъру. Шуран ччвур Мар’ям вуйи.28 Малайикди, риш айи хулаъ учІвну, гъапну:
– Хайир ибшри, Аллагьди кадагънайи Дишагьли! Аллагь гьарган увухъди хъади хьиди!
29 Думу гъяркъиган, Мар’ям дугъан гафариин мюгьтал шулу ва, учв мици саламламиш апІувал фу вуйкІан кІури, фикрарик кахъру.
30 Хъа малайикди дугъаз гъапну:
– ГучІ мапІан, Мар’ям, Аллагьди увуз уж’вал улупна:
31 магьа БицІир киршдивук ва Бай апІидива. Дугъ’ин Иса кІуру ччвур иливидива.32 Думу зурба Кас хьиди, ва Дугъаз ВаритІанзаанурин Бай пиди. Агъа Аллагьди Дугъаз Чан аба Давудрин паччагьвалин тахт тувди.33 Дугъу Якьубдин халкьдиин уьмурлугъди паччагьвал апІиди, ва Дугъан паччагьвалин аьхир хьибдар.
34 Мар’ямди малайикдиз кІуру:
– Му ляхин хьуб фици мумкин вухъа, узу мегьел швуваз душнадарди?
35 Малайикди Дугъаз гъапи:
– Аллагьдин Рюгь учІвди увуъ ва ВаритІанзаанури уву Чан кьувватнакк ккаъди, гьаддиз бабкан шулайи Гирамийиз Аллагьдин Бай пиди.
36 Магьа чаз бегьерсузур кІурайи яв багахьлу Елисаветара чан кьабишнаккди, бицІир кади гъагъдиъ ади, йирхьубпи ваз ву,37 гьаз гъапиш Аллагьдин гьич саб гафра кьувватсузди гъубзурдар.
38 Мар’ямди:
– Узу Аллагьдин лукІ вуза, уз’ин уву кІурайидар улуркьри, – кІуру.
Хъа малайик Дугъхьан гьудучІвуру.

Мар’ямдинна Елисаветайин сюгьбат

39 Гьадму йигъарикан сад йигъан Мар’ям, гьялаквал кади, Ягьудия уьлкейин дагълариъ айи саб шагьриз гъягъюру
40 ва, Закар’яйин хулаъ учІвну, Елисаветайиз салам тувру.41 Мар’ямдин салам гъеебхьиган, Елисаветайин фуниъ бицІир гъиришву ва Елисавета Аллагьдин Рюгьнахьди ацІру.42 Елисаветайи, зарбди чІигъ дапІну, гъапну:
– Уву дишагьлийирин арайиъ бахтавар вува, ва яв фуниъ айи бегьерра бахтавар ву!
43 Узухьна йиз Агъайин дада гъювалин бахт узуз наънан гъафиб вуйкІан?44 Яв салам туврайи сес йиз ибарихъна гъурубкьубси, йиз фуниъ айи бицІир шадди гьялак гъахьну.45 Аллагьдихьан дупнайиб тамам шлувалихъ хъугънайир, хуш бахтавар вува.
46 Мар’ямди гьамци жаваб тувру:
– Узу йиз кІваан Агъа заан апІураза.
47 Йиз рюгь узу гьарсабдихьан уьрхюрайи Аллагьдикан шад духьна.
48 Дугъу чан лукІран аьжуз гьялназ лигну рягьим гъапІну, гьамусдихъантина вари наслари узуз уж’вал алабхъу кас пиди,
49 Гьаз гъапиш Кьувватлури узуз зурба ляхин гъапІну, ва Дугъан ччвур гирами ву.
50 Чахьан гучІрудариз наслариан наслариз Дугъан уж’вал а.
51 Дугъу, Чан хиларин кьувват улупури, кІваъ дамагълу фикрар айидар гьубкьушвахъинди гъарагъну.
52 Кьудратлудар тахтарилан илдитну ва аьжузар заан гъапІну.
53 Дарвал айидар ужувлариинди рази гъапІну, хъа девлетлутІан девлетлу шулайидар фукІа адарди деетну.
54-55 Чан гъуллугъниин али Израилин халкьдиз кюмек гъапІну, Чав ихь абйириз гъапиганси, Ибрагьимдиз ва дугъан тухмиз гьаргандиз уж’вал апІуз тувнайи гаф кІваин уьбхюра.
56 Мар’ям Елисаветайихь шубуб вазлиъкьан гъузну, хъа чан хулаз хътакуру.

Ягь’я бабкан хьуб

57 Елисаветайи, вахт улубкьиган, бицІир апІуру.
58 Агъайи рягьим дапІну думу за апІбакан гъуншйиризна майил-мадатдиз гъеебхьнийи ва дурар дугъахъди сабси шад гъахьнийи.
59 Миржидпи йигъан багахьлуйир бицІирин суннат апІуз гъюру ва дугъ’ин чан адашдин ччвур Закар’я иливуз ккун шулу.
60 Мид’ин балин дада рази даршиди, дугъаз Ягь’я кІурхьа, гъапну.
61 Хъа дугъаз: «Яв багахьлуйиригъ дициб ччвур алир фужкІа гъядар», кІуру.
62 Хъасин, бал’ин фициб ччвур иливуруш, хилин ишаратариинди Закар’яйихьан гьерхру.
63 Дугъу, чахьна чан кьул хуз гъитну, дидик гьамци бикІуру: «Дугъан ччвур Ягь’я хьибди». Хъа вари мюгьтал шулу.
64 Гьадму сяаьт дугъан ушвна мелз деебтнийи ва думу, Аллагьдин ад апІури, улхуз хъюгъру.65 Дурарин гъуншйир-мирасарик гучІ кабхъру ва вари гьамрарикан бютюн дагълу Ягьудия уьлке вуйибси ктибтури гъахьну.66 Мидкан гъеебхьдари, мурар чпин кІваъ уьрхюри, гьамци кІури гъахьну:
– Аллагьдин хил али му балкан фуж шуйкІан?

Закар’яйин чан балихьна вуйи гаф

67 Хъа балин адаш Закар’яйира, Аллагьдин Рюгьнахьди ацІнади, гьамци кІури, чан аьяндарвал улупуру:
68 – Израилин Аллагь вуйи Агъайиз чухсагъул! Дугъу, кюмекназ дуфну, Чан халкь азад гъапІну.
69-70 Дегьзаманайи гъахьи марцци пайгъамбрарин мелзналан мялум гъапІубси, Дугъу Чан лукІ вуйи Давудрин тухмиан Кьудратлур – ухьу гунгьарикан азад АпІрур – адаъну.
71 Дугъу ухьу вари ихь душмнарихьан ва ухьу даккнидарихьан уьрхюз гаф тувну.
72 Дугъу ихь абйириз уж’вал апІуз ва дурарихъди гъийитІу гирами вуйи йикьрар тамам апІуз гаф тувну.
73 Му йикьрар Аллагьди ихь аьхю аба Ибрагьимдиз ухьу душмнарихьан уьрхюз туву аьгьт ву:
74-75 Дурари ухьуз, гучІ дарди, ихь уьмрин кІулиан аьхиризкьан Дугъан улихь марцциди ва гьякьди гъуллугъ апІуз гъитди.
76 Хъа увуз, йиз бай, ВаритІанзаанурин пайгъамбар пиди, гьаз гъапиш уву Агъайин улихьди Дугъаз рякъяр ккабалгуз,
77 Дугъу халкь уьрхрувалин ва инсанарин гунгьарилан хил алдабгърувалин гьякьнаан халкь гъаврикк ккауз,
78 Аллагьдин зурба уж’вал ахсрарин Нурси ухь’ина дуфну,
79 МучІушнаъ ва аьжалин гъабгъу дяхъникк деънайидариз акв тувуз, ихь рякъяр мясляаьтниина хуз, гъидива.
80 БицІи Ягь’я, аьхю шули, рюгьниинди мюгькам хьуз хъюгъру. Думу, Израилин халкьдиз гъуллугъ апІуз гъяйизкьан, ичІи чюллериъ яшамиш шулу.
prev / next