they sin…: Heb. they add to sin
the men…: or, the sacrificers of men
great…: Heb. droughts
wild…: Heb. beast of the field
is…: Heb. in thy help
I will…: rather, Where is thy king?
long: Heb. a time
power: Heb. hand
pleasant…: Heb. vessels of desire
Amos.6.13; Hos.11.2
Hos.2.8; Ps.113.12; Isa.40.19-Isa.40.20; 1Kgs.19.18; Job.31.26-Job.31.27
Hos.6.4; Hos.6.4; Ps.1.4; Ps.67.3
Hos.12.9; Exod.20.3; Isa.43.11; Isa.45.21
Deut.2.7; Amos.3.2
Hos.4.7; Deut.8.12; Deut.8.14; Deut.32.15; Deut.8.12; Deut.8.14; Deut.32.15
Hos.5.14; Jer.5.6
2Sam.17.8; Prov.17.12; Hos.2.12
Deut.33.26
Hos.8.4; Hos.10.3; 1Sam.8.5; 1Sam.8.19
1Sam.8.22; 1Sam.15.23
Job.14.17; Job.14.17
Isa.13.8; 1Thess.5.3; 2Kgs.19.3
Isa.25.8; Isa.26.19; Ezek.37.12; Isa.25.8; Isa.26.19; Ezek.37.12; 1Cor.15.55; Ezek.14.21; 1Cor.15.55; Ezek.14.21; Ezek.9.10
Gen.41.52; Ezek.19.12; Jonah.4.8; Hab.1.9; Ezek.17.10; Hos.12.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
KJV
King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology This is the King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version) with embedded Strong's Numbers. The rights to the base text are held by the Crown of England. The Strong's numbers in the OT were obtained from The Bible Foundation: http://www.bf.org. The NT Strong's data was obtained from The KJV2003 Project at CrossWire: http://www.crosswire.org. These mechanisms provide a useful means for looking up the exact original language word in a lexicon that is keyed to Strong's numbers.

Special thanks to the volunteers at Bible Foundation for keying the Hebrew/English data and of Project KJV2003 for working toward the completion of synchronizing the English phrases to the Stephanas Textus Receptus, and to Dr. Maurice Robinson for providing the base Greek text with Strong's and Morphology. We are also appreciative of formatting markup that was provided by Michael Paul Johnson at http://www.ebible.org. Their time and generosity to contribute such for the free use of the Body of Christ is a great blessing and this derivitive work could not have been possible without these efforts of so many individuals. It is in this spirit that we in turn offer the KJV2003 Project text freely for any purpose. Any copyright that might be obtained for this effort is held by CrossWire Bible Society (c) 2003 and CrossWire Bible Society hereby grants a general public license to use this text for any purpose.
Inquiries and comments may be directed to:

CrossWire Bible Society
kjv2003@crosswire.org
http://www.crosswire.orgGeneral public license for distribution for any purpose

артка
жабуу
:
Эпрайым сүйлөгөндө, бардыгы титиреп турчу. Ал Ысрайылда жогору көтөрүлгөн, бирок ал Баал аркылуу күнөөгө батып өлдү.
When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel; but when he offended in Baal, he died.
Азыр да алар күнөөлөрүнө күнөө кошуп алышты. Алар өздөрүнүн түшүнүгү боюнча өздөрүнүн күмүшүнөн өздөрүнө куйма буркандарды жасашты, алардын баары – толугу менен сүрөтчүнүн колунан чыккан иш. Алар курмандык чалган адамдарга: «Букачарларды өпкүлө!» – деп жатышат.
And now they sin more and more, and have made them molten images of their silver, and idols according to their own understanding, all of it the work of the craftsmen: they say of them, Let the men that sacrifice kiss the calves.
Ошон үчүн алар таңкы булуттай, тез эле жок болуп кетүүчү шүүдүрүмдөй, кырмандан шамал учурган топондой, мордон чыккан түтүндөй болушат.
Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney.
Бирок сен Мисир жеринен чыккандан бери Мен сенин Кудай-Теңириңмин. Ошондуктан сен Менден башка кудайды билбешиң керек, Менден башка Куткаруучу жок.
Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no god but me: for there is no saviour beside me.
Мен сени чөлдө, какшыган жерде таанып билдим.
I did know thee in the wilderness, in the land of great drought.
Жайыты бар кезде алар ток эле. Тойгондон кийин алардын жүрөгү көтөрүлдү, ошондуктан алар Мени эстеринен чыгарып коюшту.
According to their pasture, so were they filled; they were filled, and their heart was exalted; therefore have they forgotten me.
Ошон үчүн Мен аларга арстандаймын, кабыланга окшоп, жолдо аңдып турам.
Therefore I will be unto them as a lion: as a leopard by the way will I observe them:
Мен аларга мамалактарынан ажыраган ургаачы аюудай кол салам, алардын көөдөнүн жарып салам, Мен аларды ошол жерде ургаачы арстандай болуп жеп салам, аларды талаа жырткычтары тытып кетишет.
I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion: the wild beast shall tear them.
Сен өзүңдү өлтүрдүң, Ысрайыл, анткени сен өзүңдүн таянычың болгон Мага каршы чыктың!
O Israel, thou hast destroyed thyself; but in me is thine help.
Сени куткара турган падышаң азыр кайда? Сенин бардык шаарларыңдагы башчыларың кайда? Сен алар жөнүндө «Мага падыша жана башчыларды бер!» деп айткансың.
I will be thy king: where is any other that may save thee in all thy cities? and thy judges of whom thou saidst, Give me a king and princes?
Ошондо Мен сага каарым менен падыша бердим, анан аны ачуум менен тартып алдым.
I gave thee a king in mine anger, and took him away in my wrath.
Эпрайымдын мыйзамсыздыгы түйүнчөккө түйүлүп турат, анын күнөөсү сакталып турат.
The iniquity of Ephraim is bound up; his sin is hid.
Ал төрөп жаткан аялдай кыйналат. Ал – акылсыз уул, болбосо ал өзүнүн төрөлүүсүн создуктурмак эмес.
The sorrows of a travailing woman shall come upon him: he is an unwise son; for he should not stay long in the place of the breaking forth of children.
Мен аларды өлгөндөр жаткан жайдын бийлигинен кун төлөп куткарам, аларды өлүмдөн куткарам. Өлүм! Сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай! Сенин жеңишиң кайда? Өкүнүү көздөрүмдөн жашыруун.
I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction: repentance shall be hid from mine eyes.
Эпрайым бир туугандарынын арасында жемиштүү болсо да чыгыш шамалы, чөлдөн көтөрүлгөн Теңир шамалы, келет, ошондо анын булагы соолуйт, башаты какшыйт: ал шамал бардык кымбат баалуу нерселер сакталган казынаны кыйратат.
Though he be fruitful among his brethren, an east wind shall come, the wind of the Lord shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up: he shall spoil the treasure of all pleasant vessels.