John.1.1
Matt.19.4; Mark.10.6

Яратылывкъумукъ тил
http://ibt.org.ru/bible
Сыйлы Китап: Яратылыв, Айтывлар, Забур, Янгы Разилешивню Сыйлы Китап къумукъча таржумасы


Creative Commons: by-nd: © Institute for Bible Translation; This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
назад
закрыть
:

Яратылывну гьакъындагъы хабар

1 Инг башлап Аллагь кёкню ва ерни яратгъан.
2 Ер бош ва гёлемсиз болгъан, терен сувланы уьстюн къарангылыкъ къуршагъан болгъан. Аллагьны Ругьу сувланы уьстюнде къалкъып айлангъан.3 Аллагь: «Ярыкъ болсун», – деген. Ярыкъ да болгъан.4 Аллагь ярыкъ яхшы экенни гёрюп, ону къарангылыкъдан айыргъан.5 Ярыкъгъа Аллагь «гюндюз» деп, къарангылыкъгъа буса «гече» деп ат къойгъан. Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу биринчи гюн болгъан.
6 Аллагь: «Сувланы ортасы булан оланы эки бёлеген гюмез болсун», – деген. Шолай болма да болгъан.
7 Гюмезни яратып, Аллагь ону тюбюндеги сувланы ону уьстюндеги сувлардан айыргъан.8 Гюмезге «кёк» деп ат къойгъан. Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу экинчи гюн болгъан.
9 Аллагь: «Кёкню тюбюндеги сувлар биригип, къуру гёрюнсюн», – деген. Шолай болма да болгъан.
10 Аллагь къуругъа «топуракъ» деп, бирикген сувлагъа буса «денгизлер» деп ат къойгъан. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.11 Аллагь: «Топуракъдан урлукъ береген отлар, гьарисини оьзюню журасына гёре урлугъу булангъы емиш береген тюрлю тереклер оьссюн», – деген. Шолай болма да болгъан.12 Топуракъдан урлукъ береген тюрлю отлар, гьарисини оьзюню журасына гёре урлугъу булангъы емиш береген тюрлю тереклер оьсген. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.13 Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу уьчюнчю гюн болгъан.
14 Аллагь: «Кёкню гюмезинде гечени гюндюзден айырмакъ учун ярыкъ береген затлар болсун. Олар болжалланы гёрсетсин, гюнлени ва йылланы оьлчесин.
15 Олар кёкню гюмезинден ярыкъ берип, ер юзюн ярыкъландырсын», – деген. Шолай болма да болгъан.16 Аллагь кёкде ярыкъ береген эки затны яратгъан: гюндюзлеге гьакимлик этмек учун уллусун, гечелеге гьакимлик этмек учун гиччисин ва юлдузланы яратгъан.17-18 Аллагь оланы ер юзюне ярыкъ берсин учун, гюндюзлеге, гечелеге гьакимлик этсин учун ва къарангылыкъны ярыкъдан айырмакъ учун кёкню гюмезинде ерлешдирген. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.19 Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу дёртюнчю гюн болгъан.
20 Аллагь: «Сувлар кёп жанлардан толсун. Оьрде – кёкню гюмезинде къушлар учсун», – деген.
21 Аллагь зор уллу денгиз аждагьаланы, сувда турагъан жан-жаныварны, гьар тюрлю къушланы яратгъан. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.22 Аллагь оланы: «Артыгъыз, кёп болугъуз, денгизни сувларын толтуругъуз. Ерде де къушлар кёп болсун», – деп шабагьатлагъан.23 Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу бешинчи гюн болгъан.
24 Аллагь: «Топуракъда тюрлю жанлар: гьайван-мал, ерде юрюп айланагъан жанлар ва къыр жанланы тюрлю журалары тувсун», – деген. Шолай болма да болгъан.
25 Аллагь къыр жанланы, гьайван-малны ва ерде юрюп айланагъан гьар-бир жанны тюрлю жураларын яратгъан. Аллагь бу затлар яхшы экенни гёрген.
26 Аллагь булай деген: «Бизин келпетибизге, Оьзюбюзге ошатып адамны яратайыкъ. О денгиздеги балыкълагъа да, кёкдеги къушлагъа да, гьайван-малгъа да, бютюн ер юзюндеги къыр жанлагъа да, ерде юрюп айланагъан гьар-бир жанлагъа да гьакимлик этсин».
27 Аллагь адамны Оьзюню, Аллагьны келпетине ошатып яратгъан. О эргишини ва къатынгишини яратгъан.
28 Аллагь оланы шабагьатлай туруп, булай деген: «Кёп яшлар тапдырыгъыз, артып йиберигиз, ер юзюн толтуругъуз, ону елегиз. Денгизлердеги балыкълагъа, кёкдеги къушлагъа, ерде юрюп айланагъан гьар-бир жангъа гьакимлик этигиз.
29 Мен сизге ер юзюндеги урлугъу булангъы бары да отланы, емиш береген тереклени беремен.30 Ичинде жаны бар бары да затгъа буса: жанлагъа, къушлагъа, ерде юрюп айланагъан гьар-бир жангъа Мен ашамагъа деп яшыл оьсюмлюклени беремен». Шолай болма да болгъан.31 Аллагь Оьзю яратгъан затлагъа къарап, олар бек яхшы экенин гёрген. Ахшам болгъан, эртен болгъан – бу алтынчы гюн болгъан.