Eph.4.14
2Pet.2.2
2Cor.1.12
Rom.12.6
Mark.16.20; Acts.19.1
Eph.2.22
2Pet.1.7
John.14.23; Rom.8.9; 2Cor.6.9; 2Cor.6.16; Gal.4.6; Heb.3.6

Апостол Павелы фыццаг фыстӕг коринфӕгтӕмИрон æвзаг
http://ibt.org.ru/bible
Рагон Фӕдзӕхст, Библи тӕлмацгӕнӕг институт Мӕскуы 2006. Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы, Библийы тӕлмацы институт Мӕскуы 2004


Copyrighted: © Библийы тӕлмацы институт Мӕскуы 2004

Библи тӕлмацгӕнӕг институт
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Хуыцауӕн ӕмкусджытӕ

1 Ӕмӕ, ӕфсымӕртӕ, Хуыцауы Удӕй хайджынтимӕ куыд фӕныхас кӕнынц, мӕ бон уемӕ афтӕ дзурын нӕ уыд. Ӕз уемӕ дзырдтон тӕригъӕдджын мондӕгтӕн коммӕгӕстимӕ дзурӕгау. Уымӕн ӕмӕ уӕ чырыстон уырнындзинадмӕ гӕсгӕ сымах нырма дзидзидайтӕ стут.
2 Ӕз уӕ хастон ӕхсырӕй, хъӕбӕр хӕринаг та уын нӕ лӕвӕрдтон, йӕ бахӕрын уӕ бон кӕй нӕ уыди, уый тыххӕй; ӕмӕ ныртӕккӕ дӕр нӕу уӕ бон йӕ бахӕрын,
3 Уымӕн ӕмӕ нырма дӕр тӕригъӕдджын мондӕгты коммӕ кӕсут. Кӕд стут хӕлӕг ӕмӕ уӕм ис хъаугъатӕ, уӕд уӕ тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕды дӕлбар не стут ӕмӕ, адӕм дунейы куыд цӕрынц, ахӕм цардӕй нӕ цӕрут, мыййаг?
4 Уымӕн ӕмӕ сымахӕй кӕд иу афтӕ зӕгъы: «Ӕз Павелы ахуыргӕнинаг дӕн», иннӕ та: «Ӕз Аполлосы ахуыргӕнинаг дӕн», уӕд ацы дунейы адӕмау не стут, ӕви?
5 Чи у Аполлос? Чи у Павел? Уыдон сты, сымах кӕй фӕрцы баууӕндыдыстут, ӕрмӕстдӕр уыцы кусджытӕ; ӕмӕ сӕ алчидӕр сарӕзта, Хицау ын цы хъуыддаг бафӕдзӕхста, уый.
6 Ӕз байтыдтон, Аполлос дон рауагъта, фӕлӕ хор Хуыцау радта.
7 Уӕдӕ тауӕгӕй дӕр ӕмӕ донуадзӕгӕй дӕр ницы аразгӕ у – ӕппӕт дӕр аразгӕ у хордӕттӕг Хуыцауӕй.
8 Тауӕг ӕмӕ донуадзӕг иу хъуыддаг аразынц, ӕмӕ алчидӕр райсдзӕн йӕ мызд, цас бакуса, уымӕ гӕсгӕ.
9 Мах Хуыцауимӕ иу хъуыддаг аразӕм, сымах та стут Хуыцауы хуым, Хуыцауы хӕдзар.
10 Хуыцау мын цы хорзӕх ракодта, уый фӕрцы зондджын аразӕгау ӕз сӕвӕрдтон бындур, иннӕ та уыцы бындурыл аразы. Фӕлӕ алчидӕр хъуамӕ лӕмбынӕг кӕса, куыд аразы, уымӕ.
11 Бындур ӕвӕрд у ӕмӕ ӕндӕр бындур сӕвӕрын никӕй бон у, уымӕн ӕмӕ ӕвӕрд бындур Йесо Чырысти у.
12 Уыцы бындурыл чи цӕмӕй аразы – сызгъӕринӕй уа, ӕвзистӕй, зынаргъ дуртӕй, хъӕдӕй, хосӕй ӕви хъӕмпӕй –
13 Алкӕмӕн дӕр рабӕрӕг уыдзӕн йӕ хъуыддаг; уымӕн ӕмӕ ралӕудзӕни бон, ӕмӕ алкӕмӕн дӕр йӕ хъуыддаг бафӕлвардзӕн арт ӕмӕ арты сбӕлвырд уыдзӕни, цавӕр ын у, уый.
14 Кӕй арӕзт хъуыддаг нӕ басудза, уый райсдзӕни хӕрзиуӕг.
15 Кӕй хъуыддаг басудза, уый та баййафдзӕни зиан. Ӕниу, йӕхӕдӕг фервӕздзӕни, фӕлӕ артӕй раирвӕзӕгау.
16 Сымах Хуыцауы хӕдзар кӕй стут, ӕмӕ Хуыцауы Уд уӕ зӕрдӕты кӕй цӕры, уый нӕ зонут, ӕви?
17 Хуыцауы хӕдзар чи фӕчъизи кӕна, уый Хуыцау бафхӕрдзӕн, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы хӕдзар сыгъдӕг у; ӕмӕ уыцы хӕдзар сымах стут.
18 Йӕхи уӕ мачи сайӕд. Кӕд сымахӕй искӕмӕ афтӕ кӕсы, ӕмӕ ацы дунейы зондджын у, уӕд суӕд «ӕнӕзонд», ӕмӕ уыдзӕни зондджын.
19 Уымӕн ӕмӕ ацы дунейы зонд Хуыцауы цӕсты ӕнӕзонддзинад у, Сыгъдӕг Фыст куыд зӕгъы, афтӕ: «Хуыцау зондджынты ацахсы сӕхи хинӕй».
20 Ӕмӕ ма ноджыдӕр: «Хицау зоны, зондджынты фӕндтӕ дзӕгъӕлы кӕй сты, уый».
21 Уӕдӕ адӕймагӕй мачи ӕппӕлӕд, уымӕн ӕмӕ ӕппӕт дӕр сымах у:
22 Павел уа, кӕнӕ Аполлос уа, кӕнӕ Кифӕ уа, кӕнӕ дуне уа, кӕнӕ цард уа, кӕнӕ мӕлӕт уа, кӕнӕ абон уа, кӕнӕ фидӕн уа – ӕппӕт дӕр сымах у;
23 Сымах та Чырыстийы стут, Чырысти та Хуыцауы у.
prev / next