Acts.18.1-Acts.18.17
Rom.1.7
2Cor.8.7; 2Cor.9.11
Luke.17.30; 1Thess.3.13; 1Thess.4.16-1Thess.4.18; Phil.3.20
Phil.1.6
John.17.21; 1John.1.3
1Thess.5.24; 2Thess.3.3; Heb.10.23
1Cor.11.18
1Cor.3.3
Acts.18.24; Acts.19.1; 1Cor.3.4-1Cor.3.5; 1Cor.4.6; 1Cor.6.12; Titus.3.13
John.1.42
Eph.4.4-Eph.4.5
Acts.18.8; Rom.16.23
1Cor.16.15
2Cor.10.10
1Cor.2.1; 2Cor.2.15
Rom.1.16
Isa.29.14
Prov.21.30; Isa.44.25; Rom.1.22; 1Cor.3.19
Matt.12.38; Mark.8.11; John.2.18; John.4.48; John.6.30
Gal.5.11
1Cor.2.7; Col.2.3
Jas.2.5
Rom.3.27; Eph.2.9
Eph.1.7; Phil.3.9
Jer.9.24; 2Cor.10.17

Коринфичилерге бирги чагаа

Киирилде

Коринф хоорай Эрте-бурунгу Грецияга чугула садыг төвү турган. Павел аңаа Буянныг Медээни, чижеглеп алырга, бистиң эраның 50-ги чылында эң баштай суртаалдаан. Элчин Коринфиден чоруй барган соонда, ооң биле чаа христиан ниитилелдиң аразынга чагаалажыышкын эгелээн. Бо чагаа Павелдиң Коринфиже чоруткан чагааларының ийигизи болур (биргизи Чаа Чагыг-керээже кирбейн барган). Ол ону Эфес хоорайдан 50 чылдарның ортан үезинде чоруткан.
Коринфиде чаа христианнарның аразынга элээн хөй бергедээшкиннер тыптып келген: Павел чорупкан соонда, коринфичи ниитилелдиң дыка хөй кежигүннери Христостуң адынга төлептиг чуртталга-биле ам-даа чурттап эгелевээн турган. Ооң кадында чамдык улус Павелдиң суртаалы алыс шынныг эвес деп, ооң эрге-күжүнге удурланып турган.
Чагааның бирги кезээнде (1–6 эгелер) Павел номчукчуларны кижиниң мерген угаанынга эвес, а чүгле Христоска ынаныр кылдыр база буян кылып амыдыраар кылдыр сургап турар. Оон ыңай (7:1–16:4) ол коринфичилерниң чагаазында аңаа салдынган чамдык хуу айтырыгларга харыылаан: эр, херээжен кижилер аразында харылзаалар, дүрзү-бурганнарга өргүп салган аъш-чем, Бурганга мөгейиишкин үезинде албан-дужаал барымдаалаары, Сүлдеден кээр ачы-буянныг белектер, кижилерниң келир үеде катап дирлири болгаш Иерусалимде христианнарга ачы-дуза кылырының дугайында. Түңнелинде (16:4-24) Павел бодунуң кылыр деп турар чүүлдериниң дугайында чугаалап, байыр чедириишкиннерин дамчыдып турар.


Тыва дыл
http://ibt.org.ru/bible
Ыдыктыг Библия, тыва дылда Ыдыктыг Библия
тыва дылда
Бирги үндүрүлге
Саналдар чоргузар адрес: ibt_inform@ibt.org.ru
ISBN 978-5-93943-163-7
© Институт перевода Библии, Москва, 2011

Силерниң мурнуңарда – Библия деп ыдыктыг номналдың тыва дылче бүрүн очулгазының баштайгы үндүрүлгези.Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
back
close
:
prev / next

Киирилде сөстер

1 Христос Иисустуң элчини боору-биле Бурганның күзел-соруун ёзугаар кыйгырткан Павелден база бүзүрээн дуңмам Сосфенден байыр.
2 Коринф хоорайда Бурганга бүзүрээннер ниитилелинге, Христос Иисусту дамчыштыр ыдыктаткаш, Бурганның чону боору-биле кыйгырткан бүгү улуска, а ол ышкаш янзы-бүрү черлерде чурттап турар, оларның база бистиң ниити Дээргивис Иисус Христостуң адын адап, кыйгырган бүгү улуска бижидим.3 Бурган Адавыс болгаш Дээрги Иисус Христостан келген авырал база амыр-тайбың силерге доктаазын!

Павелдиң Бурганга өөрүп четтиргени

4 Христос Иисуска башкарты бээриңерге, Бурганымның силерге хайырлаан авыралы дээш, Аңаа үргүлчү өөрүп четтирер-дир мен.
5 Ону дамчыштыр бүгү чүүл-биле: сөс-биле-даа, билиг-биле-даа баяан болгай силер.6 Ол ышкаш бистиң Христос дугайында херечилеливис силерниң араңарга бадыткаттынган болгай.7 Ынчангаш Дээргивис Иисус Христостуң чедип кээрин манап турар үеңерде, Ооң кандыг-даа ачы-буянныг белектери силерде четчири-биле бар.8 Дээргивис Иисус Христостуң чедип кээр хүнүнде шуут кем-буруу чок улус болзун дээш, Ол силерни эчизинге чедир деткип, быжыктырар.9 Дээргивис, Бурганның Оглу Иисус Христос-биле харылзаалыг болзуннар дээш силерни кый деп алган Бурган аазаан аксы-сөзүнге шынчы болгай.

Коринфиде христиан ниитилелде аңгылажыр чорук

10 Дээргивис Иисус Христостуң ады-биле силерден аажок дилеп тур мен, ха-дуңма: чаңгыс эп-сеткилдиг амыдыраңар, араңарда аңгылажып, алгышпаңар, угаап билиишкиниңерге база бодалдарыңарга чаңгыс аай бооп көрүңер.
11 Ха-дуңма, араңарда чөрүлдээлер барын Хлояның өг-бүлезиниң улузундан билип алдым.12 Мен мону чугаалаар бодадым: силерниң кижи бүрүзү тус-тузунда «Павелдиң талалакчызы мен», «Аполлостуң талалакчызы мен», «Кифа Пётрнуң талалакчызы мен», «Христостуу мен» деп туруп бээр-дир.13 Таанда-ла Христос кезектерге чарлы берген бе? Таанда-ла Павел силер дээш хере шаптырткан бе? Азы силер Павелдиң ады-биле сугга суктурганыңар ол бе?14 Крисп биле Гаийден өске, силерниң кайыңарны-даа сугга сукпааным дээш, Бурганга өөрүп четтирдим.15 Ындыг болганда, «Павелдиң ады-биле сугга суктуруп алдым» деп, кайыңар-даа чугаалап шыдавас.16 (Ийет, Стефанның өг-бүлезиниң улузун сугже сукканым шын. А өске кандыг-бир кижини сугже суп турганымны сагынмас-тыр мен.)17 Христос мени улусту сугже суксун дээш эвес, а Буянныг Медээни суртаалдазын дээш, чоруткан болгай. Ындыг-даа болза, суртаалым чечен, мерген сөстерге үндезилеттинмээн, оон башка Христостуң белдир-ыяшка өлүмү ужур-утказын чидириптер ийик.

Христос – Бурганның күчү-күжү болгаш мерген угааны

18 Ол белдир-ыяшка чүү болганының дугайында медээ өлүм-чидимниң оруу-биле бар чыдар улуска мелегей чүүл боор, а камгалалдың оруу-биле бар чыдар биске – Бурганның күчү-күжү боор.
19 Бурган Бижилгеде чугаалаан-на болгай:
«Мерген угаанныгларның мерген угаанын чок кылыр мен,
сарыылдыгларның сарыылын күш чок болдурар мен».
20 Ынчаарга ам мерген угаанныг кижиниң дээредээн чүвези чүл? Эртемденниң дээредээн чүвези чүл? Бо үениң бодалчыларының дээредээн чүвези чүл? Бурган бо делегей улузунуң мерген угаанын бүдүүлүк кылдыр көргүспээн ийикпе?
21 Бурганның мерген угаанының бодап каанын ёзугаар, бо делегей бодунуң мерген угаанын дамчыштыр Бурганны билип шыдавас боорга, Ол бүзүрээн улусту Буянныг Медээниң «мелегейи-биле» камгалаарын чүүлдүг деп көрген.
22 Иудейлер кайгамчык демдектер негеп турарлар, а гректер мерген угаан дилеп турарлар.
23 А бис Христостуң белдир-ыяшка өлүмүн суртаалдап турар бис. Ол медээ иудейлерге – ажып эрттинмес моондак боор, а өске чоннар улузунга – мелегей чүүл боор.24 А Бурганның кый деп алган улузунга (иудейлерге-даа, гректерге-даа) суртаалдап турарывыс Христос – Бурганның күчү-күжү болгаш мерген угааны боор.25 Чүге дээрге Бурганның «мелегейи» безин кижиниң мерген угаанындан оранчок мерген, а Бурганның «кошкаа» кижиниң күжүнден оранчок күштүг.
26 Ха-дуңма, Бурганга кыйгырткан үеңерде кандыг туржук силер, сактып келиңерем. Улустуң көрүжү-биле үнелээр болза, эвээш кезииңер мерген угаанныг турду; эвээш кезииңер күштүг турду; эвээш кезииңер ызыгуурлуг өг-бүлелерге хамааржыр турду.
27 Ындыг-даа болза, мерген угаанныгларны ыяттырар дээш, Бурган бо делегейге сарыыл чок дирткен чүүлдү шилип алган, а күштүг чүүлдү ыяттырар дээш, бо делегейге кошкак дирткен чүүлдү шилип алган.28 «Үнелиг» деп санаттырар чүүлдү күш чок болдурар дээш, Ол бо делегейге дорамчылаткан, бак көрдүрген база «үнези чок» дирткен чүүлдү шилип алган.
29 Ооң түңнелинде Бурганның мурнунга кым-даа мактанып шыдавас.
30 Бурганның ачызында силер ам Христос Иисуска башкарты берген силер. Бурганның мерген угааны биске Ону дамчыштыр боттанган. А ол мерген угаан бисти актыг болгаш ыдыктыг кылып кааш, бачыттардан хостаан.31 Бижилгеде: «Мактаныр бодаан кижи чүгле Дээрги-Чаяакчының дугайында мактанзын!» – деп бижээни дег кылдыр боттанганы ол-дур.
prev / next