Ӈунмин – род, родовая ветвь.
Гирбэлдэй – здесь: оторопеть, смутиться.
Ониӈаг – здесь: пустыня.
Acts.1.1
Matt.2.1; 1Chr.24.10; Exod.28.1
Phil.3.6
1Sam.1.2
1Chr.24.19
Exod.30.7-Exod.30.8
Ps.140.2
Exod.30.1-Exod.30.10
Acts.10.4
Luke.7.28; Num.6.2-Num.6.3; Luke.7.33; Isa.49.1; Jer.1.4-Jer.1.5; Gal.1.15
Mal.4.5; Matt.11.14; Matt.17.12-Matt.17.13; Mal.4.6; Mal.3.1; Mark.1.2
Gen.15.8; Judg.6.17
Dan.8.16; Dan.9.21
Gen.30.23
Dan.8.16; Dan.9.21; Matt.2.23; John.1.45; Matt.1.16
Judg.13.3
Isa.49.1; Matt.1.20
2Sam.7.13; Ps.88.4; Isa.9.7; Mark.11.10
Dan.7.14; Dan.7.27; Obad.1.21; Zech.14.9; 1Cor.15.24; Rev.11.15
Matt.18.20; Ps.2.7; Matt.14.33
Gen.18.14; Job.42.2; Jer.32.17; Mark.10.27
1Sam.2.1-1Sam.2.10
Ps.34.9; Isa.61.10; Hab.3.18
1Sam.1.11; Luke.11.27
Ps.98.3; Ps.110.9
Deut.5.10; Deut.7.9
Isa.51.9
Job.5.11; Ps.146.6; Ezek.21.26
Ps.106.9
Gen.17.19; Rom.4.13; Gal.3.16; Heb.2.16
Gen.17.12; Lev.12.3
Ps.110.9; Ps.129.8
Acts.3.21; Rom.1.2; Titus.1.1-Titus.1.2
Ps.105.10
Lev.26.42; Ps.104.8
Gen.22.16-Gen.22.18; Gen.26.3; Heb.6.13; Zeph.3.15
Luke.7.26; Luke.20.6; Mal.3.1; Matt.3.3; Mark.1.2-Mark.1.3
Luke.3.3
Ps.83.12; Mal.4.2
Ps.106.10; Isa.9.2; Isa.42.7; Isa.49.9; Matt.4.16
Luke.3.2

Лука Евангелиен

Дюллэ гөнмэй

Хэрлэвӈил таӈамӈал!

Ху Лука Евангелиеван коес, эрэк книга «Лука Евангелиен» Анӈамта Завет ханин биси. Анӈамта Завет книгални Өсирэп Завет книгалнюнни эрэв эливум Книгав өмэтту чэлэдюр өмэм Библияв дяпкатта. Кубэттукун бисилдук книгалдук өсирэптук, укал хоя векал елтэнэкэтэн, чэлэн төрлэ хоял бэил таӈритан.
Төрэн «Өрэлдэн Мэтун» греческайды төрэнь «Евангелие» бидин. Тачин Мэн хупкучинмэи Иисус Христос Мэнкэн гэрбурин. Анӈамта Завет дыгэн Евангелиен, тарбач тарал чэлэдюр Иисус Христос бинивэн, некчэвэн, Ноӈан хупкучинмэйён, хомив некчэлбэн, Ноӈан көкэдеккон, арадяккон тэлэӈрэ.
Эйду бичэ, Евангелиелэ дукутты, мут бинит очалан нонапла векла Палестинала оптин. Таракам римскаил тэгэмэрэл Палестинав мэн эӈидюр дявуттитан. Тарбач тала бичэл иудеял мэн религиявур эчилтэн омӈар, мявундур дявуттитан, тарак Итун ӈиӈтэвэн Хэвки ноӈардутан Моисейнюн ӈэнувкэнин. Моисей амардадун хоял мэтумӈэл бичэл дюлэгэч гөнитэн, Мессия – Хэвки Хинмачан эмэннэвэн, эйдудун бэилду тонӈэкичтук, көкэндук-тэ айчим эмуннэвэн. Мут бинит элэкэс оддакан, кучукэндулэ городла Вифлеемдулэ эмэннэй гору алаччивча Мессия – Иисус Христос балдарин («Христос» греческайдук төрэндук тулматми бидин «Унӈэлэлдывунь хэтэч хэсичэ», еврейскайдук төрэндук тулматми бидин «Мессия»). Өрэлдэн Мэтун эйду төрлэ бисил Айчим баканнаватан тэлэӈрэн, тарбач эрэк Мэтун эйдувэн төрлэ бисив бэилбу бэйтэннэ мэтуттэн, илэгэл-дэ тарал бисэкэтэн, иррөчин-ул төрэнь төрэнэттэкэтэн.
Лука Евангелиен дыгэндук Евангелиелдук чэлэдукун аич дяпкутач дукутты. Хуркэн бими, Лука аич хупкучиврин, тар хупкуттый оддыди, бэгдэчимӈэ одын. Ач хэвкигчэ бими, ноӈан мэни хэвкиврин, тарбач дюлэски Лука апостол Павел, эйдулин төрэлдули хөллочиндулэн, гиркэн бисин. Мэн Евангелиелэй дюлэгэч гөнмэйдулэн Лука гөнин, дюлэгэл бэил бичэл мэркэсэл коечэвутэн, дукчавутан-да, нян эйду тарав дукчай (Лк. 1:2). Евангелие греческайды төрэнь дукаттан. Тарбач дӫрмяр векал елтэнэкэтэн (тардын анӈан христианство бининни одни), адыч-та хояч нямач төрэнь, төрлэ бисич, Евангелие нонан элэкэс эвэдыч тулматча дукуттан.
Библияв тулмачин Институт тулмачимӈав, редактору, хөнтэлбу-дэ бэилбу, ӈи эрэк тулмачин нёвкэбдэн бэлрин, эйдувэн эскэн. Бу өрэлдэру, эвэсэл Хэвки Төрэмэн эвэдыч таӈаннавутан.
Библияв тулмачин Институт


эвэды торэн
Лука Евангелиен; Эвэдыч тулматча; Тулмачимӈа Вера Элрика; ISBN 5-93943-008-2, ISBN 91-89122-50-XCreative Commons: BY-ND 4.0: © Институт перевода Библии; Информацию о лицензии этого издания можно найти здесь: https://wiki.creativecommons.org/images/d/d4/Attribution_3.0_%D0%A1%D0%A1_BY-ND_rus.pdf

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Дюлэг төрэн

1 Он-ка укал хоял хачал бичэвур тэлэӈур дукудилритан,
2 он-ка дюлэгэл укал коечэл, Төрэндэ кэлмэлни бичэл муттэки тэлэӈритэн,3 тачин-та би, нонан аймакань эйду кубэччон яруттиди, эйдувэн амалтач тэлэӈдэй хинтэки некрэм, хэрлэвӈив Феофил,4 мэн хупкучукэмчэй ӈиӈтэвэн бипкэч халдас.

Иоанн Хэвкигри балдадяккон таимкачин

5 Ок-ка Ирод Иудея тэгэмэрэн ӈунэмэчинни бисин, таракам поп Захария гэрбэди биддин, ноӈан хөнтэч попач Авияч гэрбэлэттич ханилаттин, ӈунминтэн өмэн бисин. Атыкаӈан Елизаветач гэрбэди Аарон ӈунмидукун бисин.
6 Ноӈартан дӫридюр Хэвкитки айгарил биситэн, Хэвки нюнчэлдулин, иткачалин-да ач услач биникэн.7 Ноӈартан ач хутлэсэл биситэн; Елизавета маӈай бисин; дӫридюр-дэлу укал хагдыл, хоя-да анӈанаӈалкасар биситэн.8 Өмнэкэн Захария, мэн амалталий хинмачинь Хэвкитки хиргэддэкэн,9 он хиргэмӈэлдулил долитан биннэгрэгчинни, Хэвки Дюлан бисин, таду хэӈкэсу хэбгиттэй.10 Хэӈкэсу хэбгичиддэкэн, хоял бэил толин илатникан, нэӈэддитэн.11 Таракам ангел, Хэвки мэтумӈэн, ясаллан хэбгилдывун ангидалан ичулрин.12 Ангелу иттыди, Захария олрин, энтэкэе хэӈулрин.13 Ангел ноӈантакин гөнин:
– Эди ӈэлкил, Захария, хин нэӈэччэй долдаврис, атыкаӈаста Елизавета нярудьгас балдавкандин, гэрбудинри-дэ ноӈман Иоанн.
14 Энтэкэе-дэ өрэлдэдинри, хокаӈчидинри, хоял-да балдадяккон өрэлдэдир.15 Ноӈан эгден бэй Хэвкитки бигрэдин, минэв, хөнтэв-дэ катагу коланаку этэн колгарар. Эдлэй-дэ унэт эниндукий балдар, укал Хиргэчин Хирандин хираначчин.16 Хояв-да Израиль хурэлбэн хэвкигдин.17 Ноӈан Хунӈит дюлдэлэн ӈэнгэрэдин, Илия хирандин хираникан, эӈидин-дэ эӈилэтникэн, амтыл-да мявулбутан мучувкандай; этылбу-дэ долдарилбу бис айгарарил мэргэӈчидекутэн бөдэй; Ноӈан тачин некчин, Хунӈит эмэдектэкин эйдудюр бэил кимутчал бидэтэн.
18 Захария ангелу улгэмрин:
– Он тарав тэдедэку некэнри? Би укал хагды бэй бисэм, атыкаӈу-да анӈанаӈан хоя.
19 Ангел барагрин:
– Би Гавриил бисэм, Хэвки дюлдэлэн илатты, эрэв өрэлдэм мэтум хилбанача бисэм.
20 Тек хи ач төрэнэ одинри, хикутывчири, тачин гөнигчиму окан ач төрэнэ бидинри. Гонигчиму оннаван эсэкэс тэдер, теми тачин төрэнси бэрибдин.
21 Бэил-эси Захарияв алачиддитан, мяӈчиникан, гөру Хэвки Дюдукун этывэн нӫр.
22 Захария бэилтэки нӫриди, туркучилрин төрэӈэ, ӈалдиткан ичукэтникэн, укчэнмэттин. Эйдучэндюр бэил унуритан ичунмэю Хэвки Дюлан итчэвэн.23 Оддыди гургэй, Захария дюткий мучурин.24 Амрак атыкаӈан Елизавета осэри один, тунӈам аткимам тарав бэил эдэтэн хар хумэттин, гөникэн:
25 – Эрэк Хунӈит бөчэн, хагды одыку Ноӈан мину илралрин, хадариму-да бэилтэки тачин аталникан.

Иисус Христос балдадяккон таимкачин

26 Елизавета нюӈилэн аткикаӈлан осэрилэн Хэвки мэтумӈии – ангелу Гавриилу Галилейскайтаки городтаки Назареттаки
27 асаткантаки Марияч гэрбэлэттытки хөрукэнин. Мария Иосифнюн, Давид ӈунмидукун бисинюн, мерэндэй голдыча ноӈантакин бисин.28 Ангел, Мариятки эмриди, гөнин:
– Өрэлдэли, Хэрлэвӈи! Хунӈит эрэгэр хиннюн бидэн! Хи асал элгэлэтэн Хэвкиду төрэсэмчэ бисэнри!
29 Тачин ангел гөнэкэн, Мария гирбэлрин, тарав төрэм долдариди, мяӈчиникан төрэм гончэвэн мэргэчидилрин.
30 Ангел ноӈантакин гөнин:
– Эди ӈэлкил, Мария; Хи илраӈай Хэвкилэ баканри;
31 нян тэпкэлэй осэри одинри, тадук Нярудю балдавкандинри, гэрбудинри-дэ Иисус.32 Ноӈан эгден бэй оградин, нян Ойдэлэт Биси Хутчин Ноӈман гэрбучилдир; нян тадук мут Хунӈит Хэвки Ноӈандун Ноӈан аманни Давид тэгэмэррон бөгрэдин;33 нян Иаков ӈунмин ойдэлин тэгэмэр один, тадук Тэгэмэрэдекэн эрэгэр ач мудна бидин.
34 Мария-си ангелтаки гөнин:
– Он тарак бидин, би унэт эсэм мерэнчэ бис?
35 Ангел ноӈантакин барагрин:
– Хиргэпты Хиран хиндулэ надин, нян Ойдэлэт Биси Эӈин Хину куптудин, теми-дэ Хиргэпчэ балдавканчас Хэвки Хутчин гэрбупчин.
36 Тачин-та-ти-тта Елизавета, Хин ханис, эты балдавкан куӈав аси бичэ, хагды-да одыды, нярудьгай осэри один, укал-да нюӈин аткикаӈан осэрин тек одни.37 Өмэн-дэ Хэвки төрэнни ач эӈилэ эсни бивэттэ.
38 Таракам Мария гөнин:
– Би Хэвки кэлмэн бисэм, тек тачин хин гөнчэгчинси бигрэдим.
Нян ангел ноӈандукун хөррин.

Мария Елизаветатки эмрэн

39 Таралдула инэӈэлдулэ Мария, кимриди, хэлиӈчиникэн, городтаки Иудея урэкчэрдулэн биситки хөррин.
40 Захария дюлан ириди, Елизаветанюн доровматтин.41 Ок-ка Елизавета Мария ноӈантакин доровариван долдарин, таракам ноӈан урлэн хутэн гургэлдэлрин, нян тадук Елизавета Хиргэбэн Хирандин эмдэи дован милтэрэвкэмрин,42 тарбач дылгурач дылганды төрэснин:
– Хи асал долатан Хэвкиду төрэсэмчэ бисэнри, төрэсэмчэ-дэ Хин урэс балдадиӈан дөн!
43 Он-нян эрэк би хэрригэй бакрив, Мин Хунӈиву Энинни минтэки эмдэн.44 Дороваривус минтэки долдараку, мин хуту, уру долан унэт биси, хокниди, гургэлдэлрин.45 Тарак аси несэлкэн, ӈи, Хунӈит некэбэннэв гөнчэвэн, тэдечэ.

Мария икэнни

46 Нян Мария гөнин:
– Мин ханьму Хунӈивут эскэнь эгдерукэнни;
47 дялу-да Хэвкив, Мин Айчимӈав, өрэлдэн,
48 тывмэкэм кэлмэги ичисэнчэлин.
Несэлкэнь тек эрэгэр мину чэлэн бэил
гэрбутчигрэдир,
49 Эливун Эӈиӈэт хөнтэл ойдэлитэн Мину
огурукэнчэлин.
Эрэгэр Ноӈан Гэрбэн Хэрлэвӈи бидэн!
50 Ӈунмирбу дюлэскитэкитэӈ Ноӈан Ноӈман
ӈэлрилбу илрандин,
51 Мэн Эӈий Ноӈан ичукэнин,
няривладилбу, кэнели мулгантан бисэкэн,
ноӈкэчивкэнин,
52 тэгэмэрэлбу тэгэлгэндукутэн тыкукэнин,
эгдесэчиврилбу-дэ огэрукэнин,
53 демсилду аиӈгатан бөрин, эӈэелбу-нян ач
ялатта хөрукэнин.
54 Ноӈан мэн кэлмэги Израилю, дӫми,
илралрин,
ноӈман бэлрин, айган овканин,
55 амтылтакит, Авраамтаки, хурэлтэкин-дэ
эрэгэр дюлэски илран бидэн гөнчэй.
56 Асукут илам аткикам Елизаветала биддыди, Мария мэн дюткий мучурин.

Иоанн Хэвкигри балдадякан

57 Елизавета инэӈэӈэн иссакан, хуткэн няри балдарин.
58 Нимэкэлни, ханил-да тарав долдаридюр, ноӈнюнни хокаӈчиритан, Хунӈит тачин ноӈман энтэкэе илранди огурэкэнчэвэн.59 Дяпкилан инэӈэӈнэн куӈав минэвкэндэвур эмритэн, аманни гэрбэдин Захарияч гэрбэдэвур некритэн.60 Куӈа энинни гөнин:
– Этэс тачин гэрбур, ноӈан гэрбэн Иоанн бидин.
61 Эмчэл ноӈантакин гөнитэн:
– Хин ханилдулас ӈи-дэ тачин эч гэрбэлэттэ.
62 Куӈа амман, ӈалдюр ичукэтникэн, улгимидилритэн, он-да ноӈан хути гэрбэннэвэн.
63 Захария мов доскав бодэтэн гасчирин, нян тала дукрин: «Ноӈан гэрбэн Иоанн». Эйду бисил мянитан.64 Тармадит-та амӈан аӈаптин, ноӈан төрэлрин, Хэвкив эскэникэн.65 Тарбач чэлэн нимэкэлтэн хэӈулритэн, Иудея эйдулэн урэкчэрдулэ төрэӈнэн бисилэ тарав бичэв төрэдилритэн,66 ӈи-ккэ тарав долдарин, мяӈчиникан, мулгаттин:
– Ӈи эрэк куӈа бидин?
Айдит, Хунӈит эӈин ноӈнюнни бисин.

Захария икэнни

67 Нян Захария, Иоанн аманни, Хиргэптыв Хираӈай бакриди, эйдуткин бэилтэки як-та эрэк куӈа оннаван, мэтудилрин:
68 – Хэрлэвӈи бими мут Хунӈит, Израиль Хэвкиӈэн, ноӈан Мэн бэиӈэлтэкий эмрин, тарбач ноӈарбутан дэлмирин,
69 ноӈан муттэки Эӈив Айчимӈагат, мэн кэлмэги Давид ӈунмидукун, эмувкэнин.70 Ноӈан хояв анӈану амаски Мэн мэтумӈэлби төрэндитэн муттэки эчин некэннэй болганарин,71 муту баргакалдукут, алитматтылдук-та дысуттэй гөнин,72 Ноӈан мут амтылдут Мэн илрами бөдэй гөнин, тарав-да ноӈарнюнтан Мэн гөлдэмэчими дӫӈчидай гөнин;73 тарав гөлдэмэчим Ноӈан Авраамду бөчэй, мут эливундут амандут, мутту-дэ бөдэй гөнин,74 баргакалдукут-та муту айчидай гөнин, ӈив-дэ эникэн ӈэлрэ,75 Ноӈман хэрлэникэн, айгараникан, эрэгэр мэр бинивур кэлмэлни бидэт, гөнин.76 Хи-си, Иоанн, Ойдэлэт Биси мэтумӈэн одинри; Хунӈит дюлдэлэн гиркаградинри, Ноӈан эмривэн эйдувэн бэилбу мэтуникэн, хоткан кимникан.77 Бэилтэки бөлганадинри, төнӈэкичу овканчатан аталаптиван, тачин айчивривутан мэтудинри.78 Хэвки эгдендулин илраӈчиридун ойгич нӫлтэн хенмэйдуки хедин.79 Тачин Хэвки химӈэндулэ тэгэттылбу ӈэрилукэндин, эрэгэр көкэм ӈэлрилбу бэлдин, хотарӈатта эрэгэр Аймулдантаки биситки нюндин.
80 Куӈа-си исуддин, мэргэбэддин, ониӈагалдула биддин, мэн ичудеклэй Израилла окан.
prev / next