Acts.18.1-Acts.18.17; Rom.1.7
2Cor.8.7; 2Cor.9.11
Luke.17.30; 1Thess.3.13; 1Thess.4.16-1Thess.4.18; Phil.3.20
Phil.1.6
John.17.21; 1John.1.3; 1Thess.5.24; 2Thess.3.3; Heb.10.23
1Cor.11.18
1Cor.3.3
Acts.18.24; Acts.19.1; 1Cor.3.4-1Cor.3.5; 1Cor.4.6; 1Cor.6.12; Titus.3.13; John.1.42
Eph.4.4-Eph.4.5
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15
2Cor.10.10
1Cor.2.1; 2Cor.2.15; Rom.1.16
Isa.29.14
Prov.21.30; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.3.19
Matt.12.38; Mark.8.11; John.2.18; John.4.48; John.6.30
Gal.5.11
1Cor.2.7; Col.2.3
Jas.2.5
Rom.3.27; Eph.2.9
Eph.1.7; Phil.3.9
Jer.9.24; 2Cor.10.17


Павел апостолдыҥ коринфтеги серкпеге баштапкы самаразыЈаҥы Кереес
http://ibt.org.ru/bible
Јаҥы Кереес, Алтай тили Обратная конвертация диглотты 2017 г.
ISBN 978-5-93943-226-9Copyrighted: © Институт перевода Библии, 2017

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next
1 Кудайдыҥ табыла Иисус Христостыҥ апостолы болорго кычырылган Павелдеҥ ле Сосфен карындаштаҥ –
2 Кудайдыҥ Коринфтеги серкпезине.
Слерге, Иисус Христос ажыра Кудайга агарулалган улуска, бистиҥ ле слердиҥ Иисус Христос Кайраканыстыҥ адына кайда ла баштанып тургандарла кожо агару болорго кычырылган улуска,
3 Кудай Адабыстаҥ ла Иисус Христос Кайраканнаҥ јакшылык ла амыр јетсин.
4 Слер учун, слерге Иисус Христос ажыра берилген Кудайдыҥ јакшылыгы учун Кудайыма јаантайын алкыш-быйан айдадым.
5 Слерге Христос ажыра Кудайдыҥ сӧзи ле билгир артыктай берилген ине.6 Христостыҥ керези слердиҥ бойыгарда бек боло берген,7 анайып, Кудайдаҥ сыйды јеткилинче алала, Иисус Христос Кайраканыстыҥ ачыларын сакып јадыгар.8 Ол слерди учына јетире тыҥыдар. Ол тушта Иисус Христос Кайраканыстыҥ кӱнинде јек јок болорыгар.9 Кудай чындык, Ол слерди Бойыныҥ Уулы Иисус Христос Кайраканысла бирлик болзын деп кычырган.

Серкпедеги бӧлиништер

10 Иисус Христос Кайраканыстыҥ адыла слерди сурап турум, карындаштар: бой-бойыгарла эптӱ-јӧптӱ јӱригер, ортогордо бӧлиниш болбозын, слерди бир санаа ла бир амаду бириктирзин.
11 Карындаштарым, бой-бойыгарла ӧӧркӧжип турганыгар деп, Хлояныҥ айылдагы улузынаҥ уктым.
12 Мениҥ аайлаганымла кажыгар ла: «Мен – Павелдийи», «Мен – Аполлостыйы», «Мен – Кифаныйы», «Мен – Христостыйы» – дежип јадыгар.13 Христос бӧлинди эмеш пе? Павел слер учун кере тартылды эмеш пе? Эмезе Павелдиҥ адына болуп креске тӱштигер бе?14 Крисп ле Гаийдеҥ башка, кемигерди де креске тӱжӱрбегениме Кудайга баш.15 Бойымныҥ адыма креске тӱжӱргем деп, кем де айдып болбос.16 Эйе, Стефанныҥ айылдагы улузын креске тӱжӱргем. База кемди креске тӱжӱргем, санаама кирбейт.17 Христос мени улусты креске тӱжӱрзин деп эмес, Сӱӱнчилӱ Јар јарлазын деп ийген ине. Христостыҥ керӱ агажы кӱчин јылыйтпазын деп, мен кижиниҥ ойгор сӧстӧрин айдып јарлабас учурлу.

Христос – Кудайдыҥ кӱчи ле ойгорлыгы

18 Керӱ агаш керегинде сӧс – ӧлӱмниҥ јолыла барып јаткан улуска јӱӱлиш ине, биске дезе, аргадаштыҥ јолыла барып јаткан улуска, – ол Кудайдыҥ кӱчи.
19 Бичилген јок беди:
«Ойгорлордыҥ ойгорлыгын јоголторым,
керсӱлердиҥ санаазын јектеерим».
20 Ойгор кайда? Билимчи кайда? Бу телекейде шӱӱлтечи дегени кайда? Кудай бу телекейдиҥ улузыныҥ ойгорлыгын јӱӱлиш этпеди бе?
21 Улус бойыныҥ ойгорлыгыла Кудайды билип албаган, мында Кудайдыҥ ойгорлыгы. Ол бӱдӱп турган улусты јарлыкташтыҥ «јӱӱлижиле» аргадаарга кӱӱнзеген.22 Иудейлер де кайкалдар некейдилер, еллиндер де ойгорлыкты бедирейдилер,23 бис дезе кере тартылган Христосты јарлыктайдыс. Ол – иудейлерге бӱдӱрилтер таш, еллиндерге – јӱӱлиш,24 кычырылган улуска да, иудейлерге де, еллиндерге де Ол – Кудайдыҥ кӱчи ле Кудайдыҥ ойгорлыгы.25 Кудайдыҥ «јӱӱлижи» кижиниҥ ойгорлыгынаҥ ойгор, Кудайдыҥ «чине јогы» кижиниҥ кӱчинеҥ кӱчтӱ.
26 Бойыгарды кӧригер, карындаштар, Кудай слерди кычырып аларда, кандый болгон эдигер. Ортогордо ойгор улус кӧп болгон бо, кӱчтӱ ле укту-тӧстӱ улус кӧп болгон бо?
27 Је Кудай ойгорлорды уйатка тӱжӱрерге, телекейде ойгор эмес дегенди талдап алган, кӱчтӱни уйатка тӱжӱрерге, телекейде чине јок дегенди талдап алган.28-29 Кудайдыҥ алдында кем де мактанып болбозын деп, учурлу дегенди јоголторго, телекейде учур јок дегенди, јектеткенди, неге де турбас дегенди талдап алган.30 Оныҥ шылтузында слер де Христос Иисустыҥ Бойында јӱрӱп јадыгар. Оны Кудай ойгорлыгыс эткен, Ол ажыра бисти акту, агару эткен, јайымдаган.31 Оныҥ учун анайда ла бичилген: «Мактанып турган кижи, Кайраканла мактанзын».
prev / next