Зиусхьэн – ЖуртыбзэкІэ «Яхве». А псалъэмкІэ Тхьэм Мусэ бегъымбарми журтхэми закъригъэцІыхуауэ щытащ. «Яхве» жиІэмэ, «ЩыІэр», «Псэур» жиІэу аращ. Журтхэр а псалъэм апхуэдизкІэ фІэлІыкІырти, къапсэлъын шынэрт. Абы къыхэкІкІэ, а псалъэм и пІэкІэ журтхэм «Адонай» псалъэр къагъэсэбэп хъуащ. «Си Зиусхьэн» жиІэу аращ абы къикІыр.
«НэІумий» жиІэмэ журтыбзэкІэ «Гурыхь» къикІыу аращ.
«Марэ» жиІэмэ журтыбзэкІэ «Дыдж» къикІыу аращ.
KBD:Judg.2.16
KBD:Job.19.21
KBD:Num.21.29
KBD:2Sam.15.21; KBD:1Sam.3.17; KBD:1Sam.25.22; KBD:2Sam.19.13; KBD:1Kgs.2.23
KBD:2Sam.21.9

Ныбжьэгъу лъапІэ!

Мы къыдэкІыгъуэм щызэхуэхьэсащ Тхьэм и Псалъэм щыщ тхылъитІ. Тхьэм и Псалъэр – Библиер – дуней псом нэхъ пщІэ зыщыхуащІ икІи щадж тхылъхэм ящыщщ. Абы къыхэкІкІэ, дэтхэнэ цІыхуми, ар къызыхэкІа лъэпкъми, и динми, щыпсэу щІыпІэми емылъытауэ, и бзэкІэ а тхылъым еджэну Іэмал игъуэтын хуейщ. Іэджэ щІауэ цІыхухэр зыгъэпІейтейуэ къекІуэкІ упщІэхэм жэуап ярет Библием: дэнэ дыкъыздикІар, сыт дыщІэпсэур, сыт апхуэдиз мыгъуагъэ дунейм щІытетыр, цІыхур лІэмэ, къыщІэлъыр сыт?
Библиер Хьисэ и Іумэтым итхэм я Тхыгъэ лъапІэщ, ауэ ар зыхуэгъэзар абыхэм я закъуэу зи гугъэхэр щоуэ. Библием щыщ Іыхьэ куэд муслъымэнхэми ягъэлъапІэ – ахэр КъурІэным зи гугъу ищІ бегъымбархэм ятепсэлъыхь тхылъхэрщ. ЗэуIу тщIа тхылъитIым я зыр Даут бегъымбарым и адэжьхэм теухуащ, адрейр зытепсэлъыхьыр Инус бегъымбарырщ.
ТхылъитІми хэзыгъэгъуазэ Іыхьэ яІэщ. Абыхэм къыуагъащІэ тхылъхэр зытеухуар, уи нэгу къыщІагъэхьэ а псор къыщыхъуа зэманыр, щІыпІэр, къаІуатэ Іуэхугъуэхэр щекІуэкІа хэкухэм а зэман жыжьэм я щытыкІар.
Библиер зэдзэкІынымкІэ Институтым икъукІэ и гуапэщ адыгэбзэкІэ еджэхэм Библием щыщ Іыхьэхэр а бзэмкІэ ябгъэдилъхьэныр. Мы тхылъхэр зэдзэкІыным цІыху куэд елэжьащ – зэдзэкІакІуэхэр, щІэныгъэлІхэр, редакторхэр. Абыхэм я лэжьыгъэм папщІэ фІыщІэ ин яхудощІ.

Библиер зэдзэкІынымкІэ Институт

Руфэ и хъыбар

Хэзыгъэгъуазэ

Гузэвэгъуэшхуэ къытепсыхэу, иужьым куэду Тхьэм и нэфІ къызыщыхуа, израил лъэпкъым щыщ зы унагъуэ теухуа хъыбарщ мыр, тхыдэм щыщу. Къыщыхъуар Израилырщ, илъэс минищ хуэдэ и пэкІэ. А зэманым израил лъэпкъым пащтыхь яІэу щытакъым, къэралыр зезыгъакІуэр хеящІэрт. ХеящІэм и къалэныр зэригъэзащІэм къищынэмыщІауэ, гъунэгъу лъэпкъхэр къащытеуэм деж ар дзэ паши хъурт. ЦІыхубэратэкъым хеящІэр тезыгъэувэр, атІэ езы Тхьэм къыхихырт, абы къыхэкІкІэ хеящІэр къулыкъу лъагэт.
Израил лъэпкъыр Зиусхьэну Тхьэм къыщыбгъэдэкІа зэмани щыІащ. Къагъэзэжын папщІэ, абыхэм гъэунэхуныгъэ зэмылІэужьыгъуэхэр, насыпыншагъэхэр къахуигъакІуэрт Тхьэм, зауэ, гъаблэ сыт жыпІэми. Руфэ теухуа тхылъыр къыбгурыІуэн папщІэ, абы щыгъуэ зекІуа хабзэхэм, Мусэ бегъымбарым Теурэтым щитхыжахэм, уащыгъуазэу щытын хуейщ. Мы тхылъым псом хуэмыдэу гулъытэшхуэ хуещІ «щэхужакІуэ» цІыхум иІа къалэнхэм. Пасэм Израилым щэхужакІуэ щыхъужыр Іыхьлы гъунэгъут, Теурэт ХабзэмкІэ къалэн хэхахэр иІэу. ЩэхужакІуэм и Іыхьлым и лъапсэр къищэхужын хуейт, абы ар ІэмалыншагъэкІэ ищэн хуей хъумэ, икІи и Іыхьлыр къищэхужын хуейт, ар пщылІыпІэ ихуамэ. И Іыхьлым илъ ищІэжынуи абы къытехуэрт. Бын къыщІэмыну и Іыхьлыр дунейм ехыжмэ, щэхужакІуэм абы и фыз къыщІэнар щхьэгъусэ ищІын хуейт. Абы щыгъуэ япэу къалъху къуэр дунейм ехыжам и къуэу ябжырт, икІи абы къыщІэна мылъкур, лъапсэр зэрыщыту сабийм къылъысырт. Дунейм ехыжар лъэужьыншэу мыкІуэдыжу къанэрт апхуэдэ щІыкІэкІэ.
НэгъуэщІ хабзи ущрохьэлІэ Руфэ теухуа тхылъым, тхьэмыщкІэхэмрэ хэхэсхэмрэ къыщхьэщыжу. А хабзэм хуэмыщІахэр хуит ищІырт, гъавэр Іуахыжа нэужь, щхьэмыж кІэрыхуахэр губгъуэм къыщащыпыну. Абы ипкъ иткІэ гъавэр къэзыхыжхэм тхьэмыщкІэхэм папщІэ губгъуэм щхьэмыж къранэн хуейт.
Руфэ теухуа тхылъым наІуэ ещІ Тхьэм израил лъэпкъым зэрыпсэуну хабзэ яхуигъэуву, Тхьэм щыгугъыу икІи и унафэм щІэту псэухэм Абы и нэфІ къащыхуэу зэрыщытар.
НэгъуэщІ лъэпкъым щыщхэри Тхьэм къыхиха лъэпкъым щыщ зэрыхъуфынум, Тхьэм и жьауэ зэрыщІэувэфынум и щапхъэ наІуэщ Руфэ и хъыбарыр. Абы быдэу ди фІэщ ещІ фІэщхъуныгъэ зиІэ дэтхэнэри, зыщыщ лъэпкъым емылъытауэ, Тхьэм къызэрищтэр. Руфэ нэгъуэщІ лъэпкъ къыхэкІами, Зиусхьэну Тхьэм и лъэпкъым щыщ хъуащ. БоІэз дэкІуэри, абы къуэ игъуэтащ. Пащтыхьышхуэ Даут бегъымбарым и адэ Исий Руфэ и къуэрылъхущ.


адыгэбзэ
http://ibt.org.ru/bible
Руфэ, Инус бегъымбар, Лукас Хьисэ и хъыбарыр
Инус бегъымбар
© Библиер зэдзэкІынымкІэ Институт, Москва, 2009Copyrighted: © Библиер зэдзэкІынымкІэ Институт, Москва, 2009

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть

Елимэлэх и унагъуэр и гъусэу МоІэбей зэрыІэпхъуар

1 ХеящІэхэм я зэману Израилым гъаблэ къыщыщыхъуам щыгъуэ Ехьудей хэкум ит Бэтлъэхъем жылэм щыщ зылІ, и щхьэгъусэри и къуитІри щІыгъуу, МоІэбей къэралым кІуащ, пІалъэкІэ щыпсэуну.
2 А лІым зэреджэр Елимэлэхт, и щхьэгъусэм – НэІумий, и къуитІым – Мэхълэнрэ Къилиуэнрэ. Ахэр Бэтлъэхъем жылэм, Ехьудейм итым, дэс Ефрафэ лъэпкъым щыщт. Арати, ахэр МоІэбей Іэпхъуауэ щыпсэурт.
3 Куэд дэмыкІыу, Елимэлэх, НэІумий и лІыр, дунейм ехыжри, ар и къуитІым къабгъэдэнащ.
4 Ауэрэ и къуитІым моІэб лъэпкъым щыщхэу щхьэгъусэ зрагъэгъуэтащ – зым Іурпэ, адрейм – Руфэ я цІэу. ИлъэсипщІ хуэдизкІэ ахэр а щІыпІэм щыпсэуауэ,5 Мэхълэни Къилиуэни дунейм ехыжри, НэІумий и щхьэгъусэри и къуитІри имыІэжу къэнащ.

НэІумий Бэтлъэхъем зэригъэзэжар

6 Зиусхьэну Тхьэм и лъэпкъым закъыщІигъакъуэу, гъавэ бэв къаритауэ МоІэбей щагъэхъыбару зэхихри, НэІумий и хэкужьым игъэзэжыну зигъэхьэзыращ и ныситІри и гъусэу.
7 Ахэр щІыгъуу, щыпсэуа щІыпІэр къигъанэри, Ехьудей щІыналъэм кІуэжыну гъуэгу теуващ НэІумий.
8 Куэд ямыкІуауэ, НэІумий и ныситІым яжриІащ:
– Вгъэзэжи, щхьэж и дыщ фекІуэлІэж. Зиусхьэным гущІэгъу къыфхуищІ си къуэ мыгъуэхэми сэри фыкъытхуэгумащІэу зэрыщытам хуэдэу!
9 ПІэщхьагъ дахэ тІуми Зиусхьэным фигъэгъуэтыж!
Апхуэдэу жиІэу, НэІумий и ныситІым ІэплІэ, ба щахуищІыжым, ахэр къыщиудри, захуэмыубыдыжу къэгъащ.
10 – Хьэуэ, дэри уи гъусэу дынэкІуэнущ уи хэкум, – жаІащ абыхэм.
11 – Хьэуэ, хьэуэ, вгъэзэж, сипхъу цІыкІухэ! – идакъым НэІумий. – Сыт фэ си гъусэу фыныщІэкІуэнур? Сэ згъуэтыжыфыну фэ щхьэгъусэ фхуэхъун къуэ?
12 Вгъэзэж, сипхъу цІыкІухэ, сэ жьы сыхъуащ, дэнэ сыщыдэкІуэжын? Бын згъуэтыжыну сыгугъэми, ныжэбэ лІы сригъусэу итІанэ къуэхэр къэслъхуми,13 ахэр къэхъуху дауэ фежьэн? Апхуэдиз зэманкІэ фыдэмыкІуэжу дауэ фыдэсын? Хьэуэ, си тІасэхэ! Фэ фи Іуэхум нэхърэ сэ си Іуэхур нэхъ хэплъэгъуэщ – сэ Зиусхьэным и ней къысщыхуэри си гъащІэр дыдж ищІащ!
14 Абдежым абыхэм аргуэру гъын кърагъэжьэжащ. Арати, Іурпэ и гуащэм ІэплІэ, ба хуищІыжри, ежьэжащ, ауэ Руфэ НэІумий имыутІыпщу зыкІэрикъузэрт.
15 – Мес, уи нысэгъум и лъэпкъым, и тхьэхэм я деж егъэзэж, уэри абы и гъусэу гъэзэж, – жриІащ НэІумий Руфэ.
16 АрщхьэкІэ Руфэ жиІащ:
КхъыІэ,
Сыхыумыгъэзыхь укъэзгъэнэну,
Си щІыбыр ныпхуэзгъэзэну.
Уэ уздэкІуэ сэри сыкІуэнущ,
УкъыщыувыІи сыкъыщыувыІэнущ.
Уи лъэпкъри си лъэпкъыу,
Уи Тхьэри си Тхьэу щытынущ.
17 Уэ ущылІэ сэри сыщылІэнущ,
Абдежи сыщыщІалъхьэжынущ.
Зиусхьэным и ней къысщыхуэ,
Си псэр Іуту сэ укъэзгъанэмэ!
18 И гъусэу кІуэну Руфэ мурад быдэ зэрищІар къыщыгурыІуэм, НэІумий ар хигъэзыхьыжакъым.
19 Арати, цІыхубзитІым гъуэгуанэ кІыхьыр зэпачри, Бэтлъэхъем нэблэгъащ. Ахэр къыщалъэгъуам, жылэдэсхэм абыхэм фІэкІа Іуэху яІэжтэкъым. ЦІыхубзхэм ягъэщІагъуэрт:
– А-на, мор НэІумий? – жаІэурэ.
20 – АфІэкІа сэр щхьэкІэ НэІумий жывмыІэ, МарэкІэ фыкъызэджэ, – яжриІащ НэІумий абыхэм. – Ар щІыжысІэр Псори ЗылъэкІым си гъащІэр дыдж Іей ищІащи аращ.
21 Сэ мыбы зыри сыщымыщІэу сыдэкІащ, арщхьэкІэ Зиусхьэным зыри симыІэжу къызигъэгъэзэжащ. Сыт сэ НэІумийкІэ фыкъыщІызэджэнур? Зиусхьэным хьэзабыр сигъэшэчащ, Псори ЗылъэкІым насыпыншэ дыдэ сищІащ.
22 Апхуэдэ щІыкІэкІэ НэІумий МоІэбей къикІыжащ, и нысэр – моІэб лъэпкъым щыщ Руфэ – щІыгъуу. Ахэр Бэтлъэхъем къыщысыжам, хьэр къахыжын щІадза къудейт.